Home

Sivilbeskyttelsesloven

Sivilbeskyttelsesloven (fullt navn: lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret) er en norsk lov som har til formål å beskytte liv, helse, miljø, materielle verdier og kritisk infrastruktur ved bruk av ikke-militær makt når Norge er i krig, når krig truer, når Norges selvstendighet eller sikkerhet er i fare, og ved uønskede hendelser i fredstid Sivilbeskyttelsesloven fra 2010 gir rettslig uttrykk for hvordan Norge kan forebygge eller håndtere uønskede hendelser som er natur- eller menneskeskapte både i fred, krise og krig.Typiske eksempler på uønskede hendelser er ras og flom, skogbrann, akutt forurensning og atomulykker. Myndighetene kan i slike tilfeller fatte beslutninger som griper dypt inn i borgernes hverdag, og pålegge. Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 22. august 2011 med hjemmel i lov 25. juni 2010 nr. 45 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) § 14 og § 15 jf. delegeringsvedtak 25. juni 2010 nr. 943. Rettelser: 01.01.2014 (skrivefeil i § 4 bokstav c)

Sivilbeskyttelsesloven - Wikipedi

Sivilbeskyttelsesloven - Norl

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag til endringer i lov 25. juni 2010 nr. 45 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven). Lovforslagene skal gi nødvendige hjemler for et pågående forskriftsarbeid på sivilforsvarsområdet Med hjemmel i sivilbeskyttelsesloven og forskrift om industrivern § 19 Avgift skal industrivernpliktige virksomheter betale en årlig avgift til NSO: Industrivernpliktig virksomhet skal betale en årlig avgift til dekning av utgifter som Næringslivets sikkerhetsorganisasjon har med å organisere og føre tilsyn med industrivernet Sivilbeskyttelsesloven (§§ 14, 15 og 29) Veileder helhetlig ROS Samfunnets kritiske funksjoner Veileder plan ROS Veileder krise- kommunikasjon Veileder øvelser og evaluering Varsling og rapportering på samordnings-kanal FMs tilsyn med kommunene Veileder til forskrift om kommunal beredskapsplikt Forskrift om kommunal beredskapsplikt. Tjenesteplikt i Sivilforsvaret kan etter sivilbeskyttelsesloven § 7 pålegges alle kvinner og menn mellom 18 og 55 år som oppholder seg i Norge. Viktige oppgaver. Tjenesteplikten er fundamental for Sivilforsvarets virksomhet og har en sentral rolle i totalforsvarssammenheng Sivilbeskyttelsesloven fra 2010 gir rettslig uttrykk for hvordan Norge kan forebygge eller håndtere uønskede hendelser som er natur- eller menneskeskapte både i fred, krise og krig.Typiske eksempler på uønskede hendelser er ras og flom, skogbrann, akutt forurensning og atomulykker

Forskrift om kommunal beredskapsplikt - Lovdat

 1. Sivilbeskyttelsesloven fra 2010 gir rettslig uttrykk for hvordan Norge kan forebygge eller håndtere uønskede hendelser som er natur- eller menneskeskapte både i fred, krise og krig. Typiske eksempler på uønskede hendelser er ras og flom, skogbrann, akutt forurensning og atomulykker
 2. Sivilbeskyttelsesloven retter seg mot beslutningstagere og saksbehandlere i offentlig og privat sektor, studenter på høgskole- og universitetsnivå, og mot alle som er interessert i et stadig viktigere samfunnsområde. Boken er aktuell for våre politikere, og bør kunne benyttes som en del av den kommunale folkevalgtopplæringe
 3. Juristforum i Vadsø: Sivilbeskyttelsesloven Vi ønsker velkommen til Juristforum i Vadsø 3. september. Foredraget vil bli holdt av Erik Furevik, ansatt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og handle om Sivilbeskyttelsesloven - moderne beredskapslovgivning i et historisk perspektiv
 4. Gjeldende § 12 i sivilbeskyttelsesloven gir kommunene omfattende plikter overfor Sivilforsvaret med økonomiske forpliktelser i strid med det finansielle ansvarsprinsipp. Forslaget om forskriftshjemmel utvider ytterligere departementets mulighet til å stille detaljerte krav til enkeltkommuner

Vår pris 469,-(portofritt). Pensumbøker i alle fag. Etter terrorangrepene 22. juli 2011 er sikkerhets- og beredskapsarbeidet i Norge mer aktuelt enn noensinne. Denne boken gir en praktisk innføring i sivilbeskyttelsesloven.. Ja, etter sivilbeskyttelsesloven er du pliktig til å møte når du blir innkalt. Hvis du ikke møter kan du bli pålagt et straffeansvar. Kan jeg melde meg ut av Sivilforsvaret? Nei, det kan du ikke. Det er kun hvis du fyller et fritakskrav eller har nådd aldersgrensen at Sivilforsvaret fritar deg for tjeneste Sivilbeskyttelsesloven: en praktisk og juridisk veileder Av Erik Furevik Forlag Universitetsforl. ISBN 9788215018737 Utgitt 2012, Myk perm. Ikke riktig utgave

Sivilbeskyttelsesloven - Universitetsforlage

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature. Search across a wide variety of disciplines and sources: articles, theses, books, abstracts and court opinions Sivilforsvaret kan benyttes til internasjonal innsats, etter godkjennelse fra Justis- og beredskapsdepartementet ved uønskede hendelser Sivilbeskyttelsesloven setter ingen begrensninger på bruk av tjenestepliktige utenfor Norge, bortsett fra at det skal gjøres på frivillig basis og gjennom avtale med departementet/DSB 7519 Sivilbeskyttelsesloven Lov av 25.06.2010 nr. 45 . Pris: 47,50 Ukjent Pris: 47,50 Ukjent Lovens formål er å beskytte liv, helse, miljø og materielle verdier ved bruk av ikke-militær makt når riket er i krig, når krig truer, når rikets selvstendighet eller sikkerhet er i fare, og ved uønskede hendelser i fredstid. For Svalbard.

Sivilbeskyttelsesloven va-ju

Etter terrorangrepene 22. juli 2011 har sikkerhets- og beredskapsarbeidet i Norge fått større aktualitet enn noen sinne. Erfaring viser at vi generelt har for dårlig kunnskap om samfunnssikkerhet og hvordan vi gjennomfører tiltak i praksis. Dette gjelder også våre folkevalgte. I 2010 vedtok Stortinget den nye sivilbeskyttelsesloven. Den pålegger kommunene plikt til å lage helhetlige. eHåndboken for Oslo universitetssykehu Sivilbeskyttelsesloven fra 2010 gir rettslig uttrykk for hvordan Norge kan forebygge eller håndtere uønskede hendelser som er natur- eller menneskeskapte både i fred, krise og krig. Typiske eksempler på uønskede hendelser er ras og flom, skogbrann, akutt forurensning og atomulykker Kjøp Sivilbeskyttelsesloven fra Bokklubber Etter terrorangrepene 22. juli 2011 er sikkerhets- og beredskapsarbeidet i Norge mer aktuelt enn noensinne. Denne boken gir en praktisk innføring i sivilbeskyttelsesloven. Gjennom forskjellige analysemetoder presenteres håndterbare måter for å kartlegge risiko og å lage handlingsplaner Sivilbeskyttelsesloven : en praktisk og juridisk veileder Erik Furevik. Bok.

Fra forlagets bokomtale: Etter terrorangrepene 22. juli 2011 er sikkerhets- og beredskapsarbeidet i Norge mer aktuelt enn noensinne. Denne boken gir en praktisk innføring i sivilbeskyttelsesloven. Gjennom forskjellige analysemetoder presenteres håndterbare måter for å kartlegge risiko og å lage handlingsplaner Sivilbeskyttelsesloven : en praktisk og juridisk veilede Etter terrorangrepene 22. juli 2011 er sikkerhets- og beredskapsarbeidet i Norge mer aktuelt enn noensinne. Denne boken gir en praktisk innføring i sivilbeskyttelsesloven.Gjennom forskjellige analysemetoder presenteres håndterbare måter for å kartlegge risiko og å lage handlingsplaner.I tillegg gir boken en innføring i lovens bestemmelser om evakuering, tilfluktsrom og. Industrivern er et lovpålagt krav om egenbeskyttelse, i sivilbeskyttelsesloven § 23. Industrivernet skal raskt kunne håndtere branntilløp, personskader og lekkasjer av gass og farlige kjemikalier alene inntil nød- og beredskapsetatene er på plass og så i samarbeid med disse

Sivilbeskyttelsesloven - en praktisk og juridisk veileder

 1. Sivilbeskyttelsesloven fra 2010 gir rettslig uttrykk for hvordan Norge kan forebygge eller håndtere uønskede hendelser som er natur- eller menneskeskapte både i fred, krise og
 2. Sivilbeskyttelsesloven (Heftet). Pris kr 69. Sivilbeskyttelsesloven - med endringer, sist ved lov av 19. juni 2015 nr. 65 (i kraft 1. oktober 2015
 3. Sivilbeskyttelsesloven: en praktisk og juridisk veileder ISBN 9788215018737, 2012, Erik Furevik Fra 200,- Kjøp Sel
 4. Veilederen bygger på erfaringer fra arbeidet med kommunal beredskapsplikt både på lokalt, regionalt og sentralt nivå. Den legger til rette for felles rammer og forståelse av de enkelte bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt. Der det er
 5. Sivilbeskyttelsesloven (Heftet). Jus. Pris kr 69. Sivilbeskyttelsesloven - med endringer, sist ved lov av 19. juni 2015 nr. 65 (i kraft 1. oktober 2015
 6. 7519 Sivilbeskyttelsesloven Lov av 25.06.2010 nr. 45 Pris 47,50. Lovens formål er å beskytte liv, helse, miljø og materielle verdier ved bruk av ikke-militær makt når riket er i krig, når krig truer, når rikets selvstendighet eller sikkerhet er i fare, og ved uønskede hendelser i.
 7. Sivilbeskyttelsesloven en praktisk og juridisk veileder. Erik Furevik. Etter terrorangrepene 22. juli 2011 er sikkerhets- og beredskapsarbeidet i Norge mer aktuelt enn noensinne. Denne boken gir en praktisk innføring i sivilbeskyttelsesloven. Gjennom.

Prop. 91 L (2009-2010) - regjeringen.n

Sivilbeskyttelsesloven gir ikke en definisjon av «risiko» og «sårbarhet». Sivilbeskyttelseslo-vens § 14 bestemmer hva en ROS-analyse skal inneholde, og består av tre elementer gitt i første ledd som skal kombineres for å utgjøre en helhetlig ROS-analyse Sivilbeskyttelsesloven Erik Furevik Utgave: 2012 ISBN: 9788215018737 Pent brukt bok. Kan hentes på Evenskjer Skal den sendes så kommer porto på 100kr som brev. Kjøper betaler frakten, ingen unntak. Ellers lurer du på noe er det bare å ta kontakt. Veldig lave bud blir regelrett avvist og blir ikke besvar Sivilbeskyttelsesloven med forskrift, med krav om helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse og utarbeidelse av plan for oppfølging. Plan- og bygningsloven, der §§ 3-1h og 4-3 er de mest sentrale. For mer info og veiledning om disse to lovkravene,. SINTEF, NTNU og NTNU Samfunnsforskning har på oppdrag fra KS gjennomført en kartlegging av kommunenes forståelse av, og evne til, å oppfylle krav og forventninger i sivilbeskyttelsesloven, med forskrift om kommunal beredskapsplikt

Video: Høring - endringer i sivilbeskyttelsesloven - regjeringen

Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 3-1. Lov 25. juni 2010 nr. 45 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven). Lov 12. mai 2000 nr. 36 om strålevern og bruk av stråling (strålevernloven) § 11 Lov 26. juni 2010 om kommunal beredskapsplikt, sivilbeskyttelse og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) § 29 og forskrift av 22. august 2011 om kommunal beredskapsplikt § 10. Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven) § 2, 1. ledd, jfr. lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven) § 2-1 Logg inn. Cart. 0 Handlekur Forhåndstiltredelse kan bare gjennomføres der dette har hjemmel i lov. Det praktisk mest aktuelle grunnlaget er oreigningsloven § 25. Det finnes imidlertid også en rekke hjemler for forhåndstiltredelse i spesiallovgivningen, myntet på bestemte situasjoner, blant annet krigsloven § 16, lov om militære rekvisisjoner § 10, friluftsloven § 35, vegloven § 51, luftfartsloven §§ 7-12 flg.

Industrivern - Næringslivets sikkerhetorganisasjo

Kjøp Sivilbeskyttelsesloven fra Norske serier Sivilbeskyttelsesloven fra 2010 gir rettslig uttrykk for hvordan Norge kan forebygge eller håndtere uønskede hendelser som er natur- eller menneskeskapte både i fred, krise og krig.Typiske eksempler på uønskede hendelser er ras og flom, skogbrann, akutt forurensning og atomulykker Bakgrunnen er ifølge Johansen at FIG ikke har tilstrekkelig lager, noe som ifølge ham er kommunens ansvar. «Brønnøy kommune er pliktig til å holde lager for FIGen. De har til nå holdt til i OKs gamle lokaler i Lenninga, men disse lokalene holder ikke mål til det stadig mer avanserte utstyret. Er du en Feide-bruker og har problemer med innlogging? Ofte stilte spørsmål om Feide innlogging, klikk her Hvis du ikke finner svar, ta kontakt med din lokale brukerstøtte

Kommunene har en sentral rolle og ansvar i alt beredskaps- og samfunnsikkerhetsarbeid i Norge. Lov om kommunal beredskapsplikt (Sivilbeskyttelsesloven) pålegger derfor den enkelte kommune å utarbeide og ha en oppdatert risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) samt beredskapsplan Videreført i lov 25. juni 2010 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven). Kommunen skal legge til rette for et samfunns- sikkerhetsarbeid som • Beskytter befolkningen og bidrar til å opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner Sivilbeskyttelsesloven fastsetter at kommunen plikter å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan skje i kommunen, vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene skjer og hvordan de i så fall kan påvirke kommunen. Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og sammenstilles i en helhetlig.. Denne forskrift kommer ikke til anvendelse på - Svalbard - virksomhet som nevnt i arbeidsmiljøloven § 1-3 - landanlegg i petroleumsvirksomheten som nevnt i forskrift 12. februar 2010 nr. 158 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften) § 6, med unntak av aktiviteter som faller inn under sivilbeskyttelsesloven § 23

Grunnlaget for tjenesteplikt i Sivilforsvaret Sivilforsvare

 1. DSB har utarbeidet en veileder (3), «Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen», som skal understøtte kommunens arbeid med gjennomføring og oppfølging av helhetlig ROS i tråd med kravene til kommunal beredskap gitt i sivilbeskyttelsesloven (4) og tilhørende forskrift om kommunal beredskapsplikt (1, 2)
 2. Parate AS Sivilbeskyttelsesloven med Forskrift om kommunal beredskap pålegger kommunene å gjennomføre omfattende prosesser. Loven setter store krav til dokumentasjon og fordrer jevnlige oppdateringer av denne. Kommunens systematiske arbeid med samfunnssikkerhet- og beredskap fordrer blant annet utarbeidelse og jevnlig oppdatering av helhetlig Risiko- og sårbarhetsanalyse, berdskapsplanverk.
 3. Stortinget har enstemmig besluttet endringer i sivilbeskyttelsesloven. Bakgrunnen for endringene er en oppfølging av Stortingets samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 101/2012 av 30. april 2012 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2008/114/EF om identifisering og utpeking av europeisk kritisk infrastruktur og vurdering av behovet for å beskytte den bedre (EPCIP.
 4. Lov juni 2010 om kommunal beredskapsplikt, sivilbeskyttelse og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) § 29 og forskrift av 22. august 2011 om kommunal beredskapsplikt § 10. Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m. (helsetilsynsloven) § 2, 1. ledd, jfr. lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven) § 2-1
 5. Sivilbeskyttelsesloven. Erik Furevik og Elin Olsen. Legg i ønskeliste. Sivilbeskyttelsesloven. Erik Furevik.
 6. - Bruk av tjenestepliktige er hjemlet i sivilbeskyttelsesloven og alle mellom 18 og 55 år kan pålegges tjenesteplikt, så fremt de tilfredsstiller for eksempel helsekravene og tjeneste i sivilforsvaret ikke kommer i konflikt med annen lovpålagt tjeneste, opplyser seksjonssjef Janne Sundby til Dinside
 7. I denne prosjektoppgaven har vi valgt å ta utgangspunkt i Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven). 1 januar 2010 trådte bestemmelsen om kommunal beredskapsplikt i kraft. Forskrift om kommunal beredskapsplikt ble gjort gjeldene fra 7. oktober 2010

Denne boken gir en praktisk innføring i sivilbeskyttelsesloven.Gjennom forskjellige analysemetoder presenteres håndterbare måter for å kartlegge risiko og å lage handlingsplaner.I tillegg gir boken en innføring i lovens bestemmelser om evakuering, tilfluktsrom og befolkningsvarsling Alpenes 4000-metere; 82 ganger til topps i Europas villeste fjell PD

Sivilbeskyttelsesloven

Sivilbeskyttelsesloven av Erik Furevik og Elin Olsen - Les

 1. vedtak til lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) Dette dokument. Lovvedtak 60 (2009-2010) Kildedok: Innst. 311 L (2009-2010), jf. Prop. 91 L (2009-2010
 2. Sivilbeskyttelsesloven krever av kommunene at de har gjennomført en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) og at denne er oppdatert. Analysen skal sikre at kommunen er best mulig forberedt på å håndtere uønskede hendelser i kommunen
 3. I Norge gir sivilbeskyttelsesloven fra 2010 oppdaterte bestemmelser om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og om den statlige organisasjonen Sivilforsvaret. Dette er en sektorovergripende lov som åpner for inngripende tiltak i fred, krise og krig for å beskytte blant annet liv, helse og miljø uavhengig av om den uønskede hendelsen er natur- eller menneskeskapt
 4. Beredskapsplikten er forankret i Sivilbeskyttelsesloven og utdypet i tilhørende forskrift. Det er etablert planverk, varslingsrutiner og tiltak som gjør at kommunen er forberedt på å håndtere uønskede hendelser - både i forhold til naturhendelser, søm følge av ulykker eller hendelser som berører tjenesteyting eller lokal infrastruktur
 5. Høringssvar om endringer i sivilbeskyttelsesloven 24.02.2020. Det er foreslått endringer i sivilbeskyttelsesloven som skal hjemle krav om at kommunale rom må stilles til disposisjon for Sivilforsvaret
 6. sivilbeskyttelsesloven Karen Lie, DSB GIS-samarbeidet Telemark/Buskerud/Vestfold april 2014 . Ny ROS-metodikk DSB kommer (nokså) snart med en ny veileder for helhetlig ROS som viser hvordan kommunene kan oppfylle kravene i Sivilbeskyttelsesloven og forskriften om kommuna

Sivilbeskyttelsesloven; en praktisk og juridisk veileder

 1. Ansvar og organisering. Norske kommuner har et grunnleggende ansvar for å ta vare på befolkningens sikkerhet og trygghet. Det betyr at alle norske kommuner skal oppfylle kravene i lov om kommunal beredskapsplikt og sivilbeskyttelsesloven, og også bestemmelsene i tilhørende forskrifter.Forebyggende samfunnssikkerhet skal blant annet ivaretas gjennom plan- og bygningsloven
 2. Sivilbeskyttelsesloven og forskrift om kommunal beredskapsplikt Lovens formål er å beskytte liv, helse, miljø og materielle verdier når bla uønskede hendelser skjer i fredstid. I dette perspektivet pålegger loven kommunene en ubetinget beredskapsplikt gjenno
 3. Høring - endringer i sivilbeskyttelsesloven. Status: Denne saken er ikke lenger på høring. Høringsfrist: 06.01.2020. Høringsfristen for denne høringen er passert. Til høringen. Regjeringen.no. Personvernpolitikk; Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, Postboks 8129 Dep, 0032 OSL
 4. Kort oppsummert. Nedbør og flom: episoder med kraftig nedbør øker vesentlig både i intensitet og hyppighet, og det vil også føre til mer overvann. Det forventes flere og større regnflommer. Stormflo: stormflonivået øker som følge av havnivåstigningen. Skred: faren for for jord-, flom- og sørpeskred øker med økte nedbørmengder. I varmere og våtere klima vil det oftere falle regn.

Video: Juristforum i Vadsø: Sivilbeskyttelsesloven Juristforbunde

Sivilbeskyttelsesloven setter krav til at kommunene gjennomfører en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. Dette er utdypet i forskrift om kommunal beredskapsplikt. Helhetlig ROS-analyse gir en oversikt, bevissthet og kunnskap om risiko og sårbarhet i Sandnes kommune I følge lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) § 14 skal kommunen kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke kommunen. Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og sammenstilles i en helhetlig risiko- og s. Kommunens beredskapsplan dekker sivilbeskyttelsesloven § 15; Helsemessig og sosial beredskap. Ingen lovbrudd eller merknader for det som gjelder helsemessig og sosial beredskap. Rapporten fra tilsynet finner du her. Kontaktpersoner: Kommunal beredskapsplikt: beredskaoordinator Per Morten Bjørgum, tlf 470 28 400 De hjemler som finnes i helseberedskapsloven og sivilbeskyttelsesloven for å rekvirere og endre eiendom for disse formål antar departementet at ikke gir adgang til å fravike plan- og bygningsloven. Heller ikke Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven i forbindelse med Covid 19-pandemien,. sivilbeskyttelsesloven, med tilhørende forskrifter og veiledere. Alle medarbeidere og folkevalgte som er involvert i kommunens beredskapsarbeid må ha god kjennskap til innholdet i planen og de dokumentene som er vedlagt. I tillegg til planens handlingsdel er det utarbeidet egne tiltakskort og sjekklister slik at kriseledelsen o

Sivilbeskyttelsesloven

Høringssvar om endringer i sivilbeskyttelsesloven - K

Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap har ansvar for å påse at Bergen kommune oppfyller kravene i «Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven)» med tilhørende forskrifter, og koordinerer kommunens arbeid innen samfunnssikkerhet og beredskap Sivilbeskyttelsesloven § 8 tredje ledd andre punktum. Ordinær Bekreftelse fra arbeidsgiver. Forsvar Tjenestegjøring i internasjonale operasjoner Personer som skal tjenestegjøre i internasjonale operasjoner. Forsvarsloven § 59 tredje ledd. Uttømmende og utvidet Bekreftelse fr (sivilbeskyttelsesloven) og forskrift om kommunal beredskapsplikt1 Sivilbeskyttelsesloven har til formål å beskytte liv, helse, miljø, materielle verdier og kritisk infrastruktur ved bruk av ikke-militær makt når riket er i krig, når krig truer, når rikets selvstendighet eller sikkerhet er i fare, og ved uønskede hendelser i fredstid Både plan- og bygningsloven, sivilbeskyttelsesloven og lov om helsemessig og sosial beredskap stiller krav til kommunene om ROS-analyser. Frogn kommune utarbeidet i 2019 en ROS-analyse som danner grunnlag for kommunens kriseplan, evakueringsplan og flere fagberedskapsplaner for aktuelle enheter. Planene oppdateres årlig

Sivilbeskyttelsesloven - Erik Furevik - Paperback

I hendhold til Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) plikter kommunen å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke kommunen E-postadresse. E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar Plan- og bygningsloven og sivilbeskyttelsesloven stiller begge krav til kommunene om ROS-analyser. Les mer om ROS-analyser i denne rapporten. Egen arbeidsgruppe NV Norsk Vann har en arbeidsgruppe for beredskap i vannforsyningen som skal

Høringssvar om endringer i sivilbeskyttelsesloven - KS

Kontakt Sivilforsvaret Sivilforsvare

Sivilbeskyttelsesloven: en praktisk og juridisk veileder

Viktige telefonnummer Brann: 110 Politi: 112 Akutt medisinsk hjelp: 113 Legevakt: 116 117 Nødnummer/vakttelefoner Kommunens ansvar Kommunen er ansvarlig for sikkerhet og beredskap lokalt. Dette innebærer at kommunen skal analysere, drive forebyggende arbeid og være forberedt når katastrofer, alvorlige ulykker og svikt i samfunnsviktige funksjoner skjer - Ruter ønsker å ta vårt samfunnsansvar og bidra dersom det oppstår et behov for en befolkningsevakuering innenfor vårt virkeområde, sier beredskapssjef Jorunn Ekberg til NTB «Det er bygningseier som har oppfølgingsansvaret for tilfluktsrom i Norge. DSB V/Sivilforsvaret er tilsynsmyndighet. Som eier og bruker av et tilfluktsrom er man også ansvarlig for at tilfluktsrommet er i forsvarlig stand i henhold til sivilbeskyttelsesloven» Her kan du lese en pressemelding fra DSB om saken (Sivilbeskyttelsesloven) • Forsvarets personell- og Verneplikts- senter (FPVS) • Frivillig (blir tjenestepliktig) Øst-Finnmark 9 FIG 9 FIGP 1 MRE Vest-Finnmark 5 FIG 5 FIGP Troms 6 FIG 6 FIGP 1 MFE Midtre Hålogaland 9 FIG 9 FIGP 1 MRE NordlandMøre og Romsdal 8 FIG 8 FIGP 1 MRE 1 MFE Nord-Trøndelag 6 FIG 6. Kåfjord kommune er dimensjonert etter krav ihht. FOR-2002-06-26-729 Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Dataangrep - personlig ansvar for manglende datasikkerhetKontakt oss - Parate
 • Ayesha gaddafi.
 • Ao nang hotels.
 • Ishavsrøye engelsk.
 • Revejakt i norge.
 • Tv 2 sumo på smart tv panasonic.
 • Sparkesykkel voksen biltema.
 • Grusellabyrinth nrw halloween.
 • Pelikan.
 • How much do color blind glasses cost.
 • Ricks bergen aldersgrense.
 • Forskjell på smoking og dress.
 • Yamaha kaufen.
 • Dumbo baby kollektion.
 • Verdikjede verdinettverk verdiverksted.
 • Non stop protector snow.
 • Fellesferie sommer 2018.
 • Tomatillo salsa.
 • Kapuzinerstraße 26 80337 münchen.
 • Radio 7 app kostenlos.
 • Sykkelhjelm barn mips.
 • Katt vorte.
 • Running time dijkstra.
 • Vindmåler biltema.
 • Hot yoga oslo.
 • Stille reflux 1 år.
 • Kommando 99.
 • Abercrombie and fitch århus.
 • Data og elektronikk vg2 skoler.
 • Hvem vant håndball vm 2016.
 • Airdrop ios 11.
 • Radio 7 app kostenlos.
 • Netmoms forum.
 • Programmmusik merkmale.
 • Cod fish norsk.
 • Gebrauchtwagen privat verkaufen.
 • Berufsgenossenschaft berlin karriere.
 • Btc.
 • Jennifer lafer.
 • Schwesterherzen bruchsal.
 • Treasure trail map rs3.
 • Leeds city fc.