Home

Halveringstid snl

Halveringstid er et begrep fra farmakokinetikken som betegner tiden det tar for en farmakokinetisk prosess å bli 50 prosent fullført. Ofte benyttes begrepet om tiden det tar for at konsentrasjonen av et legemiddel i blodet halveres i eliminasjonsfasen. De fleste legemidler elimineres fra organismen med en hastighet som er proporsjonal med konsentrasjonen i blodet (1 Biologisk halveringstid er den tiden som går før halvparten av en radioaktiv nuklide er utskilt av kroppen etter at den har blitt resorbert. Det finnes nuklider med lang fysikalsk, men kort biologisk halveringstid. Tritium har for eksempel en fysikalsk halveringstid på ca. 4500 dager, men etter bare 12 dager er allerede halvdelen utskilt av kroppen

Radon, radioaktivt grunnstoff som tilhører gruppe 18, edelgassene, i grunnstoffenes periodesystem. Ved vanlige temperaturer er grunnstoffet en gass som, i likhet med de andre edelgassene, består av enkeltatomer. Radon er den tyngste av alle gasser ved vanlige temperaturer.Man kjenner radonisotoper med massetall 195-228. Alle er radioaktive Heroin har meget rask halveringstid (minutter), men aktive omdannelsesprodukter, (6-monoacetylmorfin (6-MAM), morfin og morfin-6-glukuronid) gjør at heroinvirkningen kan vare fra fire til åtte timer.. Risikoen ved engangsbruk av heroin er knyttet til rusvirkningene (ulykker med mer). Inntatt i høye doser vil heroin, avhengig av brukerens toleranse, kunne føre til respirasjonslammelse og. Tsjernobyl-ulykken er historiens verste kjernekraftulykke. Den skjedde natt til 26. april 1986 i Tsjernobyl, Ukraina (daværende Sovjetunionen), 100 kilometer nord for Kiev og 20 kilometer fra grensen til Hviterussland. Til tross for dystre prognoser er helsekonsekvensene av Tsjernobyl-ulykken langt mindre enn tidligere fryktet, mens de psykososiale konsekvensene er langt mer omfattende enn. Metadon er et kunstig fremstilt legemiddel med morfinlignende virkning. Metadon har en smertestillende og åndningsdempende effekt, men den inntreffer langsommere og varer lenger. Metadon som inntas via munnen når en betydelig større del blodsystemet, og metadon gis derfor fortrinnsvis i flytende form eller som tabletter.

halveringstid - farmasi - Store medisinske leksiko

 1. Fosfor er et grunnstoff som er viktig for alt liv. Benvev består av fosfater, og fosfatgrupper inngår i arvestoffet DNA, og i ATP, som er viktig i energiomsetningen i kroppen. Fosfor er det andre grunnstoffet i gruppe 15 (nitrogengruppen) i periodesystemet. Atomsymbolet er P. Fast fosfor finnes i tre former med svært forskjellige egenskaper: hvitt fosfor, rødt fosfor og svart fosfor
 2. er et rusmiddel med en viss medisinsk anvendelse; et syntetisk fremstilt stoff som har kjemisk likhet med blant annet adrenalin og efedrin.Begrepet amfeta
 3. Kokain er et ulovlig rusmiddel i gruppen sentralstimulerende midler. At det er sentralstimulerende, vil si at det stimulerer sentralnervesystemet, det vil først og fremst si hjernen. Vanlige reaksjoner er blant annet økt våkenhet, økt selvfølelse og rusfølelse. Som rusmiddel er kokain avhengighetsskapende. Kokain kan også brukes som et lokalbedøvende legemiddel
 4. I medisin og biologi er halveringstid tiden det tar før konsentrasjonen av en substans, særlig et legemiddel eller et giftstoff, er halvert i blodet eller i kroppen.Dette kalles også biologisk halveringstid. Man skiller gjerne mellom distribusjonshalveringstid, som er tiden det tar før konsentrasjonen i blodet halveres mens stoffet fordeles i kroppen etter en intravenøs injeksjon, og.
 5. Halveringstid: Ca. 2 timer. Hovedmetabolitten har ca. dobbelt så lang t 1 / 2 og systemisk clearance er 0,17 liter/time/kg. Den terapeutiske effekten synes i hovedsak å skyldes metylfenidat. Metabolisme: Raskt. C max av hovedmetabolitten (α-fenyl-2-piperidineddiksyre) nås etter ca. 2 timer og er 30-50 ganger høyere enn for uomdannet substans
 6. Jod finnes ikke naturlig i ren form, men opptrer som jodsalter, særlig i sjøvann som inneholder 0,05 gram per tonn. Det utvinnes også som biprodukt av nitrat-produksjon i Atacamaørkenen i Chile.Den tradisjonelle måten å fremstille jod på er å brenne tang.Moderne fremstilling foregår ved elektrolyse av sjøvann og som biprodukt av salpeterproduksjon

biologisk halveringstid - Store norske leksiko

radon - Store norske leksiko

Technetium er et grunnstoff med kjemisk symbol Tc og atomnummer 43. Det er det letteste av grunnstoffene uten stabile isotoper.De kjemiske egenskapene for dette sølvgrå overgangsmetalleter en mellomting mellom Rhenium og Mangan, men ligner mest på egenskapene til Rhenium.. Før grunnstoffet ble oppdaget, var mange av dets egenskaper forutsagt av Dmitrij Mendelejev Halveringstid: Terminal eliminasjons t 1 / 2 er i gjennomsnitt 19 timer for uomdannet legemiddel og 29 timer for 4-oksoisotretinoin. Metabolisme: 4-oksoisotretinoin (en av hovedmetabolittene) bidrar signifikant til aktiviteten, og har plasmakonsentrasjoner ved steady state som er 2,5 × høyere enn modersubstansen Dosering Behandling forutsetter at pasienten er med i tiltak med legemiddelassistert rehabilitering ved narkotikamisbruk, godkjent av relevant myndighet. Doseres og tilpasses individuelt. Innledende dose er vanligvis 10-30 mg, ved høy opioidtoleranse 25-40 mg. Økes i trinn på 10 mg over 3 uker, vanligvis til 70 eller 80 mg. Etter en 4-ukers stabiliseringsperiode justeres dosen til pasienten.

heroin - Store medisinske leksiko

Fagansvarlig for 2 kategorier: Kjernekjemi 94 Ustabile grunnstoffer 38 Biografi Tor Bjørnstad, professor dr. philos. Avdelingssjef/forskningssje Norges største nettsted. Oppdateres minutt for minutt på siste nytt innen sport, innenriks, utenriks, og underholdning Michel Eugène Chevreul: oppdatert av Anne Eilertsen (SNL) for 42 minutter siden biofysikk: oppdatert av Anne Eilertsen (SNL) for rundt 1 time siden biologisk halveringstid: oppdatert av Anne Eilertsen (SNL) for rundt 1 time siden Se all aktivitet Vil du skrive eller endre artikler? Logg inn eller registrer de Han er også fagansvarlig for rusmidler i Store Norske Leksikon (snl.no). Dietrichs minner om at etter å ha blitt tatt opp i kroppen vil legemidler og rusmidler bli fraktet rundt i kroppen via blodbanen. - Halveringstid sier noe om hvor lenge et stoff befinner seg i blodet

Dronning. Foreldre: Konge på Agder Harald Granraude; morens navn er ikke kjent. Gift med Gudrød Veidekonge (tidlig på 800-tallet). Mor til kong Halvdan Svarte (800-tallet); farmor til kong Harald 1 Hårfagre (ca. 860-ca. 932). Åsa kjenner vi bare fra sagalitteraturen, forfattet på begynnelsen av 1200-tallet, hvor hun spiller en viss rolle som sagnkongen Gudrød Veidekonges dronning og. Rådmann og kjøpmann. Foreldre: Kjøpmann Henrik Horneman (1644-1716; se NBL1, bd. 6) og Anna Nielsdatter Tønder (1644-1701). Gift 8.1.1716 med Mette Kristine Gjertsdatter Bonsach (30.3.1691-8.8.1773), datter av stiftsprost Gjert Jochumsen Bonsach (1653-1728) og Maren Andersdatter Aagaard (død senest 1701). Far til Gerrit Horneman (1721-88).Hans Horneman var en mektig mann i. Amfetamin virker stimulerende, som betyr at det stimulerer kroppens sentralnervesystem og gir en oppkvikkende rusvirkning. Det blir vanligvis sniffet, men kan også spises, drikkes oppløst i væske eller injiseres

Tsjernobyl-ulykken - Store norske leksiko

biologisk halveringstid: oppdatert av Anne Eilertsen (SNL) for 14 dager siden strålebiologi: oppdatert av Marit M. Simonsen (SNL) for 7 måneder siden Se all aktivitet Sist oppdatert geværkompani: oppdatert av Dag Leraand for 16 minutter siden Keith Richards. Halveringstid (figur 1) følger følgende matematisk lov: der N er gjenværende konsentrasjon, N 0 er utgangskonsentrasjon, t er halveringstidens lengde målt i sekunder og λ (lambda) er en konstant basert på nuklidens halveringstid. Diagrammet til venstre viser hvordan radioaktiviteten minker med tiden Halveringstid: Tiden det tar å synke til halvparten av den opprinnelige verdien. (SNL) sammenlignes med produksjonskostnadene for kullfyrt varmekraft, og er etableringen av et atomkraftverk er dermed ikke billigere enn sin fossile motpart. Driftskostnadene er imidlertid lavere Fysioterapi er klinisk og forebyggende behandling som inngår i rehabilitering og habilitering. Behandlingen brukes særlig ved muskel- og leddsykdommer, i fasen etter kirurgiske inngrep, i rehabiliteringen etter akutte og kroniske skader, samt som ledd i mer generell opptrening og i forebyggende arbeid. .Hele artikkele

Farmakologi, læren om legemidlene, inkluderer kunnskap hvordan legemidler virker, hvilke gunstige og ugunstige effekter de har og hvordan de skal gis.I farmakologien skilles det mellom hvordan legemidlet virker i kroppen og hvordan kroppen omsetter legemidlet. Farmakodynamikk handler om legemidlers virkningsmekanisme og deres effekter i kroppen, altså «hva legemidlet gjør med kroppen» Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk. Med opptil 3 millioner brukere i måneden og 550 000 leste artikler hver dag er leksikonet Norges største nettsted for forskningsformidling

Jurist og idrettsleder. Foreldre: Lege Emil Ferdinand Rode (1825-1921) og Ragna Louise Drejer Sundt (1857-1909). Gift 1911 med Anna Sundt Bøckmann Puntervold Falkenberg (29.7.1892-4.1.1954), datter av grosserer Otto Frederik Rasch Falkenberg (1855-1931) og Karen Marthine Emilie Abrahamine Puntervold (1856-1948; datter av Tønnes Puntervold, 1826-1914) Forfatter. Foreldre: Pastor Søren Adolf Svindland (1881-1966) og Inger Marie Abrahamsen Møgedal (1888-1949). Gift 1) 1943 med ekspeditrise Anna Marie Henriksen (19.5.1917-27.11.1991), datter av los Jonas Henriksen (1878-1962) og Olava Vågen (1880-1968), ekteskapet oppløst 1949; 2) 1953 med førskolelærer Elinor Margrethe Jensen (11.5.1928-), datter av smed Knud Hjalmar Jensen.

metadon - Store medisinske leksiko

Virkestoff: prednisolon. Bruk Prednisolon er et kraftig betennelsesdempende legemiddel der innholdet er et kortison i tablettform. Medikamentet brukes ofte i lave doser ved kroniske revmatiske sykdommer eller i høyere doser over kort tid ved alvorligere sykdomsoppbluss [4] Naturfag 1/11 Sverige, Danmark, Finland, New Zealand og Skottland. Fagene som undersøkes er norsk (majorite-tens morsmål), engelsk (første fremmedspråk), matematikk, naturfag og samfunnsfag. og kort oppsum S. er en særpreget interiørarkitekt som ofte har gått på tvers av de rådende tendenser i tiden og som i sterk grad har satt et personlig preg på sine arbeider. I 1940 begynte han som snekkerlærling og tegner i firmaet Hiorth & Østlyngen i Oslo. Samarbeidet med dette verkstedet gjorde ham til en forgrunnsskikkelse i etterkrigstidens norske møbelproduksjon

fosfor - Store norske leksiko

Fordi stoffet har en halveringstid på 30 år er det fortsatt i dag nesten 28 år senere en betydelig forurensning i Norge. Hensikt: Hensikten med forsøket er å undersøke radioaktive stoffers halveringstid ved en simulering med bruk av terninger Alkohol. Å drikke litt alkohol iblant trenger ikke være skadelig, men ikke drikk alkohol for helsens skyld. Hvor mye alkohol som er helseskadelig, avhenger av individuelle forskjeller som vekt, høyde, og hvilke konsekvenser alkoholen har for den enkelte MDMA/Ecstasy virker både sentralstimulerende og hallusinogent. Rusen beskrives som oppkvikkende. Les mer om virkning, effekt og varighet av MDMA her Velkommen til Posten. Her kan du spore pakker, melde adresseendring, finne priser og postadresser. Nye tjenester gjør hverdagen enklere Halveringstid Under radioaktivitet er det umulig å si når en kjerne går i stykker, men ved flere kjerner av samme type sammen kan vi si noe om når den reagerer. Dette er ved halveringstid

I Europa er Ginkgo biloba-blad sannsynligvis den mest brukte av alle medisinske urter fra tradisjonell kinesisk medisin. Cochrane Collaboration har tidligere vurdert dokumentasjonen for effekt ved demens, kognitiv svikt, akutt iskemisk slag, claudicatio intermittens, tinnitus og aldersrelatert makulær degenerasjon Kalkulator Deg: Ra 12 C og 13 C er stabile isotoper, mens den sjeldne 14 C er radioaktiv og har en halveringstid på 5736 år. Endringer i forholdet mellom karbonisotopene, både i atmosfæren, biosfæren og hydrosfæren, som følge av vår bruk av fossile brensler kalles Seuss-effekten. Kilde: Store Norske Leksikon (www.snl.no

KJM3900 prosjektoppgave våren 2015 Skrevet av Nangialai Ahmadzai Nukleærmedisin er fagområdet innen medisin, hvor radionuklider brukes til studium, behandling og diagnostikk av forskjellige sykdommer. Nukleærmedisinske undersøkelser kan gi svar på om sykdom eksisterer eller ikke, eventuelle behandlingsmåter, spredning, og bivirkninger av eventuelle legemidler KJM3900 prosjektoppgave våren 2015 Skrevet av Hilde Kallhovd Omdal Radioaktive isotoper har i dag et stort bruksområde, blant annet som markører i biologiske/medisinske analytiske metoder. Her brukes de mye til forskning og diagnostisering da isotoper kan måles i så små mengder at det er mulig å detektere metabolske stoffer (for eksempel medisiner, hormoner og mye mer) som ellers ikke. Michel Eugène Chevreul: oppdatert av Anne Eilertsen (SNL) for 39 minutter siden biofysikk: oppdatert av Anne Eilertsen (SNL) for 44 minutter siden biologisk halveringstid: oppdatert av Anne Eilertsen (SNL) for rundt 1 time siden Se all aktivitet Vil du skrive eller endre artikler? Logg inn eller registrer de

amfetamin - Store medisinske leksiko

Handikapnytt utgis av Norges Handikapforbund (NHF), og er forbundets hovedtidskrift til medlemmer og andre interesserte. Bladets redaksjonelle linje skal bygge opp under NHFs arbeid for et samfunn for alle, der ingen utestenges eller diskrimineres 233 Pa har en halveringstid på 27 dager, og vil derfor på forholdsvis lang tid desintegreres til 233 U - som i motsetning til alle isotoper av thorium, er fissilt. Denne isotopen av uran kan benyttes i fisjon på lik linje med 235 U, og kan slik vist i ligningen nedenfor dannes med naturlig forekommet thorium som utgangspunkt Føler du deg slapp og trøtt? En blodprøve kan gi deg svaret på hvor mye D-vitamin du har i kroppen og om du har en D-vitaminmange Michel Eugène Chevreul: oppdatert av Anne Eilertsen (SNL) for 27 minutter siden biofysikk: oppdatert av Anne Eilertsen (SNL) for 32 minutter siden biologisk halveringstid: oppdatert av Anne Eilertsen (SNL) for 35 minutter siden Se all aktivitet Vil du skrive eller endre artikler? Logg inn eller registrer de Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) 12. oktober 2020. I veke 40 vart det målt svært lave nivå av radioaktivt cesium (Cs-137) på målestasjonane våre på Østerås i Bærum og på Svanhovd i Finnmark, og på CTBTO-stasjonen på Svalbard

kokain - Store medisinske leksiko

halveringstid - farmasi (Store medisinske leksikon) histamin H2-antagonister (Store medisinske leksikon) lapis (Store medisinske leksikon) legemiddelutslett (Store medisinske leksikon) Legemidler mot diaré (Store medisinske leksikon) lokalanestetika (Store medisinske leksikon Innholdet av CO 2 i atmosfæren måles i deler per million (engelsk: parts per million - ppm). Konsentrasjonen av CO 2 i atmosfæren er nå den høyeste på millioner av år. En viktig forskjell sammenlignet med tidligere tider er at CO 2-innholdet nå endres i en fart man aldri tidligere har sett.. CO 2-innholdet i atmosfæren fortsatte å stige i 2018 og nådde et nytt rekordnivå, ifølge.

Halveringstid - Wikipedi

Halveringstiden til et radioaktivt stoff varier, men dette begrepet betyr hvor lang tid det tar før massen til stoffet halveres. Hvert radioaktivt stoff har ulik halveringstid, samtidig som denne halveringstiden ikke er helt konstant. På skolen har vi gjort et forsøk angående halveringstid ved hjelp av terninger Halveringstid på 14 milliarder år. Halveringstid er tiden det tar før den radioaktive strålingen er halvert, altså like gammelt som universet. Thorium er metallisk og radioaktivt. Først oppdaget i Norge i 1828 og oppkalt etter den norrøne guden Tor. Kilde: snl.no/thoriu

Ritalin «Novartis» - Felleskataloge

Isotopgeneratoren gir ca 1000 forsøksdoser av Ba137m med en halveringstid på ca 2.5 minutt. Settet b estår av 250 ml med NaCl-løsning (0,9 %), beholder med radioaktivt preparat (Cs-137),10 aluminiumsskåler og plastsprøyte. For å måle halveringstid pumpes først saltløsningen gjennom preparatet og det dryppes f.eks. 7 dråper ned på en aluminiumsskål Store norske leksikon. Logg inn eller registrer deg ☞. Søk. Haakon Haraldsen Har forfattet følgende artikler

Kokain gir en rask og intens, men kortvarig rus. Aktiviteten i sentralnervesystemet øker, noe som får deg til å føle deg mer våken og energisk 10.2 Halveringstid og måling av radioaktivitet 10.2.1 Måleenheten for radioaktivitet er bequerel (Bq), oppkalt etter Antoine Henri Becquerel som var den første til å oppdage radioaktivitet. 10.2.2 Du kan f. eks lese her Store norske leksikon. Logg inn eller registrer deg ☞. Søk. Tor Bjørnstad Har forfattet følgende artikler KJM3900 prosjektoppgave våren 2016 Skrevet Marte Tollefsen Schia Norge er landet som har den tredje største mengden av thorium i verden, med et antall på 170 000 tonn. Norge er til og med det landet hvor vi først fant thorium, og dette var i min barndomsby, Porsgrunn. Ved å erstatte dagens uran med thorium i en kjernekraftverkreaktor kan det løse mange av dagens miljøproblemer og mangel. GHB er ei forkorting for det syntetiske stoffet og rusmiddelet gammahydroksybutyrat.. GHB blir rekna som særleg farleg på grunn av den kraftige effekten, og at det er svært vanskeleg å måle til «rett» dose. Det er òg vanskeleg å behandle tilfelle av GHB-overdose på grunn av at det ikkje finst noka kjent motgift.GHB vart framstilt som eit bedøvingsmiddel på 1950-talet

Bioteknologi snl. Bioteknologiloven har som formål er «å sikre at medisinsk bruk av bioteknologi utnyttes til beste for mennesker i et samfunn hvor det er plass til alle». Bioteknologiloven ble vedtatt 5. desember 2003 og trådte i kraft den 1. januar 2004 Her kan du finne fakta om cannabis. Hva er cannabis? Hvordan virker cannabis? Er hasj og marihuana det samme? Er cannabis farlig? Les mer om cannabis her Strontium-90 har en halveringstid på 28,8 år, er mindre flyktig og var derfor konsentrert hovedsakelig rundt kraftverket. Siden strontium er under kalsium i periodesystemet, så har de mye av de samme egenskapene, og strontium-90 vil derfor bli tatt opp i knokler og være en fare for bl.a. beinmargen EØS-borgere som ønsker helsehjelp i Norge Du som er EØS-borger, har rett til å motta helsehjelp i spesialisthelsetjenesten i Norge, men du må selv betale for behandlingen

Jod - Wikipedi

Vitamin B12 er nødvendig for at kroppen skal produsere røde blodlegemer, viktig for dannelse av arvestoff og for nervesystemets funksjon. Det finnes kun i animalske matvarer, men ikke i grønnsaker, og derfor kan mangel oppstå hos vegetarianere Fosfor snakker og skrives det svært lite om, men fosfor (P) er det mineralet vi har nest mest av i kroppen (etter kalsium).Det meste er bundet til kalsium i skjelettet og fosfor er essensielt for sterkt benvev og sterke tenner. Mangel på fosfor er sjeldent, da det finnes i de fleste matvarer

Vis grubleteikninga til elevane. PDF: bokmål nynorsk Les høgt dei ulike utsegnene eller la elevane lese dei sjølve. Bruk tenk-par-del der kvar enkelt elev først tenker gjennom kven han/ho er mest einig med. La dei så fortelje kvarandre to og to kva dei tenker. Be dei om å grunngi kvifor dei tenker som dei gjer til den isotopen som har lengst halveringstid. Tallene over kolonnene er gruppenummeret. Tallene til venstre for hver rad er periodenummeret. Tall med bokstav er underskallet som fylles i grunnstoffene til høyre for bokstaven . Title: Grunnstoffenes periodesystem Author Donepezil er enkel i bruk. På grunn av lang halveringstid er det ikke nødvendig å ta legemidlet mer enn én gang per døgn, gjerne om kvelden. Effekten av 5 mg er signifikant bedre enn placebo og mindre effektivt enn 10 mg. Dosejustering er derfor ikke strengt tatt nødvendig, selv om de fleste mener at man skal behandle med 10 mg/døgn https://sml.snl.no/LAR Terapiområde LAR LAR-behandling - hva bør du vite? Behandling • Gjennom utdeling og observert inntak LAR-legemidlene er langtidsvirkende og har en halveringstid på 24-36 timer, mens opioidet heroin er korttidsvirkende og gir en rusvirkning og opioid effekt på 3-6 timer Biologi og landbruk. Separering av melk skiller ut fløten ved hjelp av en melkeseparator, som er en type sentrifuge.Ved bruk av moderne sentrifuger ligger fettprosenten i den gjenværende skummetmelken på ca. 0,05 %. Blodprøver separeres i en sentrifuge slik at serum og blodlegemer skilles og blodet ikke koagulerer. Videre kan proteiner separeres fra andre stoffer i blodet ved bruk av.

18.12.2008: Oversiktsartikkel - Cytokrom P-450 (CYP) 3A4 utgjør mer enn 70 % av den totale CYP-mengden i tarmveggen og rundt 30 % av alt CYP-enzym i leveren (1) gjennomføre forsøk med radioaktivitet, halveringstid og bakgrunnsstråling, forklare fenomenene og gjøre enkle beregninger; Energi for framtiden. gjøre rede for forskjellen mellom energikilder og energibærere og en aktuell energibærer for framtiden . Samfunnsfag etter 10. årssteget. Geograf

Norsk Tipping tilbyr Lotterier, Oddsen, Flax, kasinospill og mye annet. Hele overskuddet vårt går til samfunnsnyttige formå Informasjon om fylkespolitikk, vidaregåande opplæring, tannhelse, samferdsel, næringsutvikling og kultur i Møre og Romsdal Kreatin har en biologisk halveringstid på omtrent tre timer, og kreatinin har en halveringstid i serum på omtrent fire timer hos nyrefriske, men halveringstiden kan forlenges betydelig ved redusert nyrefunksjon (5) I Europa er Ginkgo biloba-blad sannsynligvis den mest brukte av alle medisinske urter fra tradisjonell kinesisk medisin. Cochrane Collaboration har tidligere vurdert dokumentasjonen for effekt ved demens, kognitiv svikt, akutt iskemisk slag, claudicatio intermittens, tinnitus og aldersrelatert makulær degenerasjon. I denne artikkelen ønsker vi å gi en oppdatering på dokumentasjonen for.

«Oversettelsens halveringstid» Fra Grønvold og Kjærs oversettelse ble utgitt i 1916/18 tok det altså godt over åtti år - en anselig levealder - før Worrens oversettelse kom i 2002 gjennomføre forsøk med radioaktivitet, halveringstid og bakgrunnsstråling, forklare fenomenene og gjøre enkle beregninger; beskrive kjennetegn ved ulike typer ioniserende stråling og gi eksempler på hvordan slik stråling utnyttes til teknisk og medisinsk bruk; forklare ozonlagets betydning for innstrålingen fra sol Levetid for eit fysisk system vil sei den tida det tar frå systemet er danna til det endar. Som regel vil like eller nær like system ha ulike levetider. Ein kan då ha ei gjennomsnittleg levetid for systemet kalla systemet sitt middelliv eller middellevetid Alkohol i kjemien. I kjemien er alkoholar ei gruppe organiske sambindingar som har det felles at dei inneheld den funksjonelle gruppa-OH - ei såkalla hydroksylgruppe - og i regelen ingen andre funksjonelle grupper. Slike sambindingar får namn med endinga -ol i høve til hydrokarbona dei byggjer på, noko ein ser i namn som metanol (CH 3 OH) frå metan (CH 4) og etanol (CH 3 CH 2 OH) frå. Halveringstid. Som vi har nevt over, sender ustabile kjerner ut radioaktiv stråling. Allikevel er det store forskjeller på hvor mye som sendes ut fra de ulike stoffene. Man kan ikke forutsi når en ustabil kjerne vil reagere

 • Internatskole for barn.
 • Mysiga stugor.
 • Den unge werthers lidanden romantiken.
 • Mafia 3 mission.
 • Derby hesteveddeløp.
 • Mjøndalen skole.
 • Caravaggio judith e holofernes.
 • Markant eilers.
 • Staatstheater kassel musical.
 • Pokemon bilder.
 • Gif ski.
 • Vrr ticket kaufen.
 • Veddemål ideer.
 • Pflaumenbaum kneipe hamburg.
 • Skoda yeti 2018.
 • Peterhof st petersburg öffnungszeiten.
 • Metropolis trier u18.
 • Bugaboo organizer pris.
 • Selena gomez love you like a love song.
 • Botox oslo anbefaling.
 • Uni bielefeld mein hochschulportal.
 • Dagens mediebilde legeforeningen.
 • Bin einsam wer noch.
 • Koreansk mat.
 • Kontrastfehler.
 • Burak yeter mehtap yeter.
 • Bitterhet og sinne.
 • Allmänljus.
 • Cali usa.
 • Villa kunterbunt essen hammer str.
 • Lime go login.
 • Waldorfdocka.
 • Fungal cell.
 • Mercedes c klasse hybrid 350.
 • Starbucks tilbud.
 • Konspirasjonsteorier arbeiderpartiet.
 • Forskjellen mellom interessekonflikt og verdikonflikt.
 • Solstorm nordlys.
 • Brno.
 • Kanter geometri.
 • Hva betyr v tegnet.