Home

Kostra 2022

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir styringsinformasjon om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Det finnes tall om f.eks. pleie- og omsorgstjenester, barnehagedekning og saksbehandlingstid, og man kan sammenligne kommuner med hverandre, med regionale inndelinger og med landsgjennomsnittet VEILEDNING TIL REGNSKAPSRAPPORTERINGEN I KOSTRA - REGNSKAPSÅRET 2017 SIDE1 . Regnskapsrapporteringen . i KOSTRA . Veiledning . Regnskapsåret 2017 . Presiseringer og endringer i arter, funksjoner, balansekapitler og sektorer . fra 2016 til 2017 er markert med rød tekst. KMD, 7. november 201 Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet KOSTRA- og effektivitetsanalyse 2017 - pleie og omsorg De økonomiske rammebetingelsene vil være styrende for det tjenestetilbudet som kommunen kan tilby innbyggerne. Tynset kommune kan defineres som en middelinntektskommune. Inntektsnivået (målt som korrigerte frie inntekter lå 4 prosent over landsgjennomsnittlig nivå i 2017 KOSTRA regnskapsgruppe. KOSTRA-regnskapsgruppe behandler og gir råd i spørsmål knyttet til KOSTRAs kontoplan. Gruppen er sammensatt av representanter fra KMD, Statistisk Sentralbyrå (SSB), KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon), Norges kemner og kommuneøkonomers forbund (NKK) og Norsk Kommunerevisor forbund (NKRF)

Driften av kommunale skolefritidsordninger summerte seg til 4,4 milliarder kroner i 2016 (KOSTRA 2017). Foreldrebetalingen utgjorde 75 prosent av driftsutgiftene, mens de øvrige utgiftene i hovedsak dekkes av kommunene. Utgiftene til drift av SFO har økt med 3 prosent siden 2015 KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Opplysningene hentet inn av Statistisk sentralbyrå nyttes til utarbeidelse av styringsinformasjon for kommuner, bydeler og fylkeskommuner

Kostra - Ss

Søkehjelpen sørger for riktig bruk av KOSTRA art og funksjon, samt mva-kode. Oppslagene gir også gode svar på sentrale spørsmål rundt både mva-kompensasjon og skillet mellom drift og investering. Se 90 sek video. Mange kommuner har allerede tatt i bruk KOSTRAhjelp KOSTRAhjelp har. KOSTRA-applikasjonen er oppdatert. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har på oppdrag fra Landbruksdirektoratet oppdatert KOSTRA-applikasjonen i 2018. KOSTRA-applikasjonen er et nyttig verktøy i kommunenes arealrapportering og den nye versjonen kan for første gang benyttes i rapporteringsåret 2019 Kostra analyse 2017 14. september 2017 2017 . Side 1 av 58 7 KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og ble startet som et prosjekt i 1995 med formål å samordne og effektivisere all rapportering fra kommunene til staten, samt å sørge for relevant styringsinformasjon o Endringer i KOSTRA regnskapsrapportering fra 2017 [vc_row][vc_column][vc_column_text]Brev fra KMD: Vi vil med dette orientere om at det er foretatt enkelte endringer i rapporteringsforskriften. Det er i tillegg gjort flere presiseringer i de enkelte funksjoner og arter i kontoplanveilederen for KOSTRA regnskapsrapportering

 1. KOSTRA og nøkkeltall 2017 - Narvik kommune Side 35 av 77 Pleie og omsorg Tabellen viser at Narvik kommunes netto driftsutgifter til pleie og omsorg utgjør 41% av kommunens totale netto driftsutgifter i 2017, en liten økning fra 2016. Til sammenligning bruker sammenligningskommunene mellom 33 og 35% til samme formål
 2. Guppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser Systemet er nylig revidert - se ST 16/12: Kostra-systemet er oppdatert Regneark som viser kommunegruppen for alle norske kommuner (2003-) Gruppe Navn Antall kommuner i gruppa Gr. 1 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter 28 Gr. 2 Små kommuner med middels bundn
 3. KOSTRA nøkkeltall viser at Rana hadde høyere inntekter enn de fleste kommunene i KG 13 og høyere driftsutgifter i forhold til mange av kommunene i sammenligningsgruppa, KOSTRA gruppe 13 (KG 13). I 2017 var netto driftsutgifter i Rana 30,1 mill. kr høyere enn gjennomsnittet i gruppa. Dette er e

Kostra - SS

 1. VEILEDNING TIL REGNSKAPSRAPPORTERINGEN I KOSTRA - REGNSKAPSÅRET 2020 SIDE4 1 GENERELT 1.1 Om veiledning til rapporteringen I følge lov 22.06. 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner § 16-1, skal kommuner og fylkeskommuner rapportere opplysninger om økonomi, ressursbruk og tjenester til KOSTRA
 2. KOSTRA og nøkkeltall 2017 - Sel kommune Side 4 av 54 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter(B) 2014 2015 2016 2017 Sel 2,9 % 4,1 % 3,7 % 1,4
 3. KOSTRA - og effektivitetsanalyse, Tynset kommune 2017 • Vi har utarbeidet en KOSTRA - og effektivitetsanalyse som skal illustrere hvordan kommunens ressursbruk på sentrale tjenesteområder harmonerer med kommunens økonomiske rammebetingelser, dvs. vi tar hensyn til både beregnet utgiftsbehov og reel

Laster inn siden.. VEILEDNING TIL REGNSKAPSRAPPORTERINGEN I KOSTRA - REGNSKAPSÅRET 2018 SIDE1 Regnskapsrapporteringen i KOSTRA Veiledning Regnskapsåret 2018 Presiseringer og endringer i arter, funksjoner, balansekapitler og sektorer fra 2017 til 2018 er markert med rød tekst. KMD, 03. november 2017 Velg inngang for 2020-rapporteringen 1) Innrapportering av Kostra data her 2) Innrapportering av Kirkekostra her 3) Innrapportering av Spesialisthelsetjenesten her 4. I KOSTRA-rapporteringen skal det på art 190 kun fremkomme beløp som gjelderhusleie for eiendommer i tjenesteytingen som leies fra private, det vil si leie fraalle typer aksjeselskaper, interkommunale selskaper der en ikke er deltaker, andreprivate selskaper/foretak og lignende eller andre private utleiere, jf. avsnitt 5.1.1.Det skal i KOSTRA ikke fremkomme beløp på art 190 som gjelder.

Regnskapsrapporteringen i KOSTRA - regjeringen

4.3 Kostnader til grunnskole 2017 Utdanningsspeile

KOSTRA innrapportering - SS

KOSTRA-rapportering 2017. Oppslagshefte til hjelp ved KOSTRA-rapportering av regnska Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovudansvaret for å dekkje behovet for statistikk om det norske samfunnet Rapporten KOSTRA-nøkkeltall 2017 tas til orientering innenfor Hovedutvalget for miljø, idrett og kulturs ansvarsområde. Rådmannens forslag til vedtak: Rapporten KOSTRA-nøkkeltall 2017 tas til orientering. SAKEN I KORTE TREKK I denne analysen presenteres KOSTRA-tall basert på de endelige tallene fra 2017

Kostra-tall 2017. Dette fikk Kommune-Norge i resultat. Økonomi. Sjekk hvilke kommuner som fikk best og verst resultat i prosent av brutto driftsinntekt i 2017. 15.3 2018 09:17. Mest lest . Drama om nest­leder­valget i KS. Retts­saken starter i dag: Kommunen an­tar at varselet er en hevn­aksjon Hierzu gehören seit Juli 2017 auch die KOSTRA-DWD-Rasterdaten. Der zugehörige Link ist in der nebenstehenden Link-Liste zu finden. Es handelt sich dabei um die Datentabellen (Unterordner asc) bzw. Vektordatensätze (Unterordner gis) für jeweils alle 18 Dauerstufen

KOSTRA - regjeringen

 1. I dei påfølgjande tabellane er Fjell kommune samanlikna med kommunegruppe 13 i KOSTRA-systemet (KG13), alle kommunane i landet utan Oslo. I kommunegruppe 13 er det i alt 51 kommunar (2017). Denne KOSTRA-gruppa vert definert som store kommunar med 20 000 innbyggjarar eller fleire. Dei fire største byane er haldne utanfor
 2. Alle data som blir rapportert til KOSTRA og Mattilsynets MATS som inngår i målesystemet, blir importert til bedreVANN for å unngå dobbeltrapportering. 2017 Last ned resultatene fra 2017. 2016 Last ned resultatene fra 2016 Last ned de viktigste grafene fra 2016 (zippet fil) 2015 Last ned.
 3. Kostra er et system for måling • Flytte fokus fra saksmappa og enkeltsaker -Metodisk/analytisk forhold til tjenestene og brukerne • Nøytralt målesystem -Kostra er målestokk-konkurranse / brukerorientering -Omprioriteringer • Jage pengene dit behovene er størst -Mange forbinder Kostra med sparin
 4. KOSTRA 28. september 2017 KOSTRA 28. september 2017 Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger. Påmeldingssystem av Pindena AS.
 5. Mottakere KOSTRA - utvikling 2015 - 2017 Molde kommune har hatt en stabil utvikling i antall tjenestemottakere fra 2015 til 2017. I 2017 endret Molde kommune registreringspraksis for noen brukergrupper innen psykisk helse og rus, noe som øker antall registrerte tjenestemottakere fra 2016 til 2017 i aldersgruppen 0-66 år
 6. KOSTRA og nøkkeltall 2017 ‐ Lunner Kommune Side 5 av 65 annerledes enn Kostra, eller når nøkkeltall skal behovskorrigeres. Egenberegnete nøkkeltall er merket med etternavnet (B). Finansene Godt driftsresultat, mye driftsreserver og lav netto lånegjeld er viktige tegn på sunne kommunale finanser
 7. I breva finn de viktige fristar, endringar for 2017-rapporteringa, nye formidlingsløysingar i Kostra, og informasjon om rapportering. Treng du assistanse i samband med rapporteringa har SSB si eiga brukarteneste. Spørsmål kan stillast til: kostra-support@ssb.no eller til telefon nr. 62 88 51 70

3.1 Innledning. I denne delen presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2017. I tillegg til Rennesøy kommune er det tatt med enkelte andre kommuner fra Rogaland, gjennomsnittstall for Rogaland, landet og gruppe 2 Disse kommunene har netto utgift kr 0 i den største tjenesten i kommunen i 2017. De er de billigste kommunene i landet ifølge Kostra. Tilskuddene for 2017 utgjør 1,3 milliarder kroner. SIO- kommunene trekker ned gjennomsnittene for PLO i kommunegruppene. Gjennomsnittet i PLO i kommunegruppe 1 reduseres med 2.500 kroner per innbygger KOSTRA-tallene for 2018 er foreløpige, og endelige tall blir publisert 15. juni. Lørenskog er i denne vurderingen sammenlignet med kostragruppe 131, Skedsmo, Oppegård, Ullensaker, Drammen og Røyken. Kostragruppe 13 viser et gjennomsnitt av ca. 50 kommuner 2015 2016 2017 201 KOSTRA-tall som publiseres i juni 2017 vil derfor være noe endret. Det redegjøres for de endringer som er foretatt i kapittel 5 i denne rapporten. ROMERIKE REVISJON IKS : EIENDOMSFORVALTNING Side iii : o Prosjekt 81000 gjelder fordeling av prosjektkostnader i forbindelse med planlagt Vår dato: 03.01.2017 Vår referanse: 16/68152 - 1 Deres dato: Deres referanse: Oversendelse av hjelpeskjema KOSTRA landbruk for rapporteringsåret 2017 Vi viser til tidligere års utsendelse av hjelpeskjema for kommunenes rapportering gjennom KOSTRA landbruk. For å lette kommunenes arbeid med rapporteringen gjennom KOSTRA, ha

Foreløpige KOSTRA-tall for 2017 Foreløpige regnskapstall for kommunene ble presentert i KOSTRA i dag. I gjennomsnitt for kommunene i Oppland ble netto driftsresultat 2,8 % av driftsinntektene. Gjennomsnitt for landet lå på 3,6 % av driftsinntektene. Som tidligere år. Kostra-tall Sunndal kommune. I det følgende presenteres noen sentrale Kostratall for 2016 og 2017. KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir statistikk om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i kommuner. En kan derfor sammenligne kommuner med hverandre, med regionale inndelinger og med landsgjennomsnittet Åskøy kommune. Årsregnskap for 2017. Tabellen hører med i rådmannens grunnlagsdokument til politisk behandling.Regnskapstall pr. KOSTRA-funksjo

Best-preserved 110 Million-year-old Dinosaur discovered

KOSTRA og nøkkeltall 2016 - Narvik kommune Side 8 av 39 Investering, finansiering, balanse Narvik 2015 Narvik 2016 Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe 11 Økonomi Brutto inv.utg, administrasjon og styring, i prosent av tot brutto inv.utgifter 56,5 % 34,1 % 2. Rekordhøy svarprosent. Svarprosent 15. juni var på hele 99 mot nærmere 98 prosent i fjor, som også var rekordhøyt

KOSTRA- og effektivitetsanalyse, Skaun kommune 2017 Våre beregninger viser at Skaun kommune, på de sentrale tjenesteområdene som inngår i inntektssystemet, hadde mindreutgifter i forhold til landsgjennomsnittet på 6,6 mill. kr i 2017 9.1 Innledning. Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2017. Tallene er foreløpige, endelig tall vil foreligge i juni. I tillegg til Rennesøy kommune er det tatt med enkelte andre kommuner fra Rogaland, gjennomsnittstall for Rogaland, landet og gruppe 2 Elektronisk innrapportering kan skje fra og med 2. januar 2017. Frister for innrapportering av regnskaper, skjema- og registerdata framgår av milepælsplanen nedenfor. Milepælsplan De viktigste milepælene for kommunene i KOSTRA-rapporteringen for 2016 er (de viktigste fristene for kommunene er markert med fet skrift og grå bakgrunn)

Statistikkbanken - SS

2017 Ringerike 2018 Ringerike 2019 Gjøvik Ringsaker Modum Kostra gruppe 13 Prioritet Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger 4 276 4 811 5 107 4 667 5 476 4 214 5 179 Produktivitet Korrigerte brutto driftsutgifter totalt eiendomsforvaltning, kommune utgifter pe I denne analysen presenteres KOSTRA-tall basert på de siste kvalitetssikrede tallene fra 2016 , men det er tatt med foreløpige KOSTRA-tall for 2017 som ble offentliggjort 15. m

KOSTRA-tall har i tillegg vist at kommunen har relativt sett hatt et lavt kostnadsnivå tjenester, med noen unntak. På bakgrunn av en offentlig anskaffelse fikk BDO i oppdrag å gjennomføre KOSTRA-analyser på vegne av Eidsvoll kommune for 2017, og peke på forslag til spesifikke tjenesteområder som m Denne rapporten tar for seg ressursbruken i Karasjok kommune i 2017 og tidligere år. Ressursbruken sees opp mot ressursbruken i Kautokeino, Tana og Hurdal kommuner, samt landsgjennomsnittet. Rapporten bygger på de endelig KOSTRA-tallene (regnskapstallene) for 2017, som er publisert av Statistisk sentralbyrå 15. juni 2018 Kostra 2017. September 16, 2015 September 16, 2015 Svein. Regnskapsrapporteringen i KOSTRA. Offentlig sektor Bufret Lignende 15. KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som opplyser om kommunal og fylkeskommunal virksomhet Samtidig som vi henter inn de nye Kostra-dataene fra SSB vil Framsikt oppdatere indikatorer som vi beregner fra andre Kostra-indikatorer. Det gjør at vi, også for 2018, kan tilby Kostra-data for kommuner som er i sammenslåing, og med det samme antall indikatorer som vi har nå ASSS eiendomsforvaltning KOSTRA-funksjoner. Beløp (1000 kr), art AGI5 brutto investeringsutgifter på funksjon FGK6 formålsbygg kommune, år 2017. SSB tabell 12559. Bb: Byggekostnadsindeks boligblokker, for 2019 / byggekostnadsindeks boligblokker for 2017. SSB tabell 08655

KOSTRA og nøkkeltall 2019 - Hamar kommune Side 7 av 116 Hamar har i sum bra med disposisjonsfond. Mange av fondene er bundet opp gjennom politiske vedta Kommunal- og regionaldepartementet har i brev frå 07.11.2016 orientert om enkelte endringar i rapporteringsforskrifta både for artar og funksjonar, sjå brev frå KRD her: Endringer i regnskapsrapporteringen - Kostra frå 2017 Stikkord: kostra. Maskinvare. En graf som forteller litt mer. 15. januar 2011 6. juli 2014 1. Jeg trikset litt med tallene fra KOSTRA om maskiner i skolen og fikk laget denne grafen: Denne forteller en tydeligere historie om hvordan skolene har Les mer. Maskinvare. Mindre PCer i 2009 enn i 2008? Nye rapporteringspunkter i KOSTRA. Publisert: 1. februar 2017 Skal forene og forenkle kommunal rapportering til SSB. Avfall Norge og Mepex gjennomfører en undersøkelse om avfallsstatistikk Publisert: 15. juni 201

KOSTRA-nøkkeltall 2017

2017. Metadata Vis full innførsel. Samlinger. Notater / Documents [269] Sammendrag. KOSTRA-prosjektet (KOmmune-STat-RApportering) hadde to hovedformål: • Gjennomgang av det faglige innholdet i rapporteringen fra kommune til stat, med sikte på å forenkle og samordne samt på at rapporteringen skal g KOSTRA landbruk - ei vurdering av rapporteringa for 2017 5 Samandrag KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er eit nasjonalt informasjonssystem som gir opplysningar om kommunal og fylkeskommunal verksemd. Kommunane har sidan 2005 rapportert på eige landbruksskjema gjennom KOSTRA KOSTRA-tall kommer 15. juni 2017. Dette notatet sier noe om metoden som er brukt, viser en oversikt over samlet rangering for de 10 største kommunene (ASSS) samt Asker. Tilslutt utdypes det noe nærmere om dataene som ligger bak rangeringen. Generelt om kommunebarometeret og metoden ba

Závitové spodní desku kostra noha lešení kostra vřeteno

KOSTRA-rapportering 2017 (SSB) En samling av informasjon til hjelp i filoppbygging og konvertering av årsregnskapet til regnskapsrapport. Les på Norsk Kommunerevisorforbun Kontakt NKFs KOSTRA-rådgiver på e-post: unnimsimensen@gmail.com Brosjyre med mer informasjon om kurset finner du HER Publisert 27. juni 2017 av Inger Godvik Moen | Oppdatert 03. juli 2017 Kontoplan 2017 9 FUNKSJONSKONTOPLANEN 2017 (ALLE ENDRINGER FRA 2016 TIL 2017 ER I RØDT) Hovedprinsipper for funksjonsinndelingen I KOSTRA er utgangspunktet at kommunenes og fylkeskommunenes oppgaver og ressursbruk relateres til dekning av innbyggernes behov. Dette knytter oppgaver og ressursbruk til begrepene funksjoner og brukergrupper Flere kommuner enn noen gang tidligere har levert fullstendig regnskaps- og tjenestetall Tallmaterialet er hentet fra KOSTRA og GSI. Eksemplet viser beregninger basert på tall for Halden kommune i 2017. Faktorer satsene bygger på: Kilde i KOSTRA / GSI Tall i 1000 kroner Korrigerte brutto driftsutgifter - funksjon 202 grunnskole - kommunekonsern Tabell: 12367: Detaljerte regnskapstall driftsregnskapet, etter regnskapsomfang

KOSTRAhjelp - Konteringshjelp for kommune

(KOSTRA-DWD-2000) aufgeworfen wurden und eine erneute kritische Begutachtung seitens des Deutschen Wetterdienstes erforderlich machten. Grundsätzlich wurde hierbei festgestellt, dass in manchen Regionen Deutschlands ein Dette er 2017-resultatene fra kvalitetsmålingene knyttet til overlevelse og reinnleggelse. I motsetning til tidligere, er resultatene for overlevelse og reinnleggelse slått sammen i én rapport Kostra 2017 Løpenr: . 2067/201 KOSTRA-publiseringen baseres i stor grad på kopling av data fra ulike kilder, som f.eks. regnskapsdata, tjeneste- og personelldata og befolkningsdata. Norges kommuner er inndelt i alt 16 KOSTRA- grupper, primært etter folketall og økonomiske rammebetingelser. Alstahaug kommune er plassert i KOSTRA-gruppe 12, som foruten Alstahau Tjenesteområdet eiendomsforvaltning omfatter følgende KOSTRA-funksjoner: 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen, 130 Administrasjonslokaler PAI-registeret (KS personaladministrativt informasjonssystem). Tall for 2017 gjelder 4. kvartal 2016 - 3. kvartal 2017, tall for 2016 gjelder 4. kvartal 2015 - 3. kvartal 2016 og tall.

PAI-tallene viser både egenmeldt («korttidsfravær») og legemeldt, mens i KOSTRA inngår kun legemeldt fravær («langtidsfravær»). • Tallene for 2017 gjelder fra og med 4. kvartal 2016 til og med 3. kvartal 2017 • Tallene for 2018 gjelder fra og med 4. kvartal 2017 til og med 3. kvartal 2018 Samhandlingsbarometeret har hatt KOSTRA-tal (KOmmune-STat-RApportering) i fleire år. Dette er eit nasjonalt informasjonssystem som leverer styringsinformasjon til den kommunale verksemda. Det er Statistisk sentralbyrå som hentar inn opplysingar frå kommunane sjølve, og desse vert nytta til styringsinformasjon for kommunar, bydelar og fylkeskommunar KOSTRA-rapportering er en oppgave som krever mye ressurser av offentlig forvaltning.En av de vanskelige tingene er å telle riktig lengde på vegnettet — selv internt i Vegvesenet sliter vi med det. I vår iver etter å fornye, forbedre og forenkle har vi selvsagt tenkt på hvordan dette kan gjøres mer elegant KOSTRA-tala for 2017 er førebelse tal. Kommunane og Statistisk sentralbyrå (SSB) reviderer no tala og endelege tal for 2017 vert publisert i juni. Erfaring viser at dei endelege tala blir noko justert samanlikna med dei førebelse tala Endringer i KOSTRA regnskapsrapportering fra 2017 (KMD) Publisert 08.11.2016 Det er foretatt endringer i rapporteringsforskriften, og i tillegg presiseringer i de enkelte funksjoner og arter i kontoplanveilederen for KOSTRA regnskapsrapportering

KOSTRA nøkkeltall Kvænangen - 1943 (Troms Romsa) Endre region Endre tjenesteområde. Regnskap. Oppdatert 15.06.2020. TILPASS TABELLEN: 2017 Fjern år 2017 for Kvænangen 2018 Fjern år 2018 for Kvænangen 2019 Legg til flere år for Kvænangen 2015 Fjern år 2015 for Kostragruppe 0 Omleggingen i KOSTRA gjør også at vi kan hente ut disse utgiftene per elev direkte. Tallene hentes på SSB.no, KOSTRA i tabell: 12399: Driftsutgifter per bruker i videregående utdanning, etter funksjon og art (F) 2015 - 2017 Velg statistikkvariabel: Utgifter per bruker (kr), velg de funksjonene du skal ha med, velg art: Netto driftsutgifter eksklusive gjesteelevutgifter og -inntekter.

KOSTRA - Landbruksdirektorate

Kostra-rettleiar-2017- Konto. Kostra-rettleiar 2016. Kostra-rettleiar 201 De totale brutto driftsutgiftene i kommunene var på hele 448,3 milliarder kroner i 2017 foreløpige KOSTRA-tallene (regnskapstallene) for 2016, som er publisert av Statistisk Sentralbyrå 15. mars 2017. Rapporten viser at Luster er en kommune med et høyt inntektsnivå og kommunen driver med et høyt ressursnivå på de aller fleste tjenesteområder. Særlig ser det ut ti

Denne rapporten tar for seg ressursbruken i Fauske kommune i 2017 og tidligere år. Ressursbruken sees opp mot ressursbruken i Eidsberg, Oppdal og Vadsø kommuner, samt landsgjennomsnittet. Rapporten bygger på de foreløpige KOSTRA-tallene (regnskapstallene) for 2017, som er publisert av Statistisk sentralbyrå 15. mars 2018 Her presenterer jeg et indikatorsett som omfatter tjue indikatorer. Alle bygger på KOSTRA-variablene, som er lett tilgjengelige i KOSTRA-databasen. Dette indikatorsettet har vært prøvd ut gjennom en del år. Det er gjort justeringer underveis, men ikke de siste tre årene. NB/ABM-statistikken omfatter mange andre variable, men de finnes foreløpig bare i tabellform, slik at d

Endringer i KOSTRA regnskapsrapportering fra 2017

ASSS sosiale tjenester KOSTRA-funksjoner. Tjenesteområde sosiale tjenester omfattes av følgende KOSTRA-funksjoner: 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid 243 Tilbud til personer med rusproblemer 273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi 276 Kvalifiseringsordningen 281 Ytelse til livsopphold (tidligere økonomisk sosialhjelp På ssb.no/kostra finner du opplysninger om tjenesteproduksjonen i norske kommuner. KOSTRA betyr Kommune-stat-rapportering om er kommunenes offisielle rapporter om sin virksomhet til staten. Her kan du blant annet finne andel sosialhjelpsmottakere. Sist endret 18.09.2017 KOSTRA dataene: Input: Fem for utlån og en for besøk. Skjevfordeling. Ressursbruk: Netto driftsutgifter er problematiske å bruke fori utregningen er ulik. Produktivitet: Ikke veldig høyt vektlagt i KOSTRA. KOSTRA gir full tilgang til grunndata, ikke bare indikatorene. Bibliotekene har ikke holdt seg til det anbefalte indikatorsettet fra KOSTRA Last ned Faktaark 3/2017: Bruk av assistenter i grunnskolen . Assistenter er en yrkesgruppe som bistår elever, lærere og annet personell i skolen. Opplæringsloven stiller ingen krav til utdannelse for assistenter i grunnskolen. Assistenter er ikke en ensartet gruppe med hensyn til kompetanse, de kan være både faglærte og ufaglærte KOSTRA nøkkeltall Alta - 2012 (Finnmark Finnmárku) Endre region Endre tjenesteområde. Grunnskole. Oppdatert 15.06.2020. TILPASS TABELLEN: 2017 Fjern år 2017 for Alta 2018 Fjern år 2018 for Alta 2019 Legg til flere år for Alta 2015 Fjern år 2015 for Kostragruppe 1

Årsrapport 2017 Molde kommune årsrapport 2017 Molde Kommune. Om årsrapporten Hovedtall Årsregnskap Kostra. For tredje året på rad har Molde kommune oppnådd et positivt regnskapsresultat. Dette er svært gledelig, men også nødvendig med tanke på å kunne bygge en kommune for fremtiden 2017/1426 Sakstittel: . Kostra 201 KOSTRA analyse 2016 Økonomiplan 2017-2020 Kostra analyse 2016 . Side 1 av 59 6 Nett KOSTRA tallene viser ingen sammenheng mellom ressursbruk på tjenesteområdene sett opp mot resultatene i Kommunebarometeret. Når Rana bruker mer ressurser enn sammenlignbare kommuner o Departementet har utarbeidet en veileder til den nye KOSTRA-forskriften (forskrift 18. oktober 2019 nr. 1412 om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner mv. og interkommunale selskaper (IKS)). Veilederen inneholder departementets forklaringer til de enkelte bestemmelsene i forskriften

KOSTRA-systemet er et viktig verktøy for alle som er opptatt av norske folkebibliotek. Vår empiriske kunnskap om bibliotek bygger på to hovedkilder: den verbale informasjonen i dokumenter av mange ulike slag - og den numeriske informasjonen som først og fremst finnes i bibliotekstatistikken Last ned Faktaark 2/2017: Ansatte som underviser i grunnskolen, men som ikke kvalifiserer for fast tilsetting i undervisningsstilling . Opplæringslovens § 10-1 sier følgende om kompetansekrav for undervisningspersonell: Den som skal tilsetjast i undervisningsstilling i grunnskolen og i den vidaregåande skolen, skal ha relevant fagleg og pedagogisk kompetanse KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir statistikk om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Det finnes tall om f.eks. pleie- og omsorgstjenester, barnehagedekning og saksbehandlingstid, og man kan sammenligne kommuner 1-----2017 . KOSTRA.

KOSTRA: kommunegrupper Samsta

11. mai 2017. Busstreiken: Du kan få billetten refundert. Et af Italiens smukkeste naturområder er et godt helle i coronatiden. Sjåfører kjører i farlige vannfeller etter hjulskift. Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element. Sverige; nyheter pÃ¥ svensk; Danmark; Flyselskap Kostra (auch KOSTRA-2010R-DWD) ist ein vom Deutschen Wetterdienst (DWD) herausgegebener Starkregenkatalog und steht für Koordinierte Starkniederschlags-Regionalisierungs Auswertungen.. Für die Bemessung von wasserwirtschaftlichen Anlagen (Entwässerungseinrichtungen, Talsperren, Deichanlagen, ) werden Eintrittswahrscheinlichkeiten von Starkregenereignissen benötigt Utvikling 2008 - 2017 5,4 % -4,8 % 36,9 % -30,1 % I denne gruppen finner vi lærere på barne- og ungdomstrinnet, dvs. undervisningsstillinger. Turnuspersonell Alle kommuner i Finnmark Alle landets kommuner Kommuner i KOSTRA gr. 5c Tana kommune Gjennomsnitt 2008 - 2017 12,1 11,9 11,1 8,7 Utvikling 2008 - 2017 -5,7 % 0,2 % 4,4 % 39,3 KOSTRA-Analyse 2015 - Narvik kommune Side 2 av 51 Analysen bygger på innrapporterte regnskapstall (KOSTRA) fra Narvik, Harstad, Rana og Ringerike, Kostragruppe 11 og Nordland. budsjettgrunnlag 2017-2020 for flere forklaringer. Det vises også til kommunebarometeret KOSTRA analyse 2018.pdf Kommunebarometeret Rana 2018.pdf. Budsjett og økonomiplan 2018 - 2021. Presentasjon politisk budsjettsamling 2017.pdf. Perspektivanalyse 2018-2021 Rana kommune.pdf. Kommunal Økonomisk analyse 2017.pdf. KOSTRA analyse 2017.pdf. Kommunebarometeret Rana 2017.pd

KOSTRA

Møte Felles ØKO-gruppe + øvrige fk 2017. Dette ble kort stilt spørsmål rundt ift om det ikke er rart dersom regnskap og kostra ikke samstemmer. Men Rogaland meldte at de har gjort dette mange av de siste årene, og at det ikke bidrar til noen spørsmål i forhold til dette. 5 Stavanger Kommune fører KOSTRA-regnskap. Les om KOSTRA på https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommuneokonomi/kostra/ Regnskapet består av 6.

Fabia 1,4 TDI 55 kW klakson prestal fungovat - Fabia I

Sentralbord: 37 27 90 50 Redaktør: 915 37 374 Annonser: 994 62 545 E-post: post@bavisa.no Birkenesavisa, Strøget 71, 4760 Birkelan Det siste prosjektet varer ut februar 2017. Unn D. Kihle er prosjektleder, og Wenche Rognås (WR) fungerer som seksjonsleder i systemforvaltningsseksjonen i denne perioden. Hun er derfor medlem av faggruppa. 04/15-a Kvalitet i matrikkelen innen 2018, jfr. Kartverkets strategiske handlingsplan (I/D/B) Bruttoareal - fra matrikkel til KOSTRA

4Tapety : lidé, ilustrace, digitální umění, videohry, sníhKostra: horní a dolní končetina :: Zeměpis a přírodopis pro ZŠQuanti di voi sanno quello che si nasconde dietro un13 křeslo halabala ll na přání cena 9
 • Pizzeria toscana bansin.
 • I see fire text.
 • Colonial imperialism.
 • Norhunt wr 1080p hd test.
 • Microsoft remote desktop assistant windows 10.
 • Conway bikes 2016.
 • Pink carpool karaoke.
 • Privatetterforsker pris.
 • Hvor ligger blåfjell fjellet.
 • Wal kaufen.
 • Nattillegg helsevesenet.
 • Königswiese gelsenkirchen festzelt.
 • Coca cola juletrailer 2017 tilbud.
 • Wie ein licht in der nacht buch inhalt.
 • Biblioteket høgskolen innlandet.
 • Sosiale medier.
 • Kaisersaal erfurt gmbh.
 • Big bang wiki.
 • Poirot death.
 • Rückbildung winsen luhe.
 • Gleitwirbel.
 • Pledd med navn.
 • Mercedes jahreswagen von werksangehörigen.
 • Lamb.
 • Leeds city fc.
 • Dyatlov pass members.
 • Bittskinne vitus.
 • Journal frankfurt führer.
 • Hva er sammenhengen mellom magnetisme og elektrisitet.
 • Huawei honor 7 lite bruksanvisning.
 • Ebay kleinanzeigen braunschweig.
 • Haus bielefeld norderney.
 • Sort tørr nekrose.
 • Aerosmith vokalist.
 • Biblioteket høgskolen innlandet.
 • Ishavsrøye engelsk.
 • Hva er soldet jord.
 • Global food bergen.
 • Iq test for barn.
 • Tretthet og kvalme gravid.
 • Personliga biljetter ticketmaster.