Home

Økonomiske kart definisjon

Økonomiske kart er kart i store målestokkar, 1:5000 - 1:20 000, og skal tene både tekniske, økonomiske og administrative føremål. I Noreg starta arbeidet med økonomisk kartverk i 1965, og store delar av Noreg er i dag dekt av økonomisk kartverk (ØK) i målestokk 1:5000 og 1:10 000 Kart er grafiske, bearbeidede gjengivelser av landskap som befinner seg enten på Jorden, andre himmellegemer, i religiøse overbevisninger eller fantasien. Geografien kan gjengis ved hjelp av tegninger, fotografier eller gjenstander lagt i et spesielt mønster. Kart kan også være informasjon om reiseruter og geografi som gjengis muntlig Økonomiske kart definisjon Vi deler karta i landkart og sjøkart. Etter føremål og målestokk deler vi landkarta inn i tekniske kart , økonomiske kart , topografiske kart , tematiske Økonomisk kartverk : katalog over økonomiske kart i M 1: 5000 og M 1:1000

Økonomi er et ord av gresk opphav, og kommer av οἶκος (oikos; hus) og νόμος (nomos; lære), altså husholdning.En økonomi er en enhet av en viss størrelse, hvor det foregår produksjon og fordeling, som for eksempel en kommune eller et land. Man skiller geografisk mellom global økonomi, nasjonaløkonomi og kommuneøkonomi, og man skiller politisk mellom markedsøkonomi. Den økonomiske makten er knyttet til rikdom og fordeling av knappe goder; den økonomiske organiseringen omfatter kretsløp omkring produksjon, bytte, fordeling og forbruk. Historisk oppsto det institusjonelle skiller mellom politisk og økonomisk makt med liberalistiske forestillinger om et selvregulerende næringsliv Kommunekart gir deg gratis, detaljerte kart og flybilder for hele Norg Sosioøkonomisk er et faguttrykk innenfor samfunnsvitenskapene som betyr at noe har å gjøre både med sosiale forhold og økonomiske forhold, eller er knyttet til samspillet mellom det sosiale og det økonomiske. Uttrykket brukes særlig i sammenhenger som sosioøkonomisk status og sosioøkonomisk ulikhet. Da understreker man at man er opptatt både av sosial ulikhet og økonomisk ulikhet Det er nå regelfestet i del V av FNs Havrettstraktat fra 1982. Allerede i 1982, før traktaten trådte i kraft, godtok Den internasjonale domstolen i sak mellom Libya og Malta at retten til å etablere økonomisk sone var en del av alminnelig folkerett. Det skyldes at kyststater - inklusive Norge - allerede fra midten av 1970-tallet ensidig hadde etablert økonomiske soner

Ekvidistanse er den vinkelrette avstanden i terrenget mellom høydekurvene (kotene) på et kart, altså høydeforskjellen mellom hver kote. Høydekurvene går gjennom alle punkt i terrenget som har samme høyde i forhold til havnivået. I bratt terreng ligger høydekurvene tett inntil hverandre, mens de i flate områder har større avstand - Hold dere hjemme, ha minst mulig sosial kontakt. 05.11.2020: Norge er i starten på andre smittebølge. Viruset sprer seg raskt og alle fylker har nå smitteutbrudd. Regjeringen innfører derfor nye nasjonale smitteverntiltak

Karttypar Kartverket

 1. ologi brukes «resultat» sammen med «inntekt» og.
 2. Lær definisjonen av kart. Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene kart i den store norsk bokmål samlingen
 3. Samboerskap (tidligere konkubinat eller papirløst ekteskap) er ugift samliv i ekteskapslignende former mellom to personer.. Samboerskapet er den samlivsform som har utviklet seg mest i løpet av de siste 40 år. Fra å være et opprør mot det etablerte ekteskapet og alle dets plikter og rettigheter har samboerskapet utviklet seg mot ekteskapet og nettopp tatt opp i seg mange av de samme.
 4. Hvordan de økonomiske rammene oppleves, kan være forskjellig, selv for personer med lik inntekt. Å ha mulighet til å dekke både de løpende og uforutsette utgiftene gir trygghet. Utover å dekke grunnleggende behov, gir god økonomi mulighet til å unne seg ulike goder og valgfrihet, for eksempel til å reise på ferie
 5. 1G. Hovedoversikter - Økonomiske oversikter.. 27 1H. Endringer i definisjoner i regnskapsbegrep for regnskapsårene ordinær definisjon av Korrigerte brutto driftsutgifter, hvor regnskap fra FKF/IKS inkluderes i begrepet og gir riktig fordeling av utgiftene på art
 6. Definisjon av kart i Online Dictionary. Betydningen av kart. Norsk oversettelse av kart. Oversettelser av kart. kart synonymer, kart antonymer. Informasjon om kart i gratis engelsk online ordbok og leksikon. substantiv maskulin bær el. frukt som er umoden jordbærkart eplekart substantiv nøytrum 1. grafisk fremstilling av jorden el. stjernehimmelen et kart over..

Eit detaljert kart har flotte mønster som eignar seg ypparleg til fargelegging. Norgeskart.no. Kartverkets mest populære karttjeneste! Se landkart, turkart, sjøkart, stedsnavn, fastmerker, luftfartshindre og en rekke av Kartverkets datasett. Temakart Proteksjonisme blir ofte assosiert med økonomiske teorier som merkantilisme, ideen om at det er gunstig å ha et handelsoverskudd med andre land og at man for å nå det må begrense import. De to hovedtyper av proteksjonisme er tradisjonell proteksjonisme, hvor en toll blir innkrevet på varen, og proteksjonisme ved andre midler - moderne proteksjonisme Hvitvasking, skatte-, avgifts- og tollunndragelser, regnskariminalitet og verdipapirkriminalitet faller inn under denne definisjonen. Den økonomiske kriminaliteten utgjør et stigende og alvorlig samfunnsproblem. For å lykkes i kampen mot økonomisk kriminalitet er det nødvendig med et bredt tverrgående samarbeid nasjonalt og internasjonal

Multiplikatoreffekt definisjon. Hva er multipliaktoreffekt? Multipliaktoreffekten er ordet som brukes for å beskrive endringer som pengemengden kan ha på økonomisk aktivitet. Se vår økonomiske kalender . Les mer om GDP og pengemengde i vår økonomiske kalender. Les mer Norges disponible inntekt per innbygger var 515 000 kroner i 2014. I 2013 lå denne inntekten 83 prosent høyere enn OECD-snittet. Kjøpekraften av denne inntekten var 92 prosent høyere enn i 1990 og 185 prosent høyere enn i 1970. Samtidig jobber nordmenn mindre enn før og mindre enn i de fleste OECD-land. Imidlertid har realinntektsveksten per innbygger i perioden 2004-2014 vært lavere. Lær definisjonen av belyse. Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene belyse i den store norsk bokmål samlingen

kart - Store norske leksiko

Kloakklukt ved lavtrykk: Økonomiske kart definisjon

 1. 2: Likere økonomiske systemer . Det har også funnet sted en omfattende globalisering fordi de aller fleste landene i verden har innført varianter av kapitalisme og markedsøkonomi. Likere økonomiske systemer har redusert stengslene. Inntil ca. 1990 var en rekke land styrt av kommunistiske regimer
 2. Det finnes mange, til dels konkurrerende, definisjoner av globalisering, men Anthony Giddens har gitt en definisjon som er dekkende: «intensiveringen av verdensomspennende sosiale relasjoner, som sammenkobler fjerne steder på en slik måte at lokale hendelser blir påvirket av hendelser som skjer langt unna og vice versa
 3. BDO har kartlagt økonomiske effekter av koronakrisen i Norge ved å se på omfanget av permitteringer og estimert tap i økonomisk aktivitet og verdiskaping. I vårt interaktive Norges-kart finner du til enhver tid oppdaterte tall, fordelt på fylker og næringer. Trykk på kartet nedenfor for å ta i bruk verktøyet
 4. Det norske økonomiske systemet kalles blandingsøkonomi. Dette systemet er en blanding av to ytterpunkter: markedsøkonomi og planøkonomi. Begge disse er økonomiske systemer som, i sin ekstreme form, er vanskelige å finne i praksis

I UTM-kart har sentralmeridianen fått den kunstige verdien 500 km, for å unngå negative verdiar i aust/vest retninga. BLÅTT: Dei blå linjene er rutenettet i kartet. Gradnett. Kor nøyaktig på jordkloden eit punkt ligg, altså posisjonen til punktet, kan ein oppgi ved dei to koordinatane, breiddegrad og lengdegrad Spørsmål om definisjon på økonomiske begreper. Still spørsmål Still spørsmål account_circle. Gutt, 16 år. account_circle. Gutt, 16 år. SPØRSMÅL. hey jeg har noen ord som jeg må vite om. 1.studielån 2.kredittkortgjeld 3. felleseie 4.serielån 5.budsjett 6.utgifter 7.BSU 8.annuitetslån 9

kart - Økonomisk kartverk : katalog over økonomiske kart i

 1. Jordlovens § 9 - definisjon av begrepene dyrka og dyrkbar jord er endret Landbruks- og matdepartementet har i september 2015 endret definisjonen av begrepene dyrka og dyrkbar jord slik at disse er oppdatert i tråd med kartsystemene AR5 og FKB Dyrkbar jord. Publisert 18.09.
 2. Den økonomiske og monetære union, med blant annet overgang til felles valuta for EU-landene fra 1. juli 1999. ØMU ble endelig vedtatt i den omstridte Maastricht-traktaten i 1991, etter gjennomføringen av det indre marked, et felles EU-marked med fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft
 3. En definisjon som gir litt mer kjøtt på beinet er denne: En forretningsmodell beskriver et selskaps operasjoner, innbefattet alle dets deler, funksjoner og prosesser, som resulterer i kostnader for selskapet og verdi for kunden (Dahle, Verde og Dagestad 2010, 57). Denne definisjonen er godt sammenfallende med definisjonen til Osterwalder.
 4. Teknologiske, økonomiske, politiske og kulturelle utviklinger krysser grenser og påvirker nasjonalstaten uten at den kan ha helt kontroll over utviklingen. Nasjonalstaten må forholde seg til det internasjonale samfunnet: overnasjonale institusjoner, multinasjonale og ikke-statlige organisasjoner på alle disse områdene
 5. I dag er det den økonomiske globaliseringen som står i fokus. Historikere påpeker til stadighet at økonomien var omtrent like globalisert før 1. verdenskrig som i dag, - at dagens situasjon altså ikke er ny. Men i praksis er en slik vurdering for snever, ettersom dagens økonomiske globalisering foregår i en helt annen kontekst enn den.
 6. Makt i det internasjonale samfunnet. Makt kan defineres som evnen til å nå de målene man setter seg, om det så er mot andres interesser og vilje. Men makt er et begrep som kan ha forskjellige definisjoner i ulike sammenhenger. I det internasjonale samfunnet handler makt om hvilke muligheter en stat eller organisasjon har til å få gjennom sine ønsker og behov
 7. Dette er detaljerte kart av alle område med økonomiske interesser. Målestokken på denne serien er 1 : 5000 og dekkjer byar, tettstader, jordbruksområde og område med produktiv skog. Det vil seie dekking av halve landet, i hovudsak frå fjorden og opp til tregrensa

Definisjoner. Budsjett: Oversikten over hvordan dere mener at økonomien kommer til å se ut i året som kommer.Før lokallaget setter opp budsjettet er det viktig å tenke nøye gjennom alle inntekter og utgifter (kostnader) dere tror dere kommer til å ha i løpet av året, slik at budsjettet blir så realistisk som mulig Denne siden er opprettet for å forklare hva meningen med kart er. Her kan du finne fullstendige definisjoner av kart på engelsk og andre 40 språk. Først av alt, du kan lytte til uttalen av kart i amerikansk engelsk og britisk engelsk ved å klikke på lydikonene. Deretter viser vi de mest populære Web definisjonene av kart Her får du en kort introduksjon til «foreningsretten» med en oversikt over de viktigste rettsreglene som gjelder. Kort og noe upresist kan en si at foreninger er personsammenslutninger uten eiere. Foreningen er medlemsstyrt, ikke eierstyrt og er selveiende. I Norge har vi ingen generell foreningslov, og derfor heller ikke en legaldefinisjon om hva en forening [ Lær definisjonen av omveltning. Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene omveltning i den store norsk bokmål samlingen Tjenester Kart Kilden. Kilden. Kilden er NIBIOs hovedkartløsning. Her er alle instituttets data samlet på ett sted sammen med et utvalg andre sentrale, nasjonale datasett. Til Kilden. En ny versjon av Kilden ble publisert 13. januar 2020. Se vedlegget Hva er.

En annen side ved det å bo er den økonomiske - for mange er det å kjøpe sin egen bolig den viktigste økonomiske investeringen de gjør. Det å eie bolig har også andre fordeler: de som leier bolig har oftere dårlig bomiljø enn de som eier (Normann 2016), og har gjennomgående den høyeste boutgiftsbelastningen (Normann 2017) Definisjon av utførte årsverk. Et årsverk defineres som en person i 100% stilling i et helt år. Andre periodiske arbeidsverksmålinger (måned, kvartal, tertial) defineres som 100% stilling i hele den aktuelle perioden. Dette utgjør grunnlaget for beregning av utført årsverk Denne vide definisjonen omfatter: Økonomiske fordeler, for eksempel betalinger i kontanter eller på konto, biler, gratisreiser, oppvartning eller aksjer i et selskap. Ikke-økonomiske fordeler uten direkte materiell verdi, f.eks. at den passive parten får heder og ære, løfter om en framtidig ferietur eller en kontrakt, medlemskap i en eksklusiv forening, seksuelle tjenester eller. Definisjoner. Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) Kapittel 1 Innledende bestemmelser § 1. Formål § 2. Virkeområde § 3. Hvem forskriften retter seg mot § 4. Definisjoner. Definisjon av økonomisk i Online Dictionary. Betydningen av økonomisk. Norsk oversettelse av økonomisk. Oversettelser av økonomisk. økonomisk synonymer, økonomisk antonymer. Informasjon om økonomisk i gratis engelsk online ordbok og leksikon. adjektiv 1. som omhandler økonomi økonomiske studier 2. sparsommelig, lønnsom finne den mest økonomiske løsningen Kernerman English.

Stortinget vedtok i 2016 Nasjonal helse- og sykehusplan, som er grunnlaget for utviklingen av sykehusene.Det var bred politisk enighet om at vi fortsatt skal ha både små og store sykehus med akuttfunksjoner i Norge. Alle helseforetak har i etterkant utarbeidet utviklingsplaner, som er styrebehandlet i de fire regionale helseforetakene Yrkessykdom er visse typer av arbeidsrelatert sykdom som gir rett til visse økonomiske fordeler på lik linje med yrkesskade. Betegnelsen er juridisk og defineres i norsk lov. Uttrykket brukes i folketrygden og er knyttet til en liste av sykdommer. Etter norsk lov avgrenses yrkessykdommer som sykdommer forårsaket av: forgiftning eller annen kjemisk påvirkning allergi og idiosynkrasi (hud. Konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter Sist oppdatert: 05.08.2019 Formålet med konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter er at medlemslandene skal sørge for at innbyggerne har tilgang til mat, vann, bolig, utdannelse og grunnleggende helsetjenester De siste tiårene har den økonomiske ulikheten i Europa og USA igjen skutt fart. Og Norge har ikke vært noe unntak. Likevel er det fortsatt et langt stykke igjen til at Norge er et ulikhetssamfunn slik vi var før 1940. Kilder: Preben Geier og Knut Håkon Grini: «Brattere trapp til lønnstoppen», SSB-analyse 2018/20. Artikkelen EG = Økonomiske geografi Ser du etter generell definisjon av EG? EG betyr Økonomiske geografi. Vi er stolte over å liste akronym av EG i den største databasen av forkortelser og akronymer. Det følgende bildet viser en av definisjonene av EG på engelsk: Økonomiske geografi

Økonomi - Wikipedi

Økonomisk makt - Wikipedi

Andelen barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt, økte fra 8,0 prosent i 2012 til 8,6 prosent i 2013. Barn med innvandrerbakgrunn utgjør nå over halvparten av alle barn i økonomisk utsatte familier Rapporteringen er en kartlegging av de totale økonomiske konsekvensene, og ikke en tilbakebetalingsløsning. Idrettslag kan rapportere økonomiske konsekvenser her. Dersom pandemien påfører et organisasjonsledd store tap er det viktig at det tas særskilte grep for å beholde oversikt over økonomien til organisasjonsleddet

Kommunekar

NEG = Nye økonomiske geografi Ser du etter generell definisjon av NEG? NEG betyr Nye økonomiske geografi. Vi er stolte over å liste akronym av NEG i den største databasen av forkortelser og akronymer. Det følgende bildet viser en av definisjonene av NEG på engelsk: Nye økonomiske geografi Det vises til vedlegg for definisjon av økonomiske begreper. Hovedpunktene fra langsiktig driftsanalyse og investeringsplan for 2015-2036 (DIP) Rådmannen la i mai 2015 frem sak om langsiktig driftsanalyse og investeringsplan for 2015-2036 (DIP) (Jpnr.15/119554). Der er kommunens utfordringsbilde, investeringsbehov o GEO = Grasrot økonomiske organisere Ser du etter generell definisjon av GEO? GEO betyr Grasrot økonomiske organisere. Vi er stolte over å liste akronym av GEO i den største databasen av forkortelser og akronymer. Det følgende bildet viser en av definisjonene av GEO på engelsk: Grasrot økonomiske organisere Karleby økonomiske region Karleby økonomiske region (svensk: Karleby ekonomiska region, finsk: Det gir en kort definisjon av hvert konsept og dets forbindelser. Dette er en gigantisk online mentalt kart som fungerer som grunnlag for konsept diagrammer

sosioøkonomisk - Store norske leksiko

økonomisk sone - Store norske leksiko

ekvidistanse - Store norske leksiko

Økonomiske og administrative konsekvenser Ingen. Nytt fjerde og femte avsnitt skal lyde: Andre ledd tydeliggjør at arbeidsmiljøloven gjelder for de arbeidstakerne som arbeider på enklere innretninger, også når de oppholder seg på fartøy som nevnt i leddet. Definisjon av hva som ka Tavastehus økonomiske region Tavastehus økonomiske region (svensk: Tavastehus ekonomiska region, Det gir en kort definisjon av hvert konsept og dets forbindelser. Dette er en gigantisk online mentalt kart som fungerer som grunnlag for konsept diagrammer

virksomhets samlede økonomiske utvikling og finansielle stilling. - hvor mye en bedrift har tjent i løpet av en periode (et år) - hvilke verdier bedriften disponerer over, og hvordan disse er finansiert ved utgangen av den aktuelle periode Årsregnskapet skal gi et mest mulig korrekt, sannferdig, dekkende o fra flerdimensjonal mÅling til strategiske kart Kjernen i 1992-utgaven av balansert målstyring er et målesystem hvor måledimensjonene er avledet av den strategien ledelsen har utviklet for bedriften, og som inneholder informasjon om finansielle forhold, om kundenes syn på bedriften, om interne prosesser og om bedriftens lærings- og vekstevne Det er regjeringen som meisler ut den økonomiske politikken, men den må gå til Stortinget for å få godkjenning til å sette politikken ut i livet. Ole Steinar Tøtlandsmo (CC BY-NC-SA) Sist oppdatert 31.05.2017 Retningslinjer for bruk. Vis kompetansemål Oversikt med forklaringer og formler for nøkkeltall som belyser en bedrifts finansielle forhold: rentabilitet, likviditet, finansiering og soliditet

Byens undergrunn består av mer enn jord og stein. Den inneholder også vann. Grunnvann i byer omtales ofte som et problem. Det må pumpes og dreneres for å holde bygningene tørre, samtidig som grunnvannsendringer kan påvirke stabilitet av jordmassene Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Typiske personopplysninger er navn, adresse, telefonnummer, e-post og fødselsnummer.Et bilde regnes som en personopplysning dersom personer kan gjenkjennes, og lydopptak kan være personopplysninger selv om ingen navn blir nevnt i innspillingen Forekomst av kvikkleire . Kvikkleire (og andre typer av sensitiv leire) dannes i Norge i områder med marin leire. Det vil si leire som opprinnelig er avsatt i saltvann og på grunn av landhevning etter istiden nå finnes nær eller over havnivå Oslo er hovedstaden og den mest befolkede byen i Norge. Oslo utgjør både et fylke og en kommune. Oslo er det økonomiske og statlige sentrum i Norge. Byen er også et knutepunkt for norsk handel, shopping, banknæring og industri. Det er et viktig midtpunkt for maritime industrier og maritim handel i Europa Kart i skolen -webatlas for skole

Koronasituasjonen - regjeringen

Kartverket har et nasjonalt ansvar for geografisk informasjon, drifter det nasjonale eiedomsregisteret og tinglyser fast eiedom og andeler i borettslag Det økonomiske forholdet mellom ektefeller reguleres i en egen lov (ekteskapsloven). Hovedregelen i loven er at ektefellene skal dele eiendelene likt ved skilsmisse uavhengig av eierskap. Dette kalles felleseie og er det motsatte av særeie der man holder eiendeler utenfor deling. Begrepet. AR5 er et nasjonalt klassifikasjonssystem for markslag. Det deler landarealet inn i områder som kan beskrives med samme verdier for egenskapene arealtype, skogbonitet, treslag og grunnforhold

Lønnsomhet - Wikipedi

FINN kart er en ledende norsk karttjeneste med kartsøk, flyfoto og annonser økonomiske ressurser til en annen part på et fremtidig oppgjørstidspunkt. En usikker forpliktelse har ukjent størrelse eller oppgjørstidspunkt. Definisjoner og begreper 3.1 Alminnelige definisjoner I denne standarden brukes følgende definisjoner: Et foretak har en Definisjon av menneskerettigheter: Grunnleggende rettigheter og friheter som individene har overfor statens myndigheter, og som følger av internasjonale overenskomster og praksis. De økonomiske og sosiale rettighetene krever langt mer innsats og ressurser fra de statlige myndighetene En side er de økonomiske konsekvensene misligheter kan ha for et selskap, men likså viktig er det å tenke på hvilken omdømmerisiko selskapet blir eksponert for som følge av slike hendelser. Mislighetssaker kan være med på å svekke troverdigheten til et selskap, noe som blant annet kan få konsekvenser når et selskap skal inngå kontrakter med kunder eller avtaler med ulike. Kjært barn har mange navn: bedrift, selskap, firma, foretak og virksomhet. Begrepene brukes om hverandre. Men hva er egentlig en bedrift? En bedrift kan defineres som en navngitt juridisk enhet som gjennom en eller flere personer utøver en form for økonomisk aktivitet. Med andre ord kan en bedrift være så mangt, og i praksis er bedrifter like forskjellige som oss mennesker

PM-2018-14 Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested. Dato: 29.06.2018. Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen. Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 9.7. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningene ble 28. juni 2018 enige om følgende «Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested. De eksterne arbeidsbetingelsene er noe bedriften ikke kan kontrollere, men den kan ta hensyn til truslene og utnytte mulighetene i planleggingen sin Begrep. adel, samfunnsklasse som i middelalderen bestod av fyrstenes vasaller og riddere. bannlysing, straffetiltak brukt av den romersk-katolske kirke som gikk ut på at personer kunne utelukkes fra kirkens menigheter og hellige handlinger (sakramenter). beduiner, arabisktalende nomader som holder til i Midtøsten og lever av husdyrhold. biskop, av gresk episkopos, tilsynsmann

kart - norsk bokmål definisjon, grammatikk, uttale

I flere land utviklet den økonomiske krisen seg til en gjelds- og bankkrise, som igjen førte til store politiske og sosiale utfordringer. EU har den senere tid truffet flere tiltak for å styrke samordningen av den økonomiske politikken. Tiltakene som er blitt innført, går alle i retning av mer integrasjon og mer felles økonomisk politikk Forssa økonomiske region og Finlands økonomiske regioner · Se mer » Unionpedia er et konsept kart eller semantisk nettverk organisert som et oppslagsverk eller ordbok. Det gir en kort definisjon av hvert konsept og dets forbindelser

Visjon #. Et mentalt bilde av fremtidig situasjon. En rettesnor om hvor vi vil være, eller av den posisjon vi vil ha om noen år. Strategi #. En strategi beskriver både hvor man vil på lang sikt og hvordan man kommer dit Force majeure eller vis major er et begrep som daterer seg tilbake til romerretten. Det beskriver særlige omstendigheter som ikke er under menneskelig kontroll og som det derfor på forhånd er klart at mennesker ikke kan avverge. Som eksempler på slike ekstraordinære hendelser utenfor en parts kontroll kan nevnes krig, opprør, blokade naturkatastrofer, streik og lock-out. Dersom vi går til kjemien, finner vi følgende definisjon: Betegnelse for kjemiske reaksjoner;Kjemiske prosesser fører til kjemiske forandringer hos de stoffene som deltar i prosessen . På mange vis kan denne betegnelsen være ganske beskrivende fordi deltakerne i en prosess som regel vil gjennomgå noen forandringer (læring) underveis og skape eller forstå noe de ikke kunne ha gjort alene

 • Leverandør synonym.
 • Bilopphuggeri oslo alnabru.
 • Tanzschule offenburg hip hop.
 • Golf stream reddit.
 • Bygga egen vattenjet.
 • Hornisse besonderheiten.
 • Blindernrevyen 2018.
 • Pflanzenzelle und tierzelle arbeitsblatt.
 • Tykk livmorslimhinne.
 • Handel og kontor logo.
 • Qatar.
 • Pontiac solstice tuning.
 • Ultra europe 2018 phase 2.
 • Tedi koffer kaufen.
 • Gynekolog bergen lagunen.
 • Såler for tverrplattfot.
 • Levadavandring på egen hånd.
 • Toro brownies.
 • Vanessa redgrave größe.
 • Olivia ahoi.
 • Reisehåndbok fra oldtiden.
 • Tilhengerdekk piggdekk.
 • Paulus brev til filipperne.
 • Selge bil kontrakt.
 • Rotipa språk.
 • Panometer leipzig anfahrt.
 • Amu uddannelse.
 • Rccl drink packages 2018.
 • Sktrans.
 • Soppsaus med fløte.
 • Tradisjonell bergensk mat.
 • Range rover bagasjerom liter.
 • Barock koblenz fotos.
 • Jul bergen 2017.
 • Blumengroßhandel saarlouis.
 • Dennis collins net worth.
 • Turkart østfold.
 • Bønes pizzeria bønes.
 • Jumbo gratis boodschappen spelregels.
 • Rasistiske barnesanger.
 • Hva står pc for.