Home

Ny likestillingslov

Den nye likestillings- og diskrimineringsloven erstatter fire tidligere diskriminerings- og likestillingslover. Den 1. januar 2018 trådte en ny felles likestillings- og diskrimineringslov i kraft. Denne loven erstatter fire tidligere diskriminerings- og likestillingslover Ny likestillings- og diskrimineringslov Horne vraker kjønnsnøytral lov Frp-statsrådens forslag til ny likestillings- og diskrimineringslov ble slaktet i høringsrunden Likestillingsloven, tidligere lov om likestilling mellom kjønnene. Loven ble opphevet 1. januar 2018 og erstattet av likestillings- og diskrimineringsloven, som også gir regler om diskriminering knyttet til andre diskrimineringsgrunnlag. Likestillingsloven av 2013 erstattet den tidligere loven av 9. juni 1978 med samme navn. Formålet med loven var å fremme likestilling mellom kjønnene i. I tillegg vedtok man endringer i likestillingsloven, blant annet ved at FNs kvinnekonvensjon ble inntatt som vedlegg til likestillingsloven. Med den nye diskrimineringsombudsloven opprettes det et ombud og en nemnd som skal føre tilsyn med diskrimineringsforbudene i likestillingsloven, diskrimineringsloven, eierseksjonsloven, husleieloven, borettslagsloven og boligbyggelagsloven Stortinget har vedtatt ny likestillings- og diskrimineringslov. Loven innebærer at de fire gjeldende likestillings- og diskrimineringslovene fra 2013 (diskrimineringsloven om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) erstattes av én ny, samlet lov. En samlet lov vil gi et mer enhetlig vern for alle.

Lov om likestilling mellom kjønnene (korttittel likestillingsloven) var en norsk lov som ble vedtatt 9. juni 1978 og som trådte i kraft den 15. mars 1979.Loven ble sist revidert den 21. juni 2013 i en sammenheng med en bredere revidering for å skape større harmonisering mellom alle de fire diskriminerings- og likestillingslovene. Likestillingsloven ble 1. januar 2018 erstattet av. Vi så likevel nytt håp i regjeringsskiftet det samme året, da Høyre og Frp i sin regjeringserklæring slo fast at det skulle bli en ny felles likestillingslov for alle grunnlag. Samtidig er det bare å anerkjenne hvor dyktige bare-oss-feministene var med på å fremme seg selv og sine særinteresser Vi er glade for ny likestillingslov. 4. juli 2017 By Helge Olav Ramstad. Nylig vedtok Stortinget en ny likestillingslov, som blant annet skal sikre likestilling for funksjonshemmede. Dermed er alle diskrimineringsgrunnlagene blitt sidestilt. - Endelig har vi fått en felles lov Fagbevegelsen går kraftig ut mot regjeringens forslag til ny likestillingslov. - Dette er likestilling i revers, sier YS-leder Jorunn Berland

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender med dette forslag om felles likestillings- og diskrimineringslov på høring. Forslaget innebærer at de fire gjeldende likestillings- og diskrimineringslovene (likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og diskrimineringsloven om seksuell orientering) erstattes av en ny, samlet. Mange vet at i 2018 trådte det i kraft en ny likestillingslov, nå med diskriminering i tittelen. Men at det er økte krav til arbeid for likestilling og mot diskriminering i år, har du kanskje ikke fått med deg En ny likestillingslov må være kjønnsnøytral. Øivind Østberg, advokatGuttorm Grundt, nestleder i Mannsforum likestilling. Regjeringens forslag til ny likestillings- og diskrimineringslov er nå til behandling i Stortinget. Forslaget videre­fører en formålsparagraf som favoriserer kvinner,.

Likestilling fører oss i ulykken, sier kvinnene

Ny lov om likestilling og diskriminerin

Mange vet at i 2018 trådte det i kraft en ny likestillingslov, nå med diskriminering i tittelen. Men at det er økte krav til arbeid for likestilling og mot diskriminering i år, har du kanskje ikke fått med deg? Les mer i saken under, der seniorrådgiver i ombudet, Inger Eline Romundgard, forklarer mer om aktivitets- og redegjørelsesplikten Les Likestillingslov i det bl Mange vet at i 2018 trådte det i kraft en ny likestillingslov, nå med diskriminering i tittelen. Men at det er økte krav til arbeid for likestilling og mot diskriminering i år, har du kanskje ikke fått med deg? Vil ha større mangfold og mindre tellekant Av 279 høringsuttalelser om ny likestillingslov kommer bare åtte fra Tros- og livssyns-Norge. - Kan skyldes manglende interesse for temaet, sier dekan Aud Tønnesen

DAG ØISTEIN ENDSJØ: Feminisme for alle

YS om ny likestillingslov: - Likestilling i revers - Regjeringens forslag til ny likestillingslov svekker likestillingen mellom kjønnene. En lov basert på «minste felles multiplum» er ikke god nok til å få vår støtte. Dette er likestilling i revers, sier YS-leder Jorunn Berland Regjeringens forslag til ny likestillingslov vil føre til en svekkelse av likestillingsarbeidet, mener LO Ny likestillingslov ble endelig vedtatt i Stortinget den 12. juni og sanksjonert av Kongen i statsråd den 16. juni. Den skal tre i kraft fra 1. januar 2018. Den nye likestillignsloven inneholder et generelt forbud mot diskriminering, herunder aldersdiskriminering

Nyheter - Negotia

Ny likestillings- og diskrimineringslov - Horne vraker

 1. Dokumentet Lov om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven). fra 09.jun.1978 er opphevet, og er kun tilgjengelig i Lovdata PRO.. Følgende dokumenter kan være det du ser etter - merk at enkelte av disse lenkene kan gå til Lovdata Pro og krever at man har abonnement
 2. Den nye kommuneloven har lagt opp til at dagens § 27-samarbeid/selskap må omdannes til «interkommunalt politisk råd» eller «kommunalt oppgavefellesskap». Denne omdanningen må dermed gjøres i løpet av 4 år fra høsten 2019, altså med siste frist for at omdanning skal gjøres høsten 2023
 3. ering svekkes. Det som skulle være en feiring av 100 år med stemmerett for kvinner, blir dermed ikke en milepæl, men et tilbakeskritt for kvinners rettigheter
 4. I tillegg forskjellsbehandles gutter på nytt, når de skal søke seg inn til høyere utdanning. Da likestillingsloven ble vedtatt i 1978 var 41 prosent av studentene ved universiteter og.

Ny likestillingslov vil stimulere arbeidsgivere til økt innsats mot diskriminering, sa likestillings- og diskrimineringsombud, Hanne Bjurstrøm under YS` faglunsj. Arbeidslivet får bedre verktøy for å fremme likestilling og bekjempe diskriminering når likestillings- og diskrimineringsloven skjerpes neste år Regjeringen bryter egen likestillingslov (VG Nett) En ny rapport viser at regjeringen bryter likestillingsloven i stor stil Ny likestillingslov ble endelig vedtatt i Stortinget den 12. juni og sanksjonert av Kongen i statsråd den 16. juni. Den skal tre i kraft fra 1. januar 2018. Den nye likestillingsloven inneholder et generelt forbud mot diskriminering, herunder aldersdiskriminering. Samtidig Les me a) Forslaget om å fjerne formålet om å «bedre kvinners stilling» og bygge ned «samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes» Regjeringens forslag til ny likestillings- og diskrimineringslov innebærer at dagens formålsbestemmelse i likestillingsloven om «å bedre kvinners stilling» bortfaller og erstattes av et kjønnsnøytralt formål

En ny lov er på trappene. Fire lover skal samles til én, og arbeidet med å håndheve loven trappes ned. I dagens likestillingslov har arbeidsgiver en aktivitetsplikt som innebærer at de skal jobbe aktivt for likestilling og mot diskriminering på arbeidsplassen diskrimineringsgrunnlagene i den foreliggende innstillingen til ny likestillings- og diskrimineringslov. Lovens formål Gjeldende likestillingslov «tar særlig sikte på å bedre kvinners stilling» (§ 1), men fremmer også likestilling for menn og åpner for særbehandling av menn (§ 7) Ny adopsjonslov og likestillingslov i 2017. I 2018 oppsummerte jusprofessor Aslak Syse lovåret 2017 i en artikkel i Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål (FAB) nr. 1, 2018, s. 5-49 Fra og med 1.1.2014, hvor ny likestillingslov trådte i kraft, ble forbudet mot å innhente opplysninger om graviditet, adopsjon eller planer om å få barn i ansettelsesprosessen, uttrykkelig lovfestet i likestillingsloven § 18: § 18.Forbud mot innhenting av opplysninger ved ansettels

De store lavlønnsproblemene i kvinnedominerte yrker kan verken likestillingsombudet eller en ny likestillingslov rette på. Det er opp til partene i arbeidslivet. Men den nye loven vil styrke argumentene til de store kvinnedominerte lavlønnsyrkene, mener Kristin Mile YS om ny likestillingslov: - Likestilling i revers. 22.1.2016 - Regjeringens forslag til ny likestillingslov svekker likestillingen mellom kjønnene. En lov basert på «minste felles multiplum» er ikke god nok til å få vår støtte. Dette er likestilling i revers, sier YS-leder Jorunn Berland I den nye likestillingsloven vil vern mot seksuell trakassering være et nytt punkt. Hadde denne bestemmelsen eksistert i dag, ville likestillingsombud Kristin Mile brukt den mot Frp

likestillingsloven - Store norske leksiko

Dagens likestillingslov har noen mangler, men den kan bli enda mer utydelig om den blir slått sammen med andre lover mot diskriminering, mener jurist Vibeke Blaker Strand. (Foto: privat) - Ny diskrimineringslov glemmer kvinnekampen. Å droppe en egen lov om likestilling mellom kjønnene overser at kvinner fremdeles blir utsatt for mer. Lovtekst og lovforarbeider er sentrale kilder. I en situasjon med ny likestillingslov, er det viktig å ta med seg historien til den gamle loven, slik at den ikke blir tapt av syne. I punkt 2 gis en overordnet presentasjon av rettsutviklingen på diskrimineringsfeltet, mens det

Ny diskrimineringsombudslov og endringer i likestillingslove

Stem ned den nye likestillingsloven Bjørg Ofstad,sekretær i Oslo Kvinnesaksforeningbofst@online.no Stopp en hal, horne: Regjeringen ved barne- og likestillingsminister Solveig Horne har lagt ned forlag til ny likestillingslov, som behandles i Stortinget i dag Ny likestillingslov. Bakgrunnen er at en ny likestillingslov- og diskrimineringslov trer i kraft fra nyttår. Den gjør det lettere å særbehandle menn på kvinnedominerte studier. Frem til nå har det, med noen unntak, kun vært lov å gi tilleggspoeng til kvinner Ved innføringen av ny likestillingslov i 2017 ble bestemmelsen ikke videreført, men rettsstillingen er den samme. Loven ble riktignok gitt et helt alminnelig anvendelsesområde, jf. § 2 første ledd, etter endringer som ble gjort under stortingsbehandlingen, ettersom departementets lovforslag inneholdt et uttrykkelig unntak fra lovens virkeområde for «familieliv og rent personlige forhold» Ny likestillingslov er sanksjonert av Kongen Senior Norg . Her får du fire steg til å sjekke skattemeldingen for 2017, Kommer ekstremt mye nytt. Må trolig fjernes fra ny elbil. Volvo planlegger ny stor-suv Fagfornyelsen - nye læreplaner 2020 Grunnleggende ferdigheter Regelverk Sist endret:. Skolen blir prøvestein for ny likestillingslov, tror ombud. Den nye likestillings- og diskrimineringsloven er trådt i kraft. Bildet er fra en befaring i Oslo sentrum våren 2007, der daværende arbeids - og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (i midten bak) testet tilgjengeligheten for personer med nedsatt funksjonsevne

Sverige fikk sin første likestillingslov i 1991. Denne ble i 2009 avløst av en ny diskrimineringslov. Samme år ble et likestillingsombud opprettet. Foreldrepermisjonens varighet er 16 måneder, der hver forelder må ta minst 3 måneder (2016) Regjeringens forslag til ny felles diskrimineringslov innebærer en svekkelse av kvinners vern mot diskriminering og en helt ny retning i arbeidet for likestilling, mener forsker. ‒ Med en felles lov forsvinner nyansene, Norge fikk for første gang en likestillingslov i 1978

Sak - stortinget.n

Det ble til at SV gikk inn for tilbakesendelse. Lovforslaget ble sendt tilbake. Bare Venstre og Det nye folkepartiet støttet regjeringen. Og Arbeiderpartiet var ikke nådig etterpå. «Dolkestøt fra SV» og «Svart dag for likestilling», het det. Men snart stilnet det av, og i februar 1977 la Høyre fram sitt forslag til likestillingslov - Forslaget til ny likestillingslov er et angrep på kvinners rettigheter i arbeidslivet. Av Marte Svarva Torsdag 10.12 2015. Del. Det sier førstesekretær i LO, Peggy Hessen Følsvik. Regjeringen vil slå sammen de fire gjeldende likestillings- og diskrimineringslovene til én lov Ny likestillingslov. Regjeringen la frem forslag til ny likestillingslov våren 2017 (prop 81 L). Fire eksisterende lover ble slått sammen til en felles lov om likestilling og forbud mot diskriminering. KrF var kritisk til denne sammenslåingen fordi vi mener det vil svekke diskrimineringsvernet for de enkelte gruppene,.

Ny likestillingslov ble endelig vedtatt i Stortinget den 12. juni og sanksjonert av Kongen i statsråd den 16. juni. Den skal tre i kraft fra 1. januar 2018. Den nye likestillignsloven inneholder et.. Både i 1978 og med den nye likestillingsloven av 2014 defineres denne religiøse kjernen til særlig å handle om utnevning og ansettelse av religiøse ledere og prester. Kapittel 4 1970-TALLET: Ny likestillingslov med unntak for trossamfunn.. 81 4.1 Innledning. Deriblant en ny likestillingslov, en lov mot kjønnsrelatert vold, en likekjønnet ekteskapslov, den såkalte ¨Avhengighetsloven,¨ loven om historisk minne for ofrene under den spanske borgerkrigen og Franco-diktaturet, samt vesentlige endringer i landets abortlov Birgittes nye likestillingslov møter motstand fra den mektige forretningsmannen Joachim Crohne, og privatlivet hennes blir gjenstand for granskning. 6. Episode 6 59 min. Birgitte er vertskap for presidenten av Turgisia, men steiler når han krever at en turgisisk politisk aktivist skal arresteres. 7

Sammen med en rekke andre organisasjoner på rettighetsfeltet, bidro MiRA-Senteret til å sette den nye universelle likestillingsloven på agendaen... Likestilling er at kvinner og menn har like rettigheter og muligheter innen alle vesentlige livsområder. Den norske likestillings- og diskrimineringsloven fra 2017 definerer likestilling som «likeverd, like muligheter og like rettigheter». Sentralt i likestilling er en lik fordeling av makt og innflytelse, samme muligheter til økonomisk uavhengighet, like muligheter i yrkesvalg, arbeid og.

Likestillingsloven - Wikipedi

Etter planen skal et forslag til ny likestillingslov legges frem i løpet av 2017. Samdal synes det er bra at det pågår en prosess med å oppdatere denne loven, og hun både tror og håper at det vil gi rom for å kvotere inn menn Ny § 1: «Loven tar særlig sikte på å bedre kvinners og minoriteters stilling». I dagens Likestillingslov er det allerede en klar favorisering av kvinner og tilsvarende diskriminering av menn. Dette framkommer allerede i dagens § 1 (Formålsparagrafen). Flere har kjempet i lang tid for å få til en kjønnsnøytral likestillingslov 1. januar 2014 vedtok Stortinget enstemmig en ny likestillingslov som forbyr diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk

Fortellingen om den nye likestillingsloven Dag Øistein

 1. Full likhet mellom menn og kvinner er uafrikansk, hevder motstanderne av en ny likestillingslov i Elfenbenskysten. Kvinner tror det blir vanskelig å bli gift
 2. ister Solveig Horne (Frp) har mottatt nær 100 høringssvar til regjeringens forslag til ny likestillingslov
 3. erte profesjonsstudier i psykologi allerede neste år

Vi er glade for ny likestillingslov - Ulob

I morgen legger Solveig Horne (Frp) fram sitt forslag til ny likestillingslov. Stortinget avgjør om hun får det som hun vil. Foto: Ilja C. Hendel Statsråd Horne vil særbehandle menn i kvinnedominerte yrker 13/1037 Diskriminert på grunn av foreldrepermisjon Ombudet konkluderte med er at Y handlet i strid med likestillingslovens § 3 tredje ledd, da X ble permittert fordi hun ikke var i arbeid på grunn av foreldrepermisjonen I 1978 fikk vi en likestillingslov, som først og fremst var rettet mot kjønnsdiskriminering, altså forskjellsbehandling på grunn av kjønn. I 2013 fikk Norge en ny diskrimineringslov, i tråd med FNs menneskerettskonvensjon, som forbyr diskriminering både på grunn av etnisitet,. Ny diskriminering- og likestillingslov setter viktige begrensinger Arbeidsmiljøloven setter også begrensninger, herunder regler om innhenting av helseopplysninger, fagforeningstilhørighet mv. Behandling av personopplysninger - nye personopplysningsloven gjennomfører GDPR i Norg Hun håper dette vil bli endret når det i 2018 kommer det en ny og strengere likestillingslov. - Den vil gjøre det forbudt å aldersdiskriminere eldre og andre grupper,.

Fagbevegelsen misfornøyd med ny likestillingslov

 1. NKF ber derfor regjering og storting om å utsette behandlingen av det foreliggende utkastet til ny likestillingslov og sikre et grundig forarbeid før vi får en ny lov som kan bli en virkelig.
 2. Fra samme tidspunkt ble tidligere likestillingslov av 1978 opphevet. Denne saken gjelder hovedsakelig forhold inntruffet etter den nye loven trådte i kraft, og ombudet legger derfor denne loven til grunn for behandling. Under enhver omstendighet er ikke rettstilstanden endret med ny lov
 3. - Regjeringens forslag til ny likestillingslov svekker likestillingen mellom kjønnene. - Vi kan ikke støtte lovforslaget, sier lederen i vår hovedorganisasjon YS Jorunn Berland
 4. ister Solveig Horne (Frp) vil samle likestillingsloven og diskri
 5. st én helseklinikk som sørger for trygg abort. Men det er langt igjen før alle kvinner i Nepal har tilgang til prevensjon og trygg abort
 6. Nytt fra juristene: Gjennomgang av prinsippene i de mest aktuelle sakene som våre jurister har jobbet med. Her vil det legges vekt på omstillingsprosesser. Er det noen trender og eller endringer vi kan se? Ny likestillingslov fra 1.1.2020: Forsterket aktivitets- og redegjørelsesplikt (ARP)

Høring - forslag til felles likestillings- og

 1. erte yrker, skriver NRK
 2. KrF vil fortsatt beholde dagens Likestillingslov som en egen lov. Selv om kvinner og menn på mange områder er mer likestilte i dag enn i 1978, er målet om et likestilt samfunn likevel ikke nådd. Kvinner har fortsatt ikke like stor makt og innflytelse som menn på en rekke sentrale samfunnsområder, for eksempel innen politikken, akademia og toppledersjiktet i næringslivet
 3. Siden 1905 har vi fått allmenn stemmerett, likestillingslov, abortlov og kjønnsnøytral verneplikt, men vi er fortsatt ikke i mål når det gjelder likestilling i Norge. Kvinner har fortsatt ikke like mye makt og innflytelse som menn på mange områder. Ifølge Statistisk sentralbyrå er kvinner underrepresentert både innenfor politikk og i lederjobber
 4. eringsgrunnlag
 5. eringslov møter kritikk fra flere hold. Av Eirik Torbjørnsen Mandag 25.01 2016. Del. En rekke organisasjoner mener utkastet vil sette likestillingsarbeidet i revers, skriver Dagsavisen
 6. 1. januar kommer ny likestillingslov som omfatter mange flere deler av samfunnet. - Da spørs det om dette er Are opplever nå strider mot norsk lov, sier Nylund
 7. eringsombudet og overføres til en nemnd

En guide til aktivitets- og redegjørelsesplikten for

Klassekampenarkivet En ny likestillingslov må være

Ny likestillings- og diskrimineringslov - konsekvenser for

Åpen høring om likestillingsloven - Nyheter - Negoti

Ho er leiar i foreininga Stopp Diskrimineringen, og ho var med på å opprette Menneskerettsalliansen, ein uavhengig allianse som jobbar for fulle menneskerettar for alle, og som blei avgjerande for vedtaket om ny likestillingslov (2017) Lovendringen inntas i ny likestillingslov, ny lov om etnisk diskriminering og ny diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Det vedtas nye lover på området på grunn av at det er gjort relativt omfattende lovtekniske og språklige endringer, men ellers viderefører de i all hovedsak regler i dagens lover I morgen legger Solveig Horne (Frp) fram sitt forslag til ny likestillingslov. Stortinget avgjør om hun får det som hun vil. Foto: Ilja C. Hendel Det kan bli lov å oppfordre menn til å søke på sykepleierstillinger likestillingslov. Et moment til vil være at kvinner ikke er en minoritet, slik som andre grupper som omfattes av diskrimineringslovgivningen vil være. Innledningsvis poengterer Barne-, Likestillings- og Inkluderingsdepartementet at den menneskerettslige tanken bak diskrimineringslovgivningen er lik, og med bakgrunn i dette bør alle h

LO er misfornøyd med ny likestillingslov Fontene

Notat om forslag til ny felles likestillings- og diskrimineringslov Fra samarbeidsgruppa av organisasjoner for ulike diskrimineringsgrunnlag Ref. 15/1370 Det vises til høringsnotat og -brev av 19. oktober i år. I forbindelse med den pågående revisjonen av likestillings- og diskrimineringslovverket og -apparatet, har en rekk Som dagens likestillingslov bør også den nye felles diskrimineringsloven gjelde på alle samfunnsområder, selv om loven på enkelte områder ikke vil håndheves, slik det er formulert i forslagets § 36. Vennlig hilsen. Kristin Mile generalsekretæ Ny diskrimineringslovgivning. Fra 1. januar 2014 innføres en ny lov om diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Samtidig innføres ny likestillingslov, ny lov om etnisk diskriminering og ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov Den siste tiden har menns problemer fått økende oppmerksomhet i media. Menn topper statistikkene når det gjelder utenforskap, selvmord, rus, kriminalitet, ulykker, dødsfall på jobb. Flest gutter faller ut av skolen. Menn mangler omsorgsrettigheter og har kortere levealder enn kvinner. Likevel baseres likestillingspolitikken på en likestillingslov knyttet til feminisme som særlig tar.

Sverige gikk fra å ha en likestillingslov til å få en diskrimineringslov. Har ordene man bruker her noe å si for retningen? ‒ Absolutt. I vår gamle likestillingslov sto det at lovens mål var å fremme likestilling i arbeidslivet mellom menn og kvinner. Det er borte i ny felles lov. ‒ Når diskriminering skal motvirkes setter man opp. Det er også innført en ny bestemmelse om læremidler og undervisning i barnehager, skoler og andre utdanningsinstitusjoner. Etter gjeldende likestillingslov § 16, skal læremidler i skoler og undervisningsinstitusjoner bygge på en likestilling uavhengig av kjønn YS om ny likestillingslov: - Likestilling i revers 22.1.2016 - Regjeringens forslag til ny likestillingslov svekker likestillingen mellom kjønnene. En lov basert på «minste felles multiplum» er ikke god nok til å få vår støtte. Dette er likestilling i revers, sier YS-leder Jorunn Berland. Les mer her. Read Mor LeserbrevRegjeringens forslag til ny likestillingslov degraderer ikke bare anerkjennelsen av et særskilt fokus på diskriminering av kvinner, men utsletter en velfungerende ordning for å sikre fars rolle i barnas liv, nemlig pappakvoten.. Oppegård er en kommune der barnefamilier er godt overrepresentert. Hva tenker Oppegård- og Follo-fedre, eller kommende fedre, om sin nye status som. Horne hører på kritikerne i forslag til felles likestillingslov Skrevet av: NTB. tir 4. Apr. 2017, kl. 8:19 - tir 4. Apr. 2017, kl. 9:59 Del. Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) dropper flere av de mest kontroversielle punktene i forslaget til ny likestillings- og diskrimineringslov. Trump sier Tyrkias offensiv i Syria.

 • Lundetangen kino.
 • Green lantern 2011.
 • Weigelie 'bristol ruby'.
 • Ikt for elever.
 • Karen blixen mitt afrika bok.
 • Tannbleking bergen tilbud.
 • Bibliotek kristiania no.
 • Muskeltap sykdom.
 • Makroner holdbarhet.
 • Prepaid tarife testsieger 2017.
 • Pearl harbor what happened.
 • Telia selskaper.
 • Netiquette duden.
 • Träningsprogram stakmaskin.
 • Dobry zespół na wesele małopolska.
 • Kvd luleå.
 • The mask movie.
 • Geförderte wohnungen voitsberg.
 • Jegerprøvekurs.
 • Skytemassakre las vegas.
 • Hvordan finne faste kostnader.
 • Kort utdanning som gir jobb.
 • Boca raton resort and club a waldorf astoria resort reviews.
 • Preussen flagg.
 • Frisør sletten senter.
 • Diabetes typ 2 ursachen.
 • Hjelpe.
 • Aksjehandel sparebank 1.
 • Recruitment visie.
 • Sundance aspen.
 • Frelsesarmeens syn på homofili.
 • Dele rom med barn.
 • Imf rapport.
 • Joggerin überfallen.
 • Adobe prelude.
 • Xbox one gpu.
 • Bybuss kongsvinger priser.
 • Graz date.
 • Forsøk med lys.
 • Selskapslokaler kløfta.
 • Ausländeramt aschaffenburg öffnungszeiten.