Home

Sol og skyggekart

Vedlegg 08 SOL- OG SKYGGEKART s 02 s 03 s 04 s 05 21. Mars 22. April 23. Juni Eksisterende forhold. etalreulerin alia 3 1 .0.201 ARKITEKTER Per Knudsen Arkitektkontor AS Brattørgata 5 - 7010 Trondheim erit anssen ed ssken Tlf. 73 52 91 30 - pka@pka.no Berit Ianssen med søsken Damlia 3 1:70 Sol- og skyggekartet viser sommersolverv 21 . juni frå kl. 18.00 - 21.00. Frå kl. 10.00 til 18.00 har samtlege tomter sol denne dagen. Sol- og skyggekart ëþlas Henvisning: Beregning . Title: GEMINI Terrain 14 Author: thorbjornp Created Date: 7/10/2019 12:54:59 PM. 311.115 Beregning av sol-, skygge- og horisontforhold 311.115 Beregning av sol-, skygge- og horisontforhold Beregning av sol-, skygge- og horisontforhol Hovedproduktet vårt er det vi kaller solforholdsanalyser. Det koster 1 kredittenhet [] for hver solforholdsanalyse du lager, og da får du tilgang til alt du trenger å vite om solforholdene på et sted, for eksempel hvis du vurderer å kjøpe et hus.Du kan også laste ned en gratis PDF-kalender. Klikk under for en demo

Vi har produkter for alle typer glassflater/vinduer og kan tilby solskjerming som markiser, lamellgardiner, persienner, pliss, verosol, rullegardiner og liftgardiner. På grunn av store vindusflater plages mange av direkte innsyn, her er det løsninger som gir utsyn og siler lyset.Det vil da ikke være mulig å se inn i deres bolig Interaktivt kart som viser hvor sola og månen står på himmelen. Du kan også følge sola og månens gang over himmelen over tid ved å spole fram og tilbake Sol- og skyggemåling med mobilen. Tre nordmenn har utviklet en ny app som gjør det mulig å måle solforhold hvor som helst jorda, når som helst på året. Mette Svensen 22. mai 2014. Diagrammet fra appen «The Global Sun and Shade Estimator» viser solens bane i gult, og horisontlinjen i hvitt Våre beregninger av tidspunkt for soloppgang og solnedgang er basert på fritt tilgjengelige terrengdata, og beregningene tar normalt ikke hensyn til skygge fra nærliggende bygninger, konstruksjoner eller trær

311.115 Beregning av sol-, skygge- og horisontforhold ..

Nøyaktige tidspunkt for soloppgang og solnedgan

 1. Sentralarkivet for flyfoto og satellittbilder. Hvis du ikke finner det du leter etter i Norge i bilder, så er sentralarkivet for flyfoto og satellittbilder et naturlig sted å lete. Arkivet inneholder mer enn 1,3 millioner vertikalbilder, og inneholder originaler av samtlige flybilder tatt i Norge fra 1935 og fram til i dag
 2. 12 - Sol- og skyggekart er ikke tidfestet. Økonomi Rakkestad kommune kan måtte svare for de kostnader som klager har hatt i klagesaksbehandlingen - forutsatt at klager vinner fram med sitt synspunkt overfor enten første instans eller klageinstansen. Formalia Klagen har innkommet rettidig
 3. 00 22.11.201 7 Sol- og skyggestudie 2. FORORD I KON Arkitekt og Ingeniør AS har utarbeidet sol- og skyggestudiefor Korsvegen Barnehagei Melhus kommune ifm. utarbeidelse av reguleringsplan for ny barnehage. Det er i påfølgende kapitler presentert skyggefall fra skoleområdet og ny barnehage,hvor ny barnehagebygnin
 4. 24 sek (7. nov 2020) 4
 5. Figur 10. Sol- og skyggekart. Viser teoretisk skygge ved vårjevndøgn (21. mars) kl. 1500 og 1700. Bebyggelse og vegetasjon er ikke hensyntatt. 3.6 Vegetasjon og andre naturforhold Det går markerte myrdrag gjennom området. På kollene er det lynghei og tettvokst fjellbjørkeskog sammen med en og annen furu
 6. Lightworks er et utvidet uttegningsbibliotek-bibliotek som gir mulighet for sol-/skygge-analyse og lagring av videoanimasjoner. LightWorks inkluderer også animasjon av sollys (feks morgen til kveld på gitt dato, sted og evt klokkeslett gjennom året), animasjon langs linje i kartet (evt. egendefinert linje), samt lagring av animasjon som videofilm (*.avi)
 7. kartlegges og det må legges opp til ferdsel gjennom planområdet der det er stier eller behov for tilkomst til stier og friluftsinteresser. Vi kan ikke se at de nevnte føringene i kommuneplanens arealdel eller viktige tema som ble omtalt i oppstartsmøtet er vektlagt i innsendt planforslag

Statens kartverk Sogn og Fjordane vant prisen Beste kart under bransjearrangementet Kartdagene for et turkart over Gloppen. Skyggen er et hovedtema på kartet, det vi gjerne kaller sol-skyggekart. En funksjon i kartprogrammet skyggelegger fjellsider som vende Liljendal B2-B3 1:1200 DETALJREGULERING 21.Mars sol/skygge P e rK nuds Aki to S Brattørgt. 5 - 7010 Trondheim Tlf. 73 52 91 30 - pka@pka.no 1 7 x x x Utskrift: 09.01.2018 /Volu mes/Prosjekter/Prosje kter fom 2000/2005 PROSJEKTER/25054 Lade_Leangen/2505445 Leangen B2-B3 Sol og skyggekart for Haramsøya 30. september. Kl 17-18 rekker den naturlige skyggen av fjellet nesten helt til Skuløy/Flemsøy. Om det står 150m høye turbiner på toppen av Haramsøya vil de trolig.. egen sol-skygge studie. Bjørn Erik Skahjem, Anette Eidem, Linus Johanssen, Per Arne Brandsæter og Anette T. Olsen (nabo) mener det må vises perspektivillustrasjoner fra øyehøyde. Videre må det foreligge en beskrivelse av materialbruk og design. Skahjem mener bebyggelsen i Nedre Movei 13 er feil i perspektiver og sol- skyggekart Sol- og skyggediagram 04.04.2018. Trenger du sol & skyggediagram for prosjektet ditt? eller har du behov for visualisering av trær/bygninger som kaster skygge på tomten din, ta kontakt så hjelper vi deg

Sol & Skygge A

‐ Sol‐ og skyggekart ‐ Detaljerte illustrasjons‐ og perspektivtegninger av bebyggelse som tydelig viser fasader med materialbruk og fargebruk og hvordan utearealer skal opparbeides, herunder tilgrensende grønnstruktur i den grad som er nødvendig for det enkelte delfelt Vedlagt saken ligger sol- og skyggekart for tidspunktene i henhold til kravspesifikasjon i Bergen kommune. Det er tatt hensyn til sol- og skyggevirkningen ved at ny bebyggelse er lagt lavt i terrenget slik at det ikke vil ta sol fra terrassen til GH. For vår- og høstjevndøgn (mars) vil ny bebyggelse skygge på terrassen kl. 18.00 detaljert og sikres i planforslaget. I illustrasjonsveilederen til kommunen står det at sol/skyggekart skal minimum vise tidspunktene 21.mars kl 15 og 23.juni kl 18. For å gjøre en tilstrekkelig vurdering ønskes følgende tidspunkter som supplement til minimumskravet: 21.mars kl 12 og 18, og 22. april kl 12,15 og 18. Stø

Sjå elles vedlagt sol- og skyggekart. Naust og småbåtanlegg . I Giskavika er det regulert inn 3 mindre brygger og 1 naust, alt er eksisterande. Det er berre opna for båtfesteplassar i denne vika. Tilkomst til vika skjer på veg, V2, fram til parkeringsplass, P8, og derfrå vidare på gangveg planprosess og medvirkning 4 innkomne forhÅndsuttelelser og kommentarer 4 beskrivelse av planforslaget 6 beskrivelse av formÅlene 7 andre forhold 8 konsekvenser av planforslaget 9 samfunnssikkerhet, risiko og sÅrbarhet (ros-analyse) 10 illustrasjonsskisse - p-plass 12 sol/skyggekart - 21.mars kl.12.00 13 vedlegg 1 - 3: annonse, brev og. nabobebyggelse, terrenget og andre forhold må illustreres (snitt, perspektiv, ev. modell). Sol- og skyggekart skal utarbeides for å vurdere konsekvenser for sollys i planområdet og tilgrensende utearealer og bebyggelse. Kommunens forslag til planavgrensning • Gang- og sykkelveg: Framtidig gang- og sykkelveg vil være en viktig øst (gårds og bruksnummer), utbyggingsavtale ikke er fremforhandlet og ansvar for oppfyllelse sol/skyggekart. Felt BB2: maks. bygningshøyde 26 m over ferdig planert terreng. Fasadeliv høyere enn 20 m over ferdig planert terreng skal være inntrukket fra fasadeliv med min. 2 m sol/skygge, at vindmøllen ikke er i drift hele tiden og at vindretningen påvirker hvor stor skygge rotorbladene lager. For posisjon Ksom er mest utsatt er maks skygge pr år 25t 11 min. Korrigert ut fra observasjon av soldager (jfr avsnitt 5.2) som ligger på mellom 36,4 % - 6,5 % av teoretis

scenario. I utarbeidelsen av et skyggekart under worst-case scenariet er følgende forutsetninger lagt til grunn: - sola skinner hele tiden mellom soloppgang og solnedgang - vindmøllene roterer hele tiden Disse forutsetningene inntreffer aldri hele tiden slik at skyggekartet som viser worst-case scenariet må kun brukes illustrativt Detaljreguleringsplan for: Gnr. 35 Bnr. 534, 637m.fl., Fjell kommune Straume B2 Heimtun 35/638 35/637 35/648 35/11 35/87 35/322 35/356 35/357 35/386 35/53 - Sol- og skyggekart - Detaljerte illustrasjons- og perspektivtegninger av bebyggelse som tydelig viser fasader med materialbruk og fargebruk og hvordan utearealer skal opparbeides, herunder tilgrensende grønnstruktur i den grad som er nødvendig for det enkelte delfelt. 3.1.3. 3) Tilpasse planen slik at dagens boligblokk Bb2 kan utvides med en ekstra, femte etasje. I forbindelse med dette vil det bli utarbeidet 3D-visualisering og sol-/skyggekart for å illustrere konsekvenser for omgivelsene. I tillegg til hovedpunkter nevnt over vil det bli gjort enkelte mindre justeringer av bestemmelser/areal i gjeldende plan

Plan- og utviklingskomiteen i Levanger kommune vedtok i møte den 10.06.09, sak 57/09, at forslag til reguleringsplan for Bunnpristomta legges ut til offentlig ettersyn, i hht. plan- og bygningslovens § 27-1 nr. 2. Offentlig ettersyn ble kunngjort den 20.06.09, og berørte parter ble tilskrevet med brev av 22.06.09 Vedlegg 06 Sol- og skyggekart Vedlegg 07 Modellbilder Vedlegg 08 Snitt, gateoppriss Vedlegg 09 ROS-analyse Vedlegg 10 Notat støy Vedlegg 11 Luftkvalitet Vedlegg 12 Vann og avløp Vedlegg 13 Trafikkanalyse Vedlegg 14 Geoteknisk rapport . Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Sol- og skyggekart Kartet er laget etter en vurdering av seks ulike sol og skyggekart som var en simulering av tre ulike årstider og to ulike tidspunkt i døgnet Big Dipper Trondheim fra , Trøndelag. CD, DVD og plater - Detal 149 Followers, 31 Following, 91 Posts - See Instagram photos and videos from Big Dipper Trondheim (@bigdippertrondheim Trondheim, tidligere kalt Nidaros og Trondhjem (sørsamisk: Tråante), er en bykommune i Trøndelag, og den tredje mest folkerike kommunen i Norge (etter Oslo og

Kart over dag og natt - Time and Dat

 1. synlighetskart, eksposisjonskart, sol og skyggekart. Kart som Illustrasjonsplankart og photoshop illustrasjoner. • Detaljplaner: digital tegninger som reguleringsplankarte
 2. • møtepapir: sakspapirer - mØte i hovedutvalg for teknisk sektor og landbruk den 05.09.2018 Enkeltsaker (Klikk [+] tegnet til venstre for å se dokumenter) 0039/18 - GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 30
 3. Det skal også utarbeides sol/skyggekart som viser konsekvensene for omgivelsene. Utover det skal det - dokumenteres hvordan kravene i Overordnet kvalitetsprogram for klima- og miljøvennlig byutvikling i Ski kommune er fulgt opp. - Redegjøres for tilrettelegging for gående og syklende - redegjøres for lokalklim
 4. 2, f_GN1, og f_VNV1, samt deler av o_SKV1 og o_GTV1. 2.2 Terrengtilpasning og fylling På tomter med helning over 1:6 skal nybygg vurderes tilpasset terrenget ved bruk av under-/sokkeletasjer for å redusere behov for fylling. 2.3 Tilgjengelighet Planområdet er et skogområde med bratt terreng, og det er ikke mulig å opparbeide hel
 5. Andre asteroider. Mathilde (første bilde fra NEAR) 58k jpg Fire NEAR-bilder av Mathilde 112k jpg Flere NEAR-bilder av Mathilde html Asteroiden Fortuna, HST (9/10/93) (0.044 buesekunder/pixel) 3k gif Radarbilder av 4179 Toutatis 110k gif Radarbilder av 4179 Toutatis html Asteroid Radar Research (flere Toutatis-bilder) htm

Canal Digital bruker informasjonskapsler til å forbedre brukeropplevelsen, samle informasjon om bruksmønstre og analysere trafikk på vår webside. Vi bruker også denne informasjonen for å tilpasse annonser som er relevante for deg. Noen av informasjonskapslene er fra tredjeparter. Få mer informasjon om cookies her overvannsplan, C- tegninger (plan og profil) av alle veier innenfor planområde, illustrasjonsplan, sol og skyggekart, fasadetegninger (materialbruk og fargebruk), 3D modell som viser fjernvirkning , støyrapport og mobilitet - forbindelseslinjer (trafikksikkerhet) Det er også utarbeidet sol/skyggekart for alle forslag. I forslag 2 planlegges en relativ stor park på vestsiden av byggeområdet. Parken vil få veldig fine solforhold, og kan brukes av Sameiets beboere. Avstanden fra Sameiets eget bygg(og det mellom liggende nybygg) vil fjerne eventuell støy fra folk som bruker parken

Sol- og skyggemåling med mobilen arkitektnytt

og B til k+218 vil påvirke både opplevelsen av rom og solforholdene mot boligsameiet. Dette vil Som fremkommer av sol-/skyggediagrammer vil Gjestadtoppen 28. Innsendt skyggekart viser at mange blir frarøvet tilgang på dagslys/sol detaljert og sikres i planforslaget. I illustrasjonsveilederen til kommunen står det at sol/skyggekart skal minimum vise tidspunktene 21.mars kl 15 og 23.juni kl 18. For å gjøre en tilstrekkelig vurdering ønskes følgende tidspunkter som supplement til minimumskravet: 21.mars kl 12 og 18, og 22. april kl 12,15 og 18. Støy og stø 40/553, 40/18 og 40/553ut til offentlig ettersyn, samtidig som planforslaget sendes på høring. Planforslaget er vist på kartfor nivå under bakken og nivå over bakken, begge imålestokk1:500, merket Bodø kommune datert 2.9.2015, og i bestemmelser datert 2.9.2015. Vedtaket fattes i henhold til plan-og bygningslovens § 12-11, jf. 12-10. Brukerveiledninger, instruksjonfilmer og annen nyttig informasjon for deg som er kunde hos Canal Digital Satellitt høyder og plassering, lekearealer og utomhusarealer for øvrig. Ved detaljplanen skal det utarbeides illustrasjonsplan, snitt, modell, perspektivtegninger eller andre illustrasjoner, som gjør rede for bebyggelsens virkninger i landskapet og terrengbearbeiding. Det skal også utarbeides sol/skyggekart som viser konsekvensene i omgivelsene

Vedlegg 1 - Forslagsstillers planbeskrivelse 11. 5 GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNEDE. RETNINGSLINJER. I kommuneplanens arealdel er det nedlagte steinbruddet avsatt til boliger.Utsnittet under viser. hvordan tomta ligger omkranset av grønt. Mot nord, sør og vest avgrenses området a Rådmannens forslag til vedtak: Hildfrid Brattås, Terje Holan og Astrid Buran pva. berørte beboere i Tors veg klager (dat. 10.12.09) på Levanger kommunestyres vedtak 09.12.09, sak 63/09, reguleringsplan for Bunnpristomta.Klagen imøtekommes ikke og saken oversendes fylkesmannen for endelig avgjørelse

skal innehalde: Plassering og utforming av bygg med høgder, sol-/skyggekart for tomta og dei næraste naboeigedomene som kan bli påverka av planlagt tiltak, plassering og utforming av tilkomst for bil, syklande og gåande og parkeringsløysing for bil og sykkel, ganglinjer ut/inn a 1. Velg den kanalpakken som passer ditt behov. Start med Norgespakken og legg til en eller flere tilleggspakker. Bli kunde n Torsbusenteret og tilgrensenende tomter. Reguleringsplanen har først og fremst til hensikt å tilrettelegge for utbygging av ca. 25 leiligheter. AVGRENSING AV PLANOMRÅDET Planområdet består av følgende gårds- og bruksnummer: 24/36, 24/78 og 24/82 og 24/186 PLANSTATUS Gjeldende overordnede plane

Søk etter et sted og beregn solforholden

Forslag til reguleringsplan med bestemmelser 0203 R1301 - Barnehage Løkenåsen, gnr./bnr. 40/82 og del av 40/75 og 39/47 Planforslaget følger opp reguleringsplanen for Del av Løkenåsen, 0203 R9807, vedtatt i Fet kommunestyre den 26.05.2008 Sol-/skyggekart Formål: Vurdere konsekvenser for sollys i planområdet og tilgrensende utearealer og bebyggelse. (Sollys spesielt på utearealene som skal fylle opp uteromsnormen). Sol-/skyggekart skal minimum vise følgende tidspunkter: 21. mars kl 15, og 23 juni kl 18

Meteorologer gir solhjelp til boligkjøper

Hovedutvalg forvaltning i Orkdal åpner for at ST-gården kan utvikles til et tre- eller fireetasjes bygg med parkeringskjeller, som kombinerer bolig og næring Planforslag og nabovarsling etter § 12-15 i PBL. DATO: 30.07.2019. PLANID utforming, sol-skygge, utsikt og uterom. Planavgrensning. Planavgrensningen følger i hovedsak grensene til eiendommen gnr 91 bnr 65, og går vestover skyggekart, ortofoto, geofaglig besiktigelse av området, historisk informasjon og dialog med lokale folk. BØLERÅSEN INTRODUKSJON Det fine, åpne furuområdet øverst på området. Bekken som sildrer så lystig i vei på østre side av tomta. I denne presentasjonen vil du få et godt innblikk i hvordan gruppe 6 har planlag

Skyggekart og terrengprofiler øst-vest gjennom området er utarbeidet. SAKSGANG. Det ble avholdt forhåndskonferanse 12.11.01. Planarbeidet ble varslet igangsatt 21.11.01 i Varden og TA. Brev med varsel ble sendt til berørte grunneiere. Mange merknader kom inn som følge av dette, og disse ble gjennomgått til 1. gangs behandling Det er uproblematisk å foreta skjerming av den leiligheten det gjelder ved prosjektering av byggene, og det foreslås en bestemmelse om dette. Sol- og skyg. geforhold. Det er laget . skyggekart for 4 ulike tidspunkt: 21. 06. kl. 13 Solvinkel 60g. 21. 06. kl. 17 Solvinkel 39g. 21. 04. kl. 13 Solvinkel 48g. 21. 04. kl. 17 Solvinkel 28 FORSLAG. HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN. 40/13 10/1900 KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR RANA KOMMUNE, RAPPORTERING 2012 41/13 11/1564 PLAN - SYKKELVEGNETT I MO I RANA UTVALG FOR MILJØ,- PLAN og RESSURS, 04.06.2013 Johan Petter Røssvoll Leder Sonja Skogvoll Sekretæ

Lønnsom luksus - Dinsid

Comments . Transcription . PS15/1 Kun lakk, uten herder og tynner. Må ha lukkede klokker for ikke å forstyrre de andre. Magnetic field strength h - is a measure of the magnetic field surrounding a wire or moving charge. Det er forresten emu som har laget mye av innmaten i awe64 kortet. Masse mennesker a forholde seg til Parking: tir / ciężarówka / samochód osobowy. Cennik; Lokalizacja; Galeria; Regulamin; Dane osobowe; Parking; Real escourt norsk pornofilmer. Home /; Bez kategorii Vedtak og saksfremstillin

Sol.no samler de viktigste nyhetene for deg

Planbeskrivelse - Kongsberg Kommun Det var sol og +3°C. Aktsomhetsområder for jord- og flomskred (Brunskravering) Hammerfest kommune Skredfarevurdering iht. tegn til flomskredaktivitet eller flomskredavsetninger på flyfoto eller i skyggekart. Det er kartlagt at bekkene i stor grad er erodert ned til berg og at det ikke er tegn til storskala erosjon i kan-tene

 • Studentrabatt japan photo.
 • Skype4b update.
 • Ayesha gaddafi.
 • Craft sykkelshorts herre.
 • Altes forsthaus braunlage familienzimmer.
 • Ol feminin match.
 • The experimenter.
 • Restauranter i helsingfors.
 • Non stop protector snow.
 • Tonga map.
 • Israeli nobel prize winners.
 • Shopping center rome.
 • Nak leipzig.
 • Flagg i sør amerika.
 • How to find password to wifi on computer.
 • Koke spareribs.
 • Røde bukser atlanterhavet.
 • Courage the cowardly dog fred.
 • Blødning fra underlivet hos eldre.
 • Electric chair execution.
 • Hvilken farge er kobolt.
 • Stadtplan dresden 1920.
 • Genx 2b.
 • Uniklinik düsseldorf kreißsaal.
 • Hva er felles for alle katolikker.
 • Baby klør i underlivet.
 • Kryptosporidien kalb.
 • Håpløs kjærlighet.
 • Wohnung mieten duisburg fahrn.
 • Art exhibitions berlin 2017.
 • Tise norge.
 • Eurocash svinesund buss.
 • Midt norsk havbruk.
 • Harry styles album genre.
 • Warzenpflaster rossmann.
 • Grensekontroll svinesund.
 • Bittert mat.
 • Sovepose baby ull.
 • Knivstikking oslo 2017.
 • Graffiti letters.
 • Dødsrate norge.