Home

Opptrappingsplanen for psykisk helse pdf

Opptrappingsplanen - NAPHA Nasjonalt kompetansesenter for

Opptrappingsplanen for psykisk helse var en omfattende helsepolitisk reform som har gikk over 10 år (1998-2008). Planen bygget på Stortingsmelding nr. 25 Åpenhet og helhet. Om psykiske lidelser og tjenestetilbudene, som ble lagt frem våren 1997. De overordnede målene for Opptrappingsplanen ble beskrevet i St.prp. nr. 63 (1997-98) Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999 - 2008, St. prp. nr 63 (1997-98) 3. Om virkemidlene Lover og reguleringer Økonomiske virkemidler Organisatoriske virkemidler Utdanning og kompetanse Informasjon Evalueringen av virkemiddelbruken. 4. Om resultatene evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Evalueringsoppdraget har hatt et budsjett på vel 42 mill kroner totalt, med to-fem millioner kroner årlig i perioden 2001-2009. Grunnlaget for evalueringsoppdraget ble lagt i dialog mellom det tidligere Sosial- og helse Opptrappingsplan for psykisk helse 1999 - 2006(8) Ole Rikard Haavet 8 Opptrappingsplanen legger opp til en styrking av alle ledd i tiltakskjeden . Målet er å skape et helhetlig og sammenhengende behandlingsnettverk, der brukerperspektivet hele tiden skal stå i fokus. Et viktig siktemål med planen er å legge til rette for en planmessig.

Opptrappingsplanen inneholder både helsefremmende, forebyggende og behandlingsrettede tiltak, og omfatter barn og unge mellom 0-25 år. Planen er utarbeidet i samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Kunnskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kulturdepartementet, Kommunal- og. Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsesse Mette-Marit er beskytter for Rådet for psykisk helse Helse- og omsorgskomiteen 09.10.19 Emne: Opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse Vi ønsker en sterkere forpliktelse til en reell opptrapping med en sterk statlig styring og statlig forpliktelse overfor det enkelte barn Opptrappingsplanen for psykisk helse . 6 Innledning Stortingsmelding nr. 25 (1996-97) Åpenhet og helhet peker på at brukermedvirkning er et overordnet mål innen helse- og sosialtjenestene og at dette også gjelder tjenestene innen psykisk helse. Ved behandlingen av St.prp. nr. 6 Regjeringen la i august 2017 frem en strategi for psykisk helse. Strategien Mestre hele livet - Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017-2022) var et forarbeid til en helhetlig og forpliktende opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse. Stortinget har bestemt at opptrappingsplanen skal omfatte individ og samfunn, og inneholde både helsefremmende, sykdomsforebyggende og.

Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020) Tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet 13. november 2015, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg) 1 Innledning og sammendrag Regjeringen fremmer med dette en opptrappings-plan for rusfeltet som gir oversikt over hoved-utfordringene og fastlegger både kortsiktige o Opptrappingsplanen for psykisk helse - idealer og realiteter 764-6 María Sigurjónsdóttir maria.sigurjonsdottir@ulleval.no Regional sikkerhetsavdeling Helse Sør-Øst Ullevål universitetssykehus Sykehusveien 18 1385 Asker De siste 10-15 årene har psykiatrien blitt kritisert for ikke å gi et tilstrekkelig godt tilbud til psykiatriske.

Opptrappingsplanen for psykisk helse la vekt på å styrke kunnskapsgrunnlaget både for det faglige innholdet i satsingen, men også for å få en bedre oversikt over behov i sektoren. Til disse formål skulle det settes av 40 millioner kroner i planperioden utove Sammendrag Denne masteroppgaven omhandler implementeringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999 2006 . I 1998 vedtok et enstemmig Storting en omfattende opptrappingsplan for psykisk helse i Norge, da det psykiske helsevesenet i Norge ble karakterisert som et system med svikt i alle ledd og at hard lut måtte til (St.meld.nr.25(1996-97)) Opptrappingsplanen har tre innsatsområder: tidlig innsats for å forebygge rusavhengighet, behandling og oppfølgingstjenester etter behandling. Intensjonen er at vi skal bli flinkere til å oppdage og hjelpe tidlig, vi skal ha kortere ventetider og bedre kvalitet i rusbehandlingen og vi skal sørge for god oppfølging etter behandling psykisk helse. Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999-2008) er det mest sentrale dokumentet for utvikling av psykisk helsetjenester, og er viktigste bidragsyter til finansiering av program for psykisk helse. Departementet legger i sin forskningsstrategi vekt på å styrke helse- og sosialfaglig forskning Den nasjonale opptrappingsplanen for psykisk helse (OPH) var en nasjonal satsing i perioden 1998-2006, som ble forlenget ut 2008. Bakgrunnen for planen er blant annet å finne i en stortingsmelding fra siste halvdel av 1990-talle

 1. - Samstundes er det fleire prosessar innan rusfeltet vi ser vil ha stor tyding for å nå måla i opptrappingsplanen. Dette gjeld særleg innføringa av pakkeforløpa no i januar 2019 og Kompetanseløftet 2020 som òg inkluderer psykisk helse og rusfeltet, seier Garvoll. Les rapporten her: Evaluering av opptrappingsplan for rusfelte
 2. Proposisjon 121 S (2018-2019) omhandler regjeringens opptrappingsplan for barn og unges psyksiske helse for perioden 2019 - 2024. Med opptrappingsplanen vil Regjeringen jobbe for at flere skal oppleve god psyksik helse og god livskvalitet, og at de som trenger det skal få et godt behandlingstilbud
 3. Bidrar Opptrappingsplanen for psykisk helse til at risikoutsatte barn f. Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001-2009) (PDF - 2,3 MB. 1 Vi har alle en psykisk helse Psykiatri og psykiatriske sykdommer kan v. De omfatter alt fra lettere depresjoner, alkoholmisbruk og enkle
 4. Rapporten førte til at Stortinget vedtok en opptrappingsplan for psykisk helse . Det har gått ti år fra opptrappingsplanen ble vedtatt, men kritikken har likevel ikke stilnet. En av de siste i en lang rekke kritikker er Helsetilsynets rapport om tjenestetilbudet til pasienter med psykiske lidelser fra 2007
 5. denne åtteårige (1999-2006) opptrappingsplanen for psykisk helsevern. Planen ble i 2003 utvidet med to år, og varer fram til 2008. Styrket tilbud til mennesker med psykiske lidelser Opptrappingsplanens overordnede mål er å bedre befolkningens psykiske helse, øke brukermedvirkningen og bedre kvaliteten på tjenestetilbudet

Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019

I Plan for brukermedvirkning defineres bruker som en person som har behov for eller nyttiggjør seg tjenester innen psykisk helsefeltet eller rusfeltet. Med pårørende menes familiemedlem eller annen nærstående person til en som er i behov av eller nyttiggjør seg tjenester fra psykisk helse-/rusfeltet Plan for psykisk helse ikke stykkevis og delt 2007-2010 legger føringer for arbeidet innen feltet psykisk helse i Sarpsborg kommune. Planen bygger på den nasjonale Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999 - 2008. Satsingen var ment å resultere i både en kvalitativ og kvantitativ bedre tjeneste for mennesker med psykiske lidelser Dette er den første av tre del-rapporter fra prosjektet Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse - supplerende analyser innen spesialisthelsetjenesten. Formålet har vært å supplere de analyser Norges forskningsråd har iverksatt med materiale innsamlet i for Denne teksten er i sin helhet sendt som innspill til politikerne fra Rådet for psykisk helse våren 2016. De siste årene har vi vært igjennom en svært god utvikling på det psykiske helsefeltet med en opptrappingsplan for psykisk helse, en vektlegging av betydningen av å leve et eget liv i egen bolig i sitt eget lokalmiljø, brukermedvirkning og kvalitativt gode og tilgjengelige tjenester Opptrappingsplanen for psykisk helse er en åtteårig plan med konkrete tiltak og økonomiske virkemidler for å styrke tjenestetilbudene til mennesker med psykiske lidelser, både kvantitativt og kvalitativt. Planperioden startet i 1999 og skal avsluttes i 2006. Fullføringen av Opptrappingsplanen vil være en av de regional

2 1. Leiarrapport Grunnlaget for aktiviteten ved Nynorsksenteret i 2016 har vore Oppdragsbrev for 2016 og Tiltaksplan 2 (2014-2016). Vi har i all hovudsak nådd måla i årsplanen. Tilbakemeldingane frå målgruppene våre er gode Stavanger kommune har siden Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006 hatt egne planer for psykisk helse. Forrige plan varte til 2015, og ble forlenget frem til ny plan vedtas. Stortinget ba i 2016 regjeringen om å fremme en strategiplan for psykisk helse. Stortinget mente at Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999-2008) bl fra Opptrappingsplanen for psykisk helse. Samtidig skjedde det en omfattende reform der flere hundre personer fra Bergen som hadde hatt lang tids opphold i psykiatriske institusjoner, flyttet ut til kommunale botilbud og tjenester. Hoveddelen av de nye ressursene fra staten i Opptrappingsplanen gikk med til denne reformen Opptrappingsplanen for psykisk helse (1998-2008) sørget for at psykisk helse fikk høyere prioritet. Bakgrunnen for satsingen var at tilbudet til mennesker med psykiske lidelser ble karakterisert som en tjeneste med brist i alle ledd, og et sterkt behov for å styrke det psykiske helsevernet og kommunenes psykiske helsearbeid

Omsorgsbiblioteket: Ny kunnskap- ny praksis

Hard lut må til : en organisasjonsteoretisk analyse av

 1. dr
 2. Opptrappingsplanen for psykisk helse legger opp til en styrking av alle ledd i tiltakskjeden. Målet er å skape et helhetlig og sammenhengende behandlings-nettverk hvor brukerperspektivet står i fokus. For å nå målene om bedre tilbud til mennesker med psykiske lidelser må det innenfor alle deler av psykisk helse
 3. Levanger kommune - OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE - NASJONAL SATSING (1998-2006) 2 1. Bakgrunn St.prop nr 63 Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006 ble behandlet in Stortinget 17. juni 1998. Planen legger opp til at det skal investeres 2516 mill i kommunene i løpet av perioden 1999.2006

2 1. Innleiing - generell omtale Overordnet og generell omtale av senterets virksomhet i 2013 - trekk hovedlinjene. Vis eventuelt kortfattet til spesielle utfordringer, problemstillinger eller vurderinger som vil få/har hatt betydning for aktiviteten Abstract Denne masteroppgaven omhandler implementeringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999 2006 . I 1998 vedtok et enstemmig Storting en omfattende opptrappingsplan for psykisk helse i Norge, da det psykiske helsevesenet i Norge ble karakterisert som et system med svikt i alle ledd og at hard lut måtte til (St.meld.nr.25(1996-97)) Oslo kommune sine tjenester for psykisk helsearbeid har gjennomgått en stor utvikling i kvalitet og kvantitet gjennom den nasjonale Opptrappingsplanen for psykisk helse (1998- 2008). I denne rapporten har brukernes erfaringer fra BSB evalueringen blitt relatert til mål i Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo Kommune (2004-2008) Opptrappingsplanen for psykisk helse 5 Det er vinterferie for skolene i uke 8, fra 17. februar til og med 21. februar (2020). Oversikt over ferie og fridager ved grunnskoler i Trondheim fram til juni 2021

for psykisk helse gjennom «Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2008». Satsningen skulle resultere i en tjeneste som var både kvalitativ og kvantitativ bedre for mennesker med psykiske lidelser. «Lønning II»-utvalget satte et spesielt fokus på at det var behov for Prosjektet er et ledd i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og skal slutt-føres i 2006/2007. Prosjektet skal gjennomføres i to faser, og resultater skal sammenliknes for å få fram eventuelle endringer. Foreliggende arbeid omhandler kun prosjektets første fase. De over Rapporten reflekterer den store satsningen som ble gjort under Opptrappingsplanen for psykisk helse for å bygge opp et forskningsmiljø i Folkehelseinstituttet som kan følge utviklingen av psykiske lidelser i landet og gi råd til helsemyndighetene. Miljøet har nå over 100 medarbeider

Rapporten fra prosjektet Opptrappingsplanen for psykisk helse - prosjekt om forskning som kartlegger bevilgningsstrømmene til psykologisk og psykiatrisk forskning relevant for Opptrappingsplanen og publiseringsvirksomheten innen området, er toleddet ISBN 978-82-7570-300- (Trykt) | ISBN 978-82-7570-301-7 (PDF) Redaksjonsgruppe: Ragnhild Krogvig Karlsen, Anne Kristiansen Rønning, Samhandling om psykisk helse. Opptrappingsplanen, og som konsekvens av sam-handlingsreformens endrede kommunerolle,. 1 Ny kunnskap - ny praksis Et nytt psykisk helsevern Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse erfaringskompetanse.no 2011:1 Tor-Johan Ekelan

Stortinget vedtok i 1998 opptrappingsplanen for psykisk helse. Hensikten var å sikre et godt tjenestetilbud i kommunene. Bakgrunnen var Stortingsmelding 25 (1996-97), om psykiske lidelser og tjenestetilbudene 3. Denne ble fulgt opp med St.prp.nr. 63 (1997-98), Om opptrappingsplanen for psykisk helse 1999 - 2006 Opptrappingsplanen for psykisk helse. Deltakelse i arbeidslivet bidrar til mestring og selvtillit, sikrer inntekt og reduserer fattigdom. I internasjonal litteratur vises det til at det å være i arbeid, bidrar til å styrke de sosiale ferdighetene og reduserer innleggelsesfrekvensen Den overordnede målsettingen for Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006(senere utvidet tom 2008), er beskrevet i St.prp. nr. 63 (1997-98). Satsingen skal resultere i både en kvalitativ og kvantitativ bedre tjeneste for mennesker med psykiske lidelser. I følge opptrappingsplanens verdigrunnlag skal målet med satsningen være å Brukermedvirkning er sentralt i Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999-2008). Evaluering av Opptrappingsplanen viser imidlertid at dette arbeidet ikke er godt nok ivaretatt. Rapporten er utarbeidet på grunnlag av innspill fra brukerorgansisasjonene, de føringer som ligger i St.melding 25 (1996-97), St.prp.63 (1997-98) og årlige budsjettproposisjoner fra Helse- og omsorgsdep Opptrappingsplanen for psykisk helse (1998-2008) medførte tilførsel av 24 mrd kroner i friske midler over statsbudsjettet til både kommune- og spesialisthelsetjenesten. Det førte til nær 10 000 nye årsverk i begge sektorer. I regjeringens forslag til opptrappingsplan for bar

NTNU Samfunnsforskning - Arve Almvik

Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020) - Tidlig Innsat

Feks Tjenestetilbud

Sosial- og helsedirektoratet: Sosial- og helsedirektoratets vurderinger (IS-1127) Opptrappingsplanen for psykisk helse forslag til tiltak 2003-2006 (IS-1128

Gjennom Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2008 ble det lagt nye føringer for arbeidet med styrking og omstrukturering av tjenestetilbudet til et mer desentralisert hjelpetilbud. Barn og unge er en prioritert gruppe i Opptrappingsplanen. E Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999 - 2008, St. prp. nr 63 (1997-98) 4. Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Rapport Forskningsrådet. 5. Psykisk helsevernloven m/ forskrifter . 3 . helsevernloven er imidlertid den mest sentrale og gir føringer og pålegg som styrer den daglige aktivitete

Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet

Ny opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse

opptrappingsplanen for psykisk helse fram til 2006 er det vanskelig å vente lenger med å gjøre beslutninger som legger til rette for opptrappingen. Vi vil derfor legge fram en egen sak i neste styremøte som bygger på disse premissene, og som også bygger på opptrappingsplanen for psykisk helse Bakgrunnen for satsingen på psykisk helse-området gjennom Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999-2008) var at St.meld nr 50 (1996-97) Om helhet og ansvar viste til mangelfulle tjenester for mennesker med psykiske lidelser. Tjenestene ble i perioden styrket gjennom bru Bøker (utgitt etter 2010) - Askheim, O.P: Empowerment i helse og sosialfaglig arbeid.Gyldendal (2012) - Borg & Kristiansen: Medforskning - å forske sammen for kunnskap om psykisk helse (2009) - Hanssen, H. (red), Humerfelt, K., Kjellevold, A, Norheim, A. og Sommerseth, R.: Faglig skjønn og brukermedvirkning i helse- og velferdstjenestene, 2. utgave Fagbokforlaget (2015 av Opptrappingsplanen for psykisk helse i 1998 og til i dag, med reduksjon i antall senger for innleggelser og økning i dagbehandling, poliklinikk og ambulante tjenester. Arbeidsflyt og arbeidsmetodikk har også endret seg. Omkring en sjettedel av den voksne befolkningen har til enhver tid psykiske helseprobleme

Før og etter. KrF-lederen mener at iverksettelsen av opptrappingsplanen for psykisk helse i 1998 ble et vendepunkt. - Vi snakker om tida før og etter Opptrappingsplanen for psykisk helse I Innholdsfortegnelse 1. Innledning 1 1.1 Evalueringens formål og temaer 1 1.2 Kort om evalueringens datainnsamling 2 1.3 Leserveiledning 2 2. Konklusjoner og anbefalinger 4 2.1 Overordnede konklusjoner 4 2.2 Gjennomføring av Kropp og Selvfølelse helse over kapittel 764 post 72 Psykisk helse (tidligere kapittel 743 post 70 Statlige stimuleringstiltak for psykisk helse). Tilskuddsordningen for institutter og foreninger har eksistert siden 1990-tallet og omfattet i begynnelsen kun noen få institutter. Med Opptrappingsplanen for psykisk helse (1998-2008) ble de

Opptrappingsplanen For Psykisk Helse Pdf - metalthepirateba

Opptrappingsplanen for psykisk helse - idealer og

forhold til mennesker med psykiske lidelser. I Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999-2006) benyttes også begrepet psykisk helsearbeid.€ I det følgende presenteres først noen perspektiver på psykisk helse og psykisk helsearbeid som er mastergradsstudiets gjenstandsområde. Psykisk helse Helse kan betraktes som en prosess Når det gjeld framstilling av helse- og sosialtenestene i kommunen, samt gjeldande lovverk j.fr. tiltaksplan for menneske med psykiske lidingar vedteken i 1997. Desse har delteke i høve denne rulleringa / opptrappingsplan for psykisk helsevern 2000 -2006 Helsesøster, Guri Klauset Omsorgsleiar, Unn Stølen Ugelvik Kommunelege 1, Erik Kjesta Innspill til opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse Psykiske lidelser utgjør en fjerdedel av barn og unges sykdomsbyrde og flere barn opplever å ha angst og depresjon. Barneombudet er bekymret for at hjelpen ikke er nok tilgjengelig, at barna møter fragmenterte tjenester og at de får svært ulik psykisk helsehjelp avhengig av hvor i landet de bor

Brukermedvirkning - Helsedirektorate

Opptrappingsplanen for psykisk helse. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse retter fokus . 7 mot personer med psykiske lidelser under 35 år, som i økende grad blir uførepensjonert. Det fremheves at det er behov for smidige og individuelt tilpassede tilbud med mulighet for kontinuite Mannen var fire dager tidligere skrevet ut fra akuttpsykiatrisk avdeling på Ullevål. Denne og lignende episoder har blitt brukt som eksempler på at behandlingskjeden innen psykisk helsevern har svakheter, og at tilbudet til psykisk syke må styrkes. Opptrappingsplanen har nå vært i virksomhet i syv år

Opptrappingsplanen for psykisk helse • Prioriterte de som hadde det aller vanskeligst, de alvorligste lidelsene - særlig barn og unge • Menneskerett og mennskeverd • Kunne ikke tåle at folk frøs ihjel på kaia p.g.a. schizofreni eller rusavhengighe Opptrappingsplanen for psykisk helse på begynnelsen av 2000-tallet resulterte i en betydelig oppgradering av tjenester til personer med psykiske helseproblemer. Bakgrunnen for dette var særlig omstruktureringen av psykisk helsevern med bl. a. utskriving av langtidspasienter fra d Fra statlig hold, tas det med Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006 sikte på å løfte tjenestetilbudet til mennesker med psykiske vansker for å fremme uavhengighet, selvstendighet og evnen til å mestre eget liv. Forebyggende arbeid omtales som sentralt Det er grunnlag for å si at dårlig helse er ulikt fordelt i befolkningen som gruppe, hvor sosial ulikhet spiller en sentral rolle (Bøe, 2011). De siste 10-15 årene har det vært en særlig politisk satsing på barn og unges psykiske helse. I Opptrappingsplanen for psykisk helse 1997-98 (Helse- og omsorgsdepartementet, 1998) o

Rapport A6400 Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk

Psykisk helse på den politiske dagsorden 2017-2020 - Rådet

helse. - Alle skoleprosjek ter ved deltakerskolene (1 34 skoleprosjekter, 129 skoler ) har mi nst to fag av de fem fagene ( naturfag, samfunnsfag, matematik k, kroppsøving og mat og helse) involvert. Alle skolene har med samfunnsfag og/eller naturfag . Av de 134 skoleprosjektene har bortimot alle (99 %) med naturfa Lenke: Brukermedvirkning i psykisk helsefeltet - mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Utgiver: Helsedirektoratet Sentralt tema i Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999-2008)

Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999 - 2006 (S t.prp.63,1997-98) som legg opp til ei klar styrking av det psykiske helsevernet og det psykiske helsearbeidet i kommunen. Regjeringa sin strategiplan for barn og unge si psykiske helse Saman om psykisk helse som kom i 2002, legg føringar for korleis kommunen bør styrkj Fra 2017 til 2018 økte antall årsverk i kommunalt psykisk helse- og rusarbeid totalt med nesten ni prosent, fordelt på 7,5 prosent økning i tjenester til barn og unge og 8,9 prosents økning i tjenester til voksne. Dette er den sterkeste årlige veksten vi har observert siden Opptrappingsplanen for psykisk helse ble avsluttet i 2008 Fauske kommune har organisert psykisk helse og rus i en avdeling Rus og psykisk lidelse (ROP) under enhet helse. For innbyggere under 18 år er det Familiesenteret som skal gi tilbud. For barnehage, skole, miljø- og habiliteringstjeneste foreligger det egne temaplaner, men innhold vil kunne tilgrense andre planer Opptrappingsplanen for psykisk helse - idealer og realiteter. by siteman1099. De siste 10-15 årene har psykiatrien blitt kritisert for ikke å gi et tilstrekkelig godt tilbud til psykiatriske pasienter. Opptrappingsplanen for psykisk helse (1998-2006) skulle rette på dette

Opptrappingsplanen for psykisk helse - status etter fire å

Rådmannen ba arbeidsgruppen på dette grunnlag utarbeide en egen Strategi & Handlingsplan for psykisk helse, som grunnlag for avslutning av Opptrappingsplanen i 2008. Her er det også synliggjort eksempler på konsekvenser innenfor enkelttiltak som er i tråd med beskrevne og forventede reduksjoner i tildelte rammeoverføringer på ca 300 000 kr pr år i 2010 -2012 Psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene IS-1405 Psykisk helsearbeid for voksne i kommunene IS-1332 Det du gjør, gjør det helt NOU 2009:22 Målene for psykisk helse- og rusmiddelpolitikken er beskrevet i «Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999-2008)» Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk Dette er sluttrapporten fra et prosjekt om utviklingen i forholdet mellom barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) og barnevernet 2002-2005. I løpet av 2005 hadde 3,7 prosent av barn og unge under 18 år fått tilbud av BUP. Målsettingen i Opptrappingsplanen for psykisk helse i 2008 er at 5 prosent skal få hjelp av BUP årlig. Ca. 17 prosent av brukerne i BUP får også hjelp av barnevernet Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999 - 2008 - utkast til veileder i psykisk helsearbeid for voksne i kommunene - hørin samtidig ruslidelse og psykisk lidelse — ROP-lidelser (IS 1948) Nasjonal faglig retningslinje Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud (IS 1554) Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999-2008). St. melding nr.47 (2008-2009). Samhandlingsreformen. Rett behandling- på rett sted- til rett ti

yter nødvendig bistand innenfor psykisk helse, herunder og rusomsorg, og om det er tilstrekkelig styring av denne virksomheten. Kommunen har gjennom opptrappingsplanen for psykisk helsevern (1999 - 2008) og opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020), fått større ansvar for rus- og psykiatritjenester Prosjektet studerer virkninger av Opptrappingsplanen for psykisk helse i forhold til tilgjengelighet til tjenester for barn og unge med psykiske vansker. Hovedfokus er rettet mot aktiviteten ved helsestasjoner, skolehelsetjeneste og pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjeneste)

Dokument 8:105 S (2017-2018) - stortinget

Temaplan Psykisk helse og rus 2017-2020 Oppdatert planforslag til politisk behandling Datert 22.11.2017. 1. Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020) understreker at brukernes og de pårørendes behov skal være utgangspunktet for omfang av og innhold i tjenestene Norge har hatt en Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse (2007-2012), som hadde sitt utgangspunkt i Opptrappingsplanen for psykisk helse (1998 - 2008) som så ble etterfulgt av en Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013-2016)

Fra 1999 til 2008 pøste staten penger inn i det kommunale tilbudet for psykisk helse. Under den såkalte Opptrappingsplanen la staten ned sengeplasser i psykiatrien og rustet opp de. Abstract. Denne masteroppgaven omhandler implementeringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999 2006 . I 1998 vedtok et enstemmig Storting en omfattende opptrappingsplan for psykisk helse i Norge, da det psykiske helsevesenet i Norge ble karakterisert som et system med svikt i alle ledd og at hard lut måtte til (St.meld.nr.25(1996-97)) Psykisk helsearbeid kan beskrives som et samarbeid for å fremme og bedre enkeltmenneskers psykiske helse. Hensikten er å styrke menneskers opplevde egenverd og livskraft, bistå i prosesser som utvikler opplevelser av sammenheng og muligheter for å mestre hverdagens utfordringer, samt skape inkluderende lokalsamfunn. Psykisk helsearbeid inkluderer arbeid med å påpeke, og søke å endre. Psykisk helse Omsorgsbolig for eldre Hvis du er yrkesaktiv og sykmeldt, beskriv opptrappingsplanen fra NAV Helse - og omsorgstjenester - søknad - pdf Side 7 av 7. Title: Helse - og omsorgstjenester - søknad - pdf (v. 1) - BK195-1026246 Author: Bærum Subject: Kvittering for innsendt skjem Rapporten omhandler fire prosjekter som evaluerer utdanning, kompetanseheving og rekruttering i regi av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Rapporten utgjør en syntese av funn, tidligere publisert i fire separate rapporter. Tre av evalueringsprosjektene tar for seg kvantitative problemstillinger: utviklingen i aktuelle utdanningstiltak, og antallet kandidater per år som er aktuelle for.

 • American sandwich toast rezepte.
 • Ulstein bil.
 • Samsung smartthings.
 • 1 fc saarbrücken spiel heute.
 • Salt lammelår oppskrift.
 • Orschweier bahnhof unfall.
 • Aldi umfrage iphone 8.
 • Furuskog kjennetegn.
 • Kildesortering jula.
 • Mazda 6 limousine gebraucht.
 • Mjåvann avfall.
 • Såler for tverrplattfot.
 • Refertilisering av menn.
 • Tømme gass varmepumpe.
 • Suezkanalen krig.
 • Magische augen bilder.
 • George st pierre michael bisping.
 • Vegansk kostholdsplan.
 • Tomlin.
 • Mini american sheepdog.
 • Ancient sumerian language.
 • Strike tv serie norge.
 • Biltema klister.
 • Träningsprogram stakmaskin.
 • Såler for tverrplattfot.
 • Graviditetstest strimmel apotek.
 • Restaurant druckwasserwerk frankfurt am main.
 • Timberland sko butikker.
 • Ås stasjon.
 • Pemba mozambique.
 • Immobilien freilassing mieten.
 • Ätliga svampar i sverige.
 • Protan lier.
 • St louis chess youtube.
 • Innsatt fengsel.
 • Marshall stanmore bluetooth.
 • Pumpadräkt barn br.
 • Hund til salg.
 • Electric longboard boosted.
 • Resultat sametingsvalg 2017.
 • Jafs olrud.