Home

Refusjonskoder blå resept

13.8.2 Blåreseptforskriften, Folketrygdloven § 5-14 ..

Også alders- og AFP-pensjonister som mottar særtillegg er fritatt fra å betale egenandel på blå resept. Uføretrygdede med minsteytelse er fritatt fra å betale egenandel på blå resept. Personer som mottar supplerende stønad; Legemidler forskrevet etter blåreseptforskriften § 2 og § 3 for spesifikke refusjonskoder Dekning av utgifter til legemidler som ikke kan skrives direkte på blå resept. Hvis medisinen du skal bruke ikke kan bli skrevet ut direkte på blå resept, kan legen på vegne av deg søke Helfo om såkalt individuell stønad på blå resept Når du henter ut legemidler og utstyr på blå resept må du betale en egenandel hvis du ikke har frikort (se neste del). I 2020 er egenandelen satt til 39 % av kostnaden, eller maks 520 kr for 3 måneders forbruk (ved uthenting av flere resepter samtidig gjelder maksbeløpet på 520 kr kun hvis reseptene er skrevet av samme lege og på samme dato) Skriv blå resept og søknad på pkt. 1, 2 og 4. Søknad kreves ikke for fenylketonuri (pkt. 3). Søknadsskjema 05-14.10 Skriv blå resept og søknad, legg ved produktbeskrivelse og begrunnelse for at produkter i listen ikke brukes. Søknadsskjema 05-14.10 Er preparatet godkjent for forskrivning på blå resept i følg Blå resept Du som er lege, kan forskrive en rekke legemidler og medisinsk forbruksmateriell direkte på blå resept. Endringer fra 1. januar 2020 for brukere med stomi. Det du kan skrive direkte på blå resept, fremgår av §§ 2, 4, 5 og 6 punkt 3 i følgende forskrift:.

Refusjon av utgifter til medisinsk forbruksmateriell på

Individuell stønad til ikke-forhåndsgodkjente legemidler

Fra sykdomspunkter til refusjonskoder. 3. mars innførte Legemiddelverket den nye blåreseptordningen der de 48 gamle sykdomspunktene ble erstattet av omtrent 500 nye refusjonskoder. Hensikten med den nye ordningen er å gjøre det enklere for lege, apotek og pasient å få oversikt over hvilke medisiner og sykdommer som gir rett til blå resept Statens legemiddelverk skal sikre at alle legemidler som blir brukt i Norge har god kvalitet, er trygge å bruke og har ønsket virkning Behovet for medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler på blå resept forsterkes av at stadig flere eldre lever hjemme. I den grad de har behov for daglige pleie- og omsorgstjenester mottar de i økende grad disse i hjemmet i stedet for å flytte til institusjon. Denne utviklingen er en del av en ønsket politikk. 2.4 Refusjonsutgifte Refusjonskoder: ICPC S87 Atopisk dermatitt/eksem ICD L20 Atopisk dermatitt Vilkår: Ingen. Det er bare Canoderm i pakninger på 500 gram som kan skrives på blå resept. Refusjonsprisen er 390 kroner per pakke. Legemiddelverket forutsetter at apotekene ikke tar høyere pris enn refusjonsprisen

Fra 1. januar 2018 har det vært krav om at alle legemidler skal oppfylle prioriteringskriteriene (nytte, ressursbruk og alvorlighet) for å kunne gis på blå resept. Et legemiddel kan bare innvilges forhåndsgodkjent refusjon eller individuell stønad på blå resept, dersom kostnadene står i et rimelig forhold til nytten av legemidlet vurdert opp mot tilstandens alvorlighet Blå resept betyr at du slipper å betale full pris på en rekke medisiner og hjelpemidler. Når du når kostnadstaket som er satt av myndighetene, vil du produktene kostnadsfritt ut året. Du kan selvsagt kjøpe alle produktene selv om du ikke har resept, men du risikerer at årskostnaden du bruker på produktene blir vesentlig høyere enn hvis du har blå resept Du kan søke på handelsnavn, virkestoff, ATC-kode, varenummer, MT-innehaver, refusjonskode og sykdom/indikasjon på blå resept. Se liste over refusjonskoder . Du kan benytte automatisk trunkering ved å søke på deler av handels- og virkestoffnavn, men trunkeringstegnet * kan ikke brukes

Refusjonskoder er basert på diagnoseverktøyene ICPC-2 (se fotnote 1) og ICD-10 (se fotnote 2). Legen kan uten forutgående søknad rekvirere et legemiddel på blå resept dersom alle følgende vilkår er oppfylt: Bruken av legemidlet står oppført under refusjonsberettiget bruksområde; Pasientens sykdom omfattes av en refusjonskod Kontakt lege dersom symptomene vedvarer etter to ukers behandling. Pulveret løses opp i vann og drikkes. Med lime- og sitronsmak. Les pakningsvedlegget før bruk.SLV godkjenner at Movicol/Moxalole 20 doseposer kan utleveres på blå resept, dersom legen har forskrevet blåresept. Reg på §3a, og Refusjonskode: •ICPC: -53, -90 Blå resept. Forhåndsgodkjent refusjon av gitte medikamenter eller medisinsk utstyr til bestemte sykdommer. Legemidler forskrevet etter blåreseptforskriften § 2 og § 3 for spesifikke refusjonskoder. I praksis omfatter dette behandling av immunsvikt, hivinfeksjon, bivirkninger ved tuberkulosebehandling. Oppdatering av refusjonskoder for legemidler med forhåndsgodkjent refusjon på blå resept Posted by Carl Haakon Samuelsen on desember 6, 2013 · Legg igjen en kommentar Refusjonskodene er basert på kodeverkene ICD-10 og ICPC-2

14.6 Refusjon av utgifter til legemidler, næringsmidler og ..

 1. blå resept er innvilget etter blåreseptforskriftens paragraf 3 a, jf. refusjonskode ICD-10: E03 og ICPC-2: T86. Hvis resepten lyder på et annet legemiddel med samme virkestoff, formulering og reseptgruppe, er vedtaket gyldig også for dette. I innvilgelse datert 19.03.2014 står det at Thyroid Erfa innvilges etter refusjonskode
 2. Slik jeg ser det må det være pasientens behov for medisinen som skal ligge til grunn for avgjørelsen om et legemiddel skal være på blå resept, og ikke gammel praksis eller pris. I et velfungerende refusjonssystem burde kostnadseffektive legemidler være å foretrekke, og hvis det er målsetningen virker det mot sin hensikt å unnta Albyl-E fra blåreseptordningen
 3. Næringsdrikker på blå resept. Næringsmidler til spesielle medisinske formål kan du søke om å få dekket på blå resept. Det er kun visse sykdommer/tilstander hvor man kan få næringsmidler dekket på blå resept. Les mer om næringsdrikker på blå resept her. Når bør du kontakte lege? Dersom du har barn som ikke spiser eller spiser.
 4. På blå resept. Navnet på den nye medisinen er Saxenda, og norske legemiddelmyndigheter har allerede godkjent den som reseptbelagt slankemedisin for personer med fedme og en BMI over 30. Det vil eksempelvis si at du er 165 centimeter høy og veier 82 kilo eller mer (her kan du sjekke din egen vekt og BMI!)
 5. Vil ha blå resept. Hjelmesæth ønsker legemidlene velkommen. I januar i år oppfordret han til at de to medisinene skal markedsføres i Norge, i en artikkel i Aftenposten. - Vi kommer til å ta dem i bruk, sier han nå. Professoren argumenterer også for at medisinene skal kunne skrives ut på blå resept

Fra 1. april 2016 kan du få en fuktighetsbevarende legemiddelkrem på blå resept. Vedtaket kan hjelpe flere til å få tilgang på viktig behandling FinnKode er oppslagsverk for medisinske koder. Om FinnKode. FinnKode er en web-applikasjon for søk og oppslag i medisinske kodeverk. Per 2015 støttes kodeverkene ICD-10, NCMP, Blå resept. Vaksiner, immunglobuliner og sera som skal dekkes av Folketrygden må rekvireres fra Folkehelseinstituttet på blå resept, §4 nr. 3. Folkehelseinstituttet kan dessverre ikke koble seg på e-reseptsystemet, og kan derfor ikke motta blåresepter elektronisk Medisiner på blå resept omfattes av ordningen med frikort (egenandelstak 1). Betalte egenandeler føres i et kvitteringskort før man eventuelt får frikort. Du må betale et tillegg dersom du bruker en medisin på blå resept som er dyrere enn den såkalte referanseprisen dekket det på blå resept, men for mange jenter kan det være nok. • Kriterier for å få blå resept Ved utfylling av blå resept på bleier/truser benyttes §5 med henvisning til refusjonskode: U04 Det er ikke behov for egen søknad. − Ved daginkontinens: Fra fylte 5 år Foreskriving kan først skje etter at adekvat undersøkelse o

Ang. Botox på blå resept/refusjon: 4 krav må oppfylles( fra 23.06.20): 1) Du må ha diagnosen kronisk migrene, dvs. mer enn 15 dager med hodepine pr. mnd. hvorav 8 er migrene. 2) Du må ha prøvd 3 forskjellige forebyggende medisiner uten å bli bedre eller med ubehagelige bivirkninger LYRICA på blå resept innvilget etter paragraf 3a osv osv Nå har jeg bestemt meg for å forsøke kutte den ut pga alle bivirkningene - men det kan jo ta noe tid - - og så må jeg få sendt inn kvitteringene på det jeg har vært nødt til å legge ut, ble heldigvis ikke så mye, siden jeg bruker så lite som mulig Blå resept er resept på medisiner der folketrygden dekker noe av utgiftene. Folketrygden yter stønad til hel eller delvis dekning av utgifter til viktige legemidler der det er behov for langvarig bruk. Det er fastsatt regler for hvilke sykdommer og hvilke medikamenter som kommer inn under ordningen og hvor stor egenandel som skal betales. De fleste medisiner ved alvorlige, kroniske. Legen kan forskrive aktuelle legemidler på blåresept i henhold til refusjonsberettiget bruk og eventuelle refusjonsvilkår. Hvis det må søkes om individuell refusjon, vil Helfo behandle alle søknader som er kommet inn før overføringstidspunktet. Pasienter får utlevert legemiddelet på blå resept, og betaler eventuell egenandel. 2 Smerteplasteret går ikke på vanlig blå resept, men legen kan søke om individuell stønad til utgiftene til dette fra Helfo, iht §3.b. Det kan innvilges stønad for slike medisiner for pasienter med kroniske smerter, etter individuell søknad fra legen, og det er ikke sjeldent at dette blir innvilget

- Fedmemedisinene burde være på blå resept for dem som trenger det, akkurat som pasienter med diabetes får medisinene de trenger på blå resept. Medisinene har et stort potensial til å hjelpe folk ned i vekt og vedlikeholde vekten , sier Jøran Hjelmesæth, som er professor ved Universitet i Oslo og leder av Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold, til ABC. Blå resept sikrer at du som pasient får dekket deler av medisinutgiftene dine av folketrygden dersom du har alvorlig og langvarig sykdom. Kriteriet for å få noe på blå resept er at du har en kronisk sykdom hvor det er behov for langvarig behandling

Tredelt finansieringsansvar for legemidler - Helsedirektorate

Dekning av utgifter til legemidler som ikke kan skrives

De med lavest utdanning har også oftere helseproblemer og faller ut av jobb. - Kanskje bør noen i fremtiden få kompetanse på blå resept? spør direktør Sveinung Skule i direktoratet Kompetanse Norge. I en ny rapport har direktoratet sett på sammenhengen mellom de som blir syke og mottar stønad Blå resept Du som er lege, kan forskrive en rekke legemidler og medisinsk forbruksmateriell direkte på blå resept. Endringer fra 1. januar 2020 for brukere med stomi. Det du kan skrive direkte på blå resept, fremgår av §§ 2, 4, 5 og 6 punkt 3 i følgende forskrift: Hvordan skrive resept? De aller fleste resepter en skriver gjøres enkelt gjennom det aktuelle dataprogram hvor du jobber, være seg Dips, SystemX, Doculive, WinMed og så videre. Det hender likevell nå og da at en må skrive resepter for hånd - denne siden er ment som en rask oppkvikker for dette Canoderm på blå resept vil få stor betydning for familier som er rammet av atopisk eksem, sier Kjersti Ollestad, fungerende leder i PEFs eksemutvalg. Psoriasis- og eksemforbundet mottok nylig gladmeldingen om at legemiddelkremen Canoderm 5 % krem (karbamid) fra 1. april kan foreskrives på blå resept til pasienter med diagnosen moderat til alvorlig atopisk eksem Noen pasientgrupper har mulighet til å få Prevenar 13 på blå resept. Få mer informasjon her

spiller ingen rolle hvilket produkt som velges. Det skal benyttes spesiell blankett til blå resept, men siden det ikke er delt ut reseptblankett med oppgaven, skrives den som en vanlig resept her. Resepten kan se slik ut: Lege Anna Lovinda, Id-nr. 1234 567 Pæreveien 15, 2004 Lilleland Telefon 67 07 88 99. Kontortid mandag-torsdag 10-16 Får migrenemedisin på blå resept likevel. Prisforhandlinger mellom Sykehusinnkjøp og legemiddelprodusentet Novartis har gitt lavere pris på migrenemedisinen Aimovig For å få blå resept må du ha en sykdom som du trenger behandling for mer enn 3 mnd i løpet av et år, da kan du få blå resept. Ellers kan du få allergimedisin på vanlig resept. Da er det også billigere en reseptfri og du kan få større pakker og sterkere medisiner Det fremgår av en studie fra FHI at flere får høyere doser med opioider enn anbefalt. Halvparten av disse personene blir langvarige brukere. Antall pasienter som fikk opioider på blå resept har økt fra 5.568 i 2008 til 17.383 i 2018. Nesten halvparten av de som startet med opioider på blå resept

Avdelingsdirektør Audun Hågå i Statens Legemiddelverk sier at Celebras status som medikament man kan få på blå resept, uansett skal revurderes i løpet av 2003.- Vi beklager at produsenten ikke har sørget for å gi leger og offentligheten alt tilgjengelig materiale om de såkalte COX-2-hemmerne, men det er viktig å få frem at vi hadde alt materiale da vi anbefalte å gi medikamentene. Foreslår blå resept . Andersen mener det finnes måter å sikre at i alle fall de som er i risikogruppen kan få gratis eller billige munnbind hvis det blir påbudt eller anbefalt i visse situasjoner. - Det hadde gått an å gi økonomisk ytelse til det, eller legge det inn i blåreseptordningen - men det kan være tungvint, sier Andersen

Potensmedisiner som Viagra kunne ha vært på blå resept, en lovendring i juni åpnet for dette. Ingen produsenter har imidlertid søkt om å bli del av den statlige refusjonsordningen. - Svært uvanlig, sier Statens Legemiddelverk tirsdag 8. mars 2016. Vedtaket om at legemiddelkremen Canoderm fra 1. april kan foreskrives på blå resept, har høstet stor interesse. Flere har i den anledning henvendt seg til PEF med spørsmål rundt hvordan vedtaket arter seg i praksis - inkludert hvilke diagnosegrupper som har krav på refusjon

Munnbind på blå resept LEDER: Regjeringens anbefaling om bruk av munnbind i rushtrafikken i Oslo og i Indre Østfold er fornuftig når det er vanskelig å overholde regelen om å holde god. NTB . Kanskje bør noen i fremtiden få kompetanse på blå resept?, spør direktør Sveinung Skule i direktoratet Kompetanse Norge. I en ny rapport har direktoratet sett på sammenhengen mellom de som blir syke og mottar stønader og som mangler den kunnskapen de trenger for å få jobb

Menn som av medisinske grunner har ereksjonssvikt kan i løpet av et år få Viagra på blå resept. - Det kan gjøre ereksjonssvikt mindre flaut å snakke om, sier Ivar Pettersen Hun kan ikke si når vaksine i tablettform vil være tilgjengelig på blå resept. - Det er under vurdering hos oss hos i Legemiddelverket. Vi kan ikke komme med noen detaljer nå for når dette arbeidet blir ferdigstilt, opplyser Åbyholm. Enn så lenge er tablettform tilgjengelig for pollenallergikere, men på såkalt hvit resept Er det noen her som får ernæringsdrikk på blå resept? Jeg har søkt litt på nettet, og ser at det oftest står at kun de med alvorlige diagnoser får dette. Selv sliter jeg med å holde vekten, og synes det er tungt å spise de enorme mengdene med mat jeg må ha for å gå opp. Prøver å berike maten sånn..

Blå resept, egenandel og frikort - Apotek

 1. Foreslår blå resept for de hardest rammede Statens Legemiddelverk mener menn med alvorlig prostatabesvær som ikke kan opereres, bør få medisinene på blå resept på individuelt grunnlag. - Her er det nok et behov som ikke er dekket, sier avdelingsleder Elisabeth Bryn i Statens Legemiddelverk
 2. For å kunne søke HELFO om å få dekket kostnader til Sativex er man avhengig av at det er en spesialist som skriver denne søknaden. Ifølge helsedirektoratet er det per januar 2016 ikke kjent at noen som ikke har MS har lykkes med å få refusjon for kostnader til Sativex på blå resept (med unntak av yrkesskader, da gjelder andre regler)
 3. Blå resept. Medisiner på blå resept skrives ut for pasienter som har kronisk sykdom og behov for langvarig behandling. Du får som hovedregel utlevert medisiner for tre måneders forbruk og betaler egenandel. For mer informasjon, ta kontakt med ditt lokale apotek

Gjennom serien «Hest på blå resept» vil Märtha Louise (47), i samarbeid med Hest360 og Norsk Rikstoto, vise hvordan hester brukes i behandling for pasienter i Norge Blå resept brukes vanligvis for medisiner som gis til personer med alvorlig kronisk sykdom. Nå er det oppdaget tilfeller der leger trosser innstrammingene, og gir Plaquenil på blå resept til.

Blå resept - Helf

Pollenallergivaksinen (Grazax) i tablettform har vært tilgjengelig for voksne over 18 år siden 2007. Senere er den godkjent også for barn over fem år, og etter hvert gitt rett til forhåndsgodkjent refusjon (vanlig blå resept) for voksne. Fra 1. november 2009 vil den samme refusjonsretten gjelde barn over fem år Blå resept. Du kan få dekket medisiner og medisinsk utstyr for langvarige og alvorlige sykdommer. Dette kan dekkes gjennom ulike ordninger: Forhåndsgodkjent refusjon, legen kan skrive ut medisin/legemidler, næringsmidler og medisinsk utstyr direkte på blå resept.; Individuell stønad, legen kan på vegne av deg søke om å få medisiner/ legemidler som ikke er forhåndsgodkjent for. Jeg går på antibiotika hver måned og hadde spart mye hadde jeg fått de på blå resept med refusjonskode. Lurer på om det er noen som har opplevd dette før og får medisin på blå resept hos KDM. Dette var hos Apotek 1. Har skrevet email til Ira, men hun sa de hadde kun ID nummeret mitt Bestilling av preparater på blå resepter kan ikke sendes elektronisk (e-resept) eller via nettbutikk, og kan derfor sendes på faks 21077012. Folkehelseinstituttet tar ikke imot andre vaksinebestillinger på faks. Folkehelseinstituttet tar ikke imot vaksinebestilling e-post. Leveringstid varierer avhengig av sesong og pågang

Legemidler og refusjon - Felleskataloge

 1. Med blå resept betaler man en egenandel på 39 prosent, men maksimalt 520 kr for legemidler i tre måneder. Når man har betalt til sammen 2185 kr for lege, psykolog, poliklinikk (sykehus), røntgeninstitutt, pasientreiser, medisiner og utstyr på blå resept i løpet av et år, får man frikort for resten av året, og slipper å betale egenandel
 2. st tre måneder, kan du ha krav på medisiner på blå resept. Får medisinen legen din har forskrevet innvilget blå resept, betyr det at du kun betaler egenandel når du henter medisinen på apoteket
 3. Blå resept - Norengros har oppgjørsordning med HELFO for refusjon av medisinske forbruksvarer levert på blå resept. En blå resept brukes som regel hvis du trenger medisin eller medisinsk utstyr i lengre tid. Ta med deg din resept til oss, eller be din lege om å sende den direkte. Vi behandler elektroniske resepter

Helseforetaksfinansierte legemidler brukt utenfor sykehus

Blå resept. Medisiner på blå resept skrives ut for pasienter med kronisk sykdom hvor det er behov for langvarig behandling. Har du en kronisk sykdom som du trenger behandling for i minst tre måneder i løpet av året, kan du ha krav på medisiner på blå resept. Behandlingen trenger ikke å være sammenhengende. Blå resept direkt Hei! Jeg var nettopp hos legen pga sterke magesmerter og diare (har vært utredet for omtrent alt. Har fått diagnosen irritabel tarm). Spørsmålet jeg spurte turnuslegen (fastlege på ferie) er om jeg kunne få prøve Lyrica, da det er indikasjoner på at Lyrica hjelper mot irritabel tarm (det foregår. Blå resepter betales delvis eller helt av Rikstrygdeverket og ble tidligere skrevet på blå blanketter, derav navnet. I tillegg brukes « A-resept » ved forskriving av preparater på narkotikalisten, skjema om registreringsfritak for legemidler som ikke er markedsført i Norge og «grønn resept» som ikke gjelder for medisiner, men er råd om kosthold og mosjon

Blå resept. Blå resept - Vi formidler og leverer blåreseptvarer/e-resept innen inkontinens, stomi, ernæring og diabetes i hele Bergen. Varene sendes fraktfritt hjem til deg. PS! Vi sender varer fraktfritt hjem til deg! Utvalg i Birkenstock finner du hos Rezepten Birkenstock sk Viagra opprinnelig pris uten resept apoteket. Mange lurer om det er verdt å kjøpe Viagra for den neste erobringen og elleville natten. Og mange blir faktisk overrasket over prisen. Det er ikke så dyrt som man skulle tro. Selv om de er reseptpliktige, finnes de i flere størrelser og prisklasser

Potensielt vanedannende legemidler på blåresept ved

blå resept fungerer godt. Åtte deltakere sa at de noen ganger venter med å hente ut legemidlene de får på blå resept på grunn av beløpet egenandelen utgjør. Videre oppga 14 deltakere at de ville redusert sitt forbruk av helsetjenester som inngår i frikortordningen dersom frikortgrensen ble doblet i forhold til dagens beløp - Jeg mener alle stoffskiftemedisiner må gjøres tilgjengelig på blå resept og gis lik refusjon gjennom helsevesenet. Alle må få muligheten til å finne ut hvilke medisiner som passer best for dem. Behandling med Levaxin er ikke optimalt for alle, sier hun. - Det er så mye legene ikke følger opp - eller kan Blå Resept - E-resept. Som offentlig godkjent leverandør av helseartikler har bandagistene oppgjørsavtale med myndighetene (NAV), og vi tar med glede imot blåresepter, e-resepter og rekvisisjoner. Vi formidler de produktene du trenger innenfor disse områdene: • Inkontinens • Kateter • Stomiutsty

Refusjon - Felleskataloge

Den blå resept i Tønsberg. Kafeen ligger i første etasje, inn til høyre når du har gått inn hovedinngangen. Åpningstider. Mandag til fredag klokken 07.00 - 19.00. Lørdag - søndag og helligdager er kafeen stengt. Sykehuset har inngått samarbeid med Narvesen om at de har et utvidet mattilbud dagene kafeen har stengt Blå resept sørger for at du som pasient får dekket deler av medisinutgiftene dine av staten dersom du har alvorlig og langvarig sykdom. Slik får du tilgang på medisiner uavhengig av din økonomiske situasjon. Norske blødere har i dag god tilgang til faktorkonsentrat både til forebyggende behandling og behandling ved behov

Nå kjenner jeg kun til reglene for bleier på blå resept når det gjelder barn som er sengevætere. Det fikk man tidligere fra barnet var 6 år (hører noen nå sier den grensen er hevet til 8 år men jeg vet ikke sikkert) Antibiotikafri resept Oppsøker du legen med en luftveisinfeksjon kan det hende at legen gir deg en antibiotikafri resept. De fleste luftveisinfeksjoner skyldes nemlig virus og skal derfor ikke behandles med antibiotika Det vi har evaluert en prøveordning med trening på resept avgrenset til 4 kommuner. I dette tilfellet fikk pasientene et treningstilbud 2 ganger per uke i 12 uker med kvalifiserte instruktører. Mvh Jan Helgerud. Spørsmål: Hei, lurer på hvordan man kan få trening på blå resept? er det bare å gå til fastlegen og be om det Ordningen med medisinske forbruksprodukter på blå resept gir nødvendig frihet for enkeltmennesker til å bruke de produktene som fungerer best for dem. Det gir mulighet til å leve gode og aktive liv. Det er viktig for dem. Det er viktig for fellesskapet. Kronikken har stått i Dagsavisen

 • Zumba kurse in chemnitz.
 • Geoglyfer.
 • Agam.
 • Smukke plakater.
 • Otomoto mazowieckie.
 • Washington dc state.
 • Ausgehtipps nürnberg.
 • Tracking post ebay.
 • Nighthawk router.
 • Wetter.de bad bentheim.
 • Ekstra kul i pungen.
 • Vhs hildesheim öffnungszeiten.
 • Nettbasert slanking.
 • Ayesha gaddafi.
 • Mjøndalen skole.
 • Nak leipzig.
 • Wikipedia isopropanol.
 • Sterilisation frau kostenübernahme ikk.
 • Tv links eu.
 • Design kjøkken.
 • Medistim norge.
 • Mat etter operert visdomstann.
 • Schwarzkopf hårfarge menn.
 • Metal lee tenten.
 • Inspirasjon borddekking jul.
 • Hive blockchain.
 • 40 års fest aktiviteter.
 • Street one artikelnummer.
 • Storytel barn.
 • Tømmerhus gis bort.
 • Kjemisk kastrasjon hund bivirkninger.
 • Café ada wuppertal.
 • Balanseøvelser for barn.
 • Kan man kalla blommig falukorv.
 • Canon g15 pris.
 • Träningsprogram stakmaskin.
 • Hvordan bruke norsk prisbok.
 • Bilder von hübschen mädchen.
 • Ajour synonym.
 • Hvitveis kofte.
 • Wachstum hund berechnen.