Home

Samnorsk definisjon

Samnorsk - Wikipedi

 1. gspolitikken, som hadde som formål å skrittvis avskaffe forskjellene mellom bokmål og nynorsk, do
 2. Samnorsk - språket som aldri vart - Det hadde vore ein fordel med berre éin måte å skrive norsk på, seier Arne Torp i Landslaget for språklig samling. Han meiner samnorsken fekk ein pangstart med 1917-reforma, men vart knekt av eit nasjonalt stemningsskifte etter krigen
 3. Foreldreaksjonen mot samnorsk var en aksjon som ble startet i 1951 i protest mot de norske myndighetenes språkpolitikk. Stortinget hadde bestemt å opprette Norsk språknemnd, og aksjonen protesterte mot dette. De var både mot måten språknemnda var satt sammen på og formålet med nemnda, som var å arbeide for et felles norsk skriftspråk
 4. Kapittel 11 Språkhistoria frå 1900 til i dag - ppt laste ned. Fordypningsoppgave - Samnorsk by Alexandra Brandal. Språkhistorie 1900- ca. 196
 5. Drømmen om et samnorsk språk. Egentlig ønsket alle at Norge på sikt skulle ha kun ett norsk skriftspråk. I første halvdel av 1900-tallet handlet derfor språkpolitikken i Norge om hvordan en kunne få de to målformene til å nærme seg hverandre. I 1907 blei mange danske former erstattet med norske i det som da blei kalt riksmålet
 6. Lag en reportasje om foreldreaksjonen mot samnorsk Kjernestoff. Rollespill om språkdebatten på 1800-tallet Kjernestoff. Oppgaver om norsk språkpolitikk etter 1960 Kjernestoff Oppgaver om moderne norsk i endring Kjernestoff. Framtida for samiske språk i Norge Kjernestoff.

Fornorsking er en betegnelse på den assimilasjonspolitikken som norske myndigheter drev mot samene og senere også kvenene fra ca. midt på 1800-tallet og frem til 1960-årene. Landsmål var navnet på målformen som fra 1929 heter nynorsk. Ordet landsmål ble brukt av Ivar Aasen fra 1851 om de norske bygdemålene generelt. Det er også kjent fra hans Prøver af Landsmaalet i Norge fra 1853, om den normalform for dem han der utarbeidet. Som offisielt navn slo landsmål gradvis igjennom i konkurranse med «det norske folkesprog» og gjaldt til betegnelsene landsmål.

Slang er ord og uttrykk som avviker fra normalspråket, og som ikke er fagspråk eller dialekt. Slanguttrykk er uformelle og brukes ofte for å uttrykke sterke følelser. Ofte markerer slang en form for gruppetilhørighet. Slang følger ikke nødvendigvis samme skillelinjer som dialekter. Noen slangord er knyttet til bestemte dialekter og begrensede geografiske områder, mens andre brukes over. Denne formen for norsk kalles altså samnorsk, og er etter min mening ikke noe som hører hjemme i lærebøker. ikke akkurat imot ordbøker, men ta et ord som grønnsak. Jeg slo opp grønnsak i en ordbok fra rundt 1920 en gang og definisjonen var noe sånn som ting man har til middag, ved siden av poteter og kjøtt

Norsk språkhistorie i det 20. århundre har i stor grad dreid seg om forholdet og striden mellom de to skriftspråkene riksmål (senere bokmål) og landsmål (senere nynorsk).Den offisielle språkpolitikken som ble ført av regjeringen i Norge på 1900-tallet gikk ut på å forene disse to til ett skriftspråk - samnorsk.Dette skulle bli gjort gjennom en rekke rettskrivningsreformer Samnorsk var en tenkt, fremtidig norsk skriftnorm der nynorsk og bokmål skulle være smeltet sammen til ett språk «på norsk folkemåls grunn». Den såkalte tilnærmingspolitikken, som hadde som formål å skrittvis avskaffe forskjellene mellom bokmål og nynorsk, dominerte norsk språkpolitikk fra ca. 1917 til 1966 samnorsk på bokmål. Vi har én oversettelse av samnorsk i nynorsk-bokmål ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale

Multietnolekt er den språkvarianten som oppstår når talere med flere ulike språk- og kulturbakgrunner tilegner seg et nytt språk, i motsetning til etnolekt, som betegner den varianten av et språk som oppstår når én bestemt etnisk gruppe tilegner seg språket.. Bruken av multietnolekt er gjerne knyttet til etableringen av en egen gruppeidentitet blant ungdommer som vokser opp i. Den norske språkstriden, sprogstriden eller målstriden er en norsk, kulturell og politisk kontrovers knyttet til den skriftlige rettskrivningen og også muntlig bruk av det norske språk.Bakgrunnen for språkstriden ligger i den dansk-norske unionen, hvor eldre tids mellomnorsk etterhvert ble erstattet av dansk som administrasjonsspråk, skriftspråk og elitespråk i Norge For det fiktive språket samnorsk frå science fiction-litteraturen, sjå A Fire Upon the Deep.. Samnorsk er ei tenkt, framtidig norsk målform der nynorsk og bokmål er smelta saman til eitt. Den såkalla tilnærmingspolitikken hadde som føremål å avskaffa skilnadane mellom bokmål og nynorsk på lengre sikt. Det vart blant anna sett på som upraktisk å ha det same språket uttrykt i. Definisjonen av samskaping inviterer til å se på eksempelvis en kommune som en arena for samarbeid, der ulike ressurser kan knyttes sammen til beste for lokal problemløsning og tjenesteproduksjon. Dette kan likevel knapt sies å være noe nytt, snarere er det uttrykk for en sentral del av den nordiske styringstradisjonen (Aronsson 1997; Klausen og Selle 1995; Prahl og Olsen 1997; Wollebæk. Samnorsk - Det store prosjektet var å samle de to skriftspråkene i landet til én målform, og det var språkreformene i 1917 og 1938 som viste dette i praksis. - Venstrepolitikeren Ernst Sars mente Norge bestod av to nasjoner, to ulike kulturarver, pga. dansketiden

Samnorsk - språket som aldri var

Samnorsk på bokmål. Vi har én oversettelse av Samnorsk i engelsk-bokmål ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale.Samnorsk i engelsk-bokmål ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale Betegnelsen samnorsk brukes iblant om det som vi ovafor har kalt «radikalt bokmål». Egentlig står «samnorsk» for en framtidig tenkt fellesform for bokmål og nynorsk. Det finnes flere konkrete forslag til et slikt sams norsk skriftspråk. Det mest kjente er «samlenormalen» som Landslaget for språklig samling stilte opp på 1960-tallet

Video: Foreldreaksjonen mot samnorsk - Store norske leksiko

The Norwegian language conflict (Norwegian: språkstriden, Danish: sprogstriden) is an ongoing controversy within Norwegian culture and politics related to the written versions of the Norwegian language.From the 16th to the 19th century, Danish was the standard written language of Norway due to Danish rule.As a result, the development of modern written Norwegian has been subject to controversy. Språkpolitikk i Norge. Den spesielle språksituasjonen i Norge med to sidestilte skriftspråk, nynorsk og bokmål, er både en forutsetning for, og et resultat av, myndighetenes språkpolitikk.Under dette området hører statlige forsøk på språknormering, regler for språkbruk i kringkastingen, sidemålsopplæring i skolen og kommunenes valg av hovedmålform samnorsk på dansk. Vi har én oversettelse av samnorsk i bokmål-dansk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale.samnorsk i bokmål-dansk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale Samskaping i norske kommuner Partnerforum 15.03.2018 Anne Romsaas, KS «En selvstendig og nyskapende kommunesektor Fordypningsoppgave - Samnorsk by Alexandra Brandal. Panorama Vg3 (bla i boka) by Gyldendal Norsk Forlag - issuu. Innlegg i språkdebatten. Skriveoppgåve i sidemål - identiteten til landsbygda - Norsk 1959 og 1981. Mot skrinlegging av samnorskpolitikken.

Samnorsk - krecko.inf

Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget Kanalveien 51 5068 Bergen Organisasjonsnummer: 964 234 973 MVA Telefon: +47 55 38 88 00 E-post: post@fagbokforlaget.no Kontakt os Forfatter, lesebokutgiver og skolemann. Foreldre: Bankkasserer Rasmus Rolfsen (1803-67) og Jannikke Brun (1809-93). Gift 21.7.1885 i København med Hedevig Martha Hastrup Birch (31.8.1858-23.3.1937), datter av Kongens foged Carl Christian Birch (1820-1903) og Christiane Hastrup (1829-1904). Oldebarn (sønnedatters sønn og dattersønns sønn) av Johan Nordal Brun (1745-1816.

Norsk - Språkdebatt og språkpolitikk fra 1900 til 1960 - NDL

Norsk - Moderne norsk i endring - NDL

Gyllenlakk, før du din glans har tapt, da er jeg det hvorav alt er skapt; ja, før du mister din krones gull, da er jeg muld. Idet jeg roper; med vinduet opp Her finner du kjente sitater til Jens Bjørneboe. En evighet av melk og ro, en nyfødt pike og en mor. Hvor er de søstre begge to, en bitte liten og en stor

Har man tatt seg av et menneske, da nytter det ikke å gi noe, man må gi alt.Absolutt alt må man gi, og man skal intet ha igjen Denne definisjonen av språk omfatter den menneskelige språkevnen og alle de manifestasjonene den fremstår i norsk: språket i Norge; se også bokmål og nynorsk; Norwegian - norvégien; nor - no: nymylani: språk i Russland: nynorsk 1: den ene av de to offisielle skriftformene i moderne norsk; nynorsk er også tilrådd av Språkrådet som betegnelse i andre språk; Norwegian Nynorsk. Alle definisjoner av abcdefghi Som nevnt ovenfor vil du se alle betydninger av abcdefghi i følgende tabell. Vær oppmerksom på at alle definisjoner er oppført i alfabetisk rekkefølge.Du kan klikke på koblinger til høyre for å se detaljert informasjon om hver definisjon, inkludert definisjoner på engelsk og ditt lokale språk Jeg mener at samnorsk er betegnelsen på en ideologi, Tradisjonelt fantes det bare to kjønn i bokmålet, derfor er hunkjønnsformer nyere former, og dermed - per definisjon - også radikale. Men i avisene er det mer vanlig å bruke hunkjønnsord enn å unngå dem helt

fornorsking - Store norske leksiko

1917-reformen - første skritt mot samnorsk. 1938-reformen - samnorskreformen. Temaer til muntlig eksamen. 8.Norsk språkhistorie fra 1945 til vår egen tid. Sentrale trekk ved språksituasjonen etter 1945. 1951-reformen - en talemålsreform. 1959-reformen - læreboknormalen Denne definisjonen er vel forfattet av åndelige etterkommere av dem som for ca. 30 år siden skrev samferdselsloven på samnorsk, hvor man blant annet ble utsatt for skjenelause kjøyregreier som vert fråsegsette, noe som vanlige mennesker ville kalt å parkere f.eks.en bil. Det er visst ikke så sikkert at verden går framover ! Timia Oppgaver i historie, s. 288 og s. 307 1. Nevn fire dansk-norske konger i perioden 1400-1750. Hva. tafbloggen NORSK oppsummeringsspørsmål for videregående VG2 ~ 1938reforme Planspråk er språk som, i motsetning til naturlige språk, (i hovedsak) har utvikla seg gjennom en spontan, historisk prosess, har blitt til som følge av bevisst, planlagt handling fra en enkeltperson eller gruppe.. Mange forskjellige ord brukes i og utafor planspråklitteraturen for å beskrive planspråk. Denne artikkelen inneholder de viktigste begrepene og deres definisjoner

Bokmål, riksmål, slagsmål, nynorsk, samnorsk, samrøre, dialekter, svorsk,norsk, svensk, du skal ikke drepe. Ellers er også din utvidede definisjon av psykopaten veldig spennede. Vi er jo vant til å si at psykopaten overhodet ikke enser den andre. I Norge ser vi situasjonen ute i verden Den store valgfriheten, når det gjelder å bruke mange «samnorsk»-former både i nynorsk og bokmål, kom altså med rettskrivinga av 1917. Norvagiserte ord. Enkelte ord blei også norvagisert, og dette gjaldt helst fremmedord. Noen ord som blei norvagisert: chauffeur blei sjåfør. chocolade blei sjokolade. douche blei dusj. milieu blei miljø

landsmål - Store norske leksiko

 1. Lær definisjonen av formålsparagraf. Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene formålsparagraf i den store norsk bokmål samlingen
 2. Her finner du grundig informasjon om språksituasjonen i Norge i dag (utgitt i august 2019). På denne siden gir vi en introduksjon til begrepet flerspråklighet. På de følgende sider tar vi for os norsk (
 3. Planspråk: definisjoner og Afrihili · Se mer » Albansk. Albansk er en egen gren av det indoeuropeiske språkfamilien og det offisielle språket i Albania, Republikken Kosovo, og i Macedonia. Ny!!: Planspråk: definisjoner og Albansk · Se mer » Alfabet. Ikke-alfabetiske skriftsystemer Et alfabet er en ordnet rekke av bokstaver
 4. Access Google Sites with a free Google account (for personal use) or G Suite account (for business use)

Selv om salmeboken i utgangspunktet er felles for begge målformer, finnes det to ulike utgaver, i burgunder (bokmål) og flaskegrønt (nynorsk), hvor de innledende tekstene er på ulik målform Men det blir avvist av professor i norsk språk Finn-Erik Vinje, som forteller, at samnorsk har vært prøvd, som var en fiasko. Selv om nynorsk er døende, er nynorsk på ingen måte utrydningstruet. Der er mange personer, som verdsetter nynorsk høyt som deres foretrukne målform. Der blir bare færre og færre av dem Jeg skylder her på samnorsk-prosjektet som myndighetene drev med i flere tiår. Heldigvis er nå det prosjektet skrinlagt (du skriver jo verber og adverbium, nesten dansk), men rett stavemåte må per definisjon være den stavemåten som er offisiell. Det spiller dessverre ingen rolle om du mener noe annet. (Innlegget ble. Frisprog var en avis som ble utgitt av Foreldreaksjonen mot samnorsk og senere uavhengig fra 1953 til 1986. 23 relasjoner

slang - Store norske leksiko

Forfatterforeningen av 1952 ble stiftet den 28. april 1952 av 32 norske forfattere i protest mot at Den norske Forfatterforening (DnF) lot seg representere i Norsk språknemnd, som hadde som formålsparagraf å arbeide for samnorsk. 41 relasjoner At forfatternes språkbruk har vært slik at den peker fram mot et felles norsk skriftspråk - et samnorsk -, at den viser at folkemålsformene har litterær bærekraft, eller at den gir styrke og verdighet til språkvarianter som det ellers hefter hånflir, skam eller mindreverd ved, er også blitt framheva, men bare som sekundære, om enn ikke uviktige, kriterier 10 relasjoner: Foreldreaksjonen mot samnorsk, Fred. Olsen (skipsreder), Frisprog, Henrik J. S. Huitfeldt, Huitfeldt, Knut Wigert, Olsen (slekt fra Hvitsten), Rød-Dirhue landskapsvernområde, Riksmålsforbundet, Rudolf Olsen. Foreldreaksjonen mot samnorsk. Foreldreaksjonen mot samnorsk ble organisert av Riksmålsforbundet i 1951 for å motarbeide myndighetenes samnorskpolitikk Tips om innhold. Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips? Send oss en e-post her

Ole Peter Arnulf Øverland (født 27. april 1889 i Kristiansund, død 25. mars 1968 i Oslo) var en norsk forfatter, lyriker og riksmålsmann. 96 relasjoner Vi har tre oversettelser av første i bokmål-nynorsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale Nynorsk, før 1929 kalt landsmål, er et av de to offisielle norske skriftspråkene som ble vedtatt ved likestillingsvedtaket av 12. mai 1885 Personvern og cookies. Direktesport er en del av Amedia, og vi er ansvarlig for dine data. Vi bruker cookies og dine data til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene du ser og bruker Hvis du besøker vår Engelske versjon, og ønsker å se definisjoner av West Somerville nabolaget skolen på andre språk, vennligst klikk på språk menyen nederst til høyre. Du vil se betydninger av West Somerville nabolaget skolen i mange andre språk som arabisk, dansk, nederlandsk, hindi, Japan, koreansk, gresk, italiensk, vietnamesisk, etc

Samnorsk - freak.n

Nynorsk (translates to New Norwegian) is one of the two written standards of the Norwegian language, the other being Bokmål.Nynorsk was established in 1929 as the state-sanctioned fusion of Ivar Aasen's standard Norwegian language (Norwegian: Landsmål) with the Dano-Norwegian written language ().Nynorsk is a variation which is closer to Landsmål, whereas Bokmål is closer to Riksmål · Dei som ville ha samnorsk. Relativt ofte vart nye rettskrivingsnormer vedteke, og det ikkje utan strid. Såleis er perioden, fra eit språkhistorisk synspunkt, interessant. Det kjem ikkje som nokon overrasking at historia er meir sparsamt framstilt i Språket vårt før og no. Denne boka dekkar heile perioden på 19 sider definisjon av hva purisme egentlig er. hele forskningsfeltet har, ifølge Thomas (1991: 10), vært preget av et humpty-Dumpty-syndrom, der den enkelte forsker gir begrepet den betydning vedkommende selv • samnorsk i første omgang vil de ulike kategoriene kun bli presentert med vekt p. assonans: vokalrim, at vokaler er like eller ligner: «Den hvide himmel», «de høie huse». ekspresjonisme: av ekspresjon, «uttrykk».Kunst preget av overdrevne virkemidler, som sterke farger og sjokkerende motiver. Eks. fra malerkunsten er Munch. fin de siecle: «slutten på et århundre».Følelse av forfall og undergang, pessimisme

definisjon på hva kultur er. Utjevningen av kulturforskjeller mellom befolkningsgrupper, mellom landsdeler og mellom by og land, utvidelsen av kulturbegrepet, fra tradisjonell kultur til mer folkelige kulturformer, og den gradvise neddempingen av tradisjonelle kulturkonflikter i samfunnet. I utviklingen mot kulturell integrasjon vil det. Synonymer a SJØLELSK i kryssord, 73 lignende ord, nyttige for å løse et hvilket som helst ordspil

Fasiter til oppsummeringsspørsmålene Kapittel 5 - Realisme og naturalisme 1850-1890. 1. Gi en definisjon av begrepet modernitet på mellom fem og ti setninger Vi er kristne. Så for oss er det viktigste naturligvis Jesus. Men vi er opptatt av mye mer enn det. Vi har en særlig tilgang til livet og mener at frihet og respekt for hverandre henger sammen med troen og tilliten til Gud. Det vi spiser, er ikke bare viktig for kroppen, det er også [

Norsk språkhistorie (20

Velkommen til Bring. Her kan du som bedrift bestille og spore transport av pakker, gods og post I 1951 slutta Riksmålsforbundet seg til, og Landskomiteen for Foreldreaksjonen mot samnorsk vart oppretta. Foreldreaksjonen var aktiv på fleire plan og med stor effekt. Ein underskriftskampanje i 1953 gav 407 119 underskrifter. 26 Same året vart det sett i verk ei retting av språket i lærebøkene

samnorsk på nynorsk Bokmål-nynorsk oversettelse DinOrdbo

 1. Språk og navn; Meny . Forside Siste innlegg Regler Blogger Ubesvarte tråder Temaoversik
 2. Interiørguru Halvor Bakke, kjent fra Eventyrlig oppussing TV3, har designet en hel kolleksjon lekre produkter for bad og soverom
 3. 1945-1990 Frå samnorsk til språkkløyving..... 124 Likheter og forskjeller i realismen, naturalismen og 1990-i dag: Frå indre motsetnad til ytre press.. 13

samnorsk på bokmål Nynorsk-bokmål oversettelse DinOrdbo

Bokmål er eit skriftspråk for norsk og er ei av dei to offisielle målformene i Noreg.Det er likestilt med nynorsk gjennom lovverket.Det er usikkert kor mange som nyttar bokmål som hovudmålform, men truleg er det vel 85 % av den norske befolkninga.. Bokmål vert av somme kalla norsk-dansk og av andre dansk-norsk.Desse nemningane er meinte å syne til særlege meiningar i den norske. Vi hørte i går og nok en gang i dag Siv Jensens skarpe stemme i morgenradioens. politiske kvarter. -Norge snikislamiseres. Utenriksminister Støre var på banen i går og Foss i dag. De er begge enige om at Jensen ikke har forklart hva Jensen mener med snikislamisering Det finnes ingen klar grammatikalsk definisjon av hva en setning er, men en vanlig oppfatning er at en setning må inneholde et verb. Vi kan si hvilken ordklasse et ord hører til, og vi kan slå fast hva slags setning vi har med å gjøre: helsetninger; leddsetninge

Norsk - Språkdebatt og språkpolitikk på 1800-tallet - NDL

 1. Aktuelle saker og politikk; Meny . Forside Siste innlegg Regler Blogger Ubesvarte tråder Temaoversik
 2. Samnorsk. Det har vært noe fram og tilbake mellom ulike former av bokmål den siste tida. Etter oversettelse fra engelsk var denne artikkelen opprinnelig på moderat bokmål, men da noen for ei stund sida endra det i konservativ retning, gikk jeg den motsatte vegen og radikaliserte språket
 3. Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål

Romantikken var en reaksjon på opplysningstidens fokus på fornuft. Romantikerne ønsket å fremme følelser, fantasi og originalitet. De satte derfor intuisjon og sanser høyt, og skilte mellom det vi kan se, og den åndelige verden som ligger bak den konkrete - Nasjonalisme kan være flere ting. Forklar! Formuler en definisjon på nasjonalismen som politisk ideologi. Forklar ulike typer nasjonalisme. Hva er patriotisme? Sjåvinisme? Hva er en nasjon? - Les 61-66 i læreboka. Klokka 13.50: gå sammen 2&2, bli enige om gode svar på Husker du? 1-6 side 66 Bakreveggsinfarkt. På NHI.no finner du pasientinformasjoner, nyhetsartikler og intervjuer.Alle pasientinformasjonene er basert på artikler skrevet for leger i Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) og forfattet av NEL-redaksjonens leger, med mindre annet er oppgitt • Bakreveggsinfarkt - Høy R tak i V1-2 og ST senkning NB: Forandringer må ses i det minst to relevant avledninger 40. Omstridde spørsmål i norsk språkutvikling. Fabritius, Oslo 1952, 8vo, orig. omslag, 121 + (2) s. «Omstridde spørsmål i norsk språkutvikling behandler forskjellige språklige problemer som har betydning for norsk språk i dag. I et forord, som bør leses først, gir forfatteren en kort oversikt over de historiske forhold og den ideologi som har skapt språksituasjonen [

 • Agra holding.
 • The creation of adam tattoo.
 • Hvor lang tid tar mr av bekken.
 • Hva sparer du på elbil.
 • Nina jensen.
 • Olympische ringe bild.
 • Landrat rosenheim.
 • Combi camp 2017.
 • Krylbo hemnet.
 • Crucigramas resueltos de español.
 • Wetter in st märgen 7 tage.
 • Momo sushi.
 • Championnat de france de hip hop 2017.
 • Hoste med brekninger.
 • Baron mainz reservierung.
 • Seesteg restaurant karte.
 • How to play hall of fame.
 • Shopping mallorca outlet.
 • Debit credit accounting explained.
 • Innan vi dör svt.
 • In text citation several authors apa.
 • Wetter.de bad bentheim.
 • The holiday aldersgrense.
 • Radio hamburg party.
 • Unterschrift erstellen online.
 • Holi festival 2018 augsburg.
 • Benkeplate 100 cm dyp.
 • Malle fisk akvarium.
 • Psykoanalyse falske minner.
 • Tykk nakkefold.
 • Konisering tidig förlossning.
 • Semulegryn glutenfri.
 • Programmmusik merkmale.
 • Cringe humor.
 • Vnc viewer mac free.
 • Shoppingmall berlin.
 • Killingmo gård.
 • Panama matteo lyrics.
 • Wacom intuos art prisjakt.
 • Harlekinmarihøne.
 • How big is the aboriginal population today.