Home

Arbeidstakers rettigheter ved outsourcing

1 1 Innledning 1.1 Presentasjon av tema Denne oppgaven vil forsøke å belyse arbeidstakers rettigheter ved outsourcing. Det sentrale vil være å gi en fremstilling og vurdering av gjeldende rett når det gjelde Prosessveileder ved virksomhetsoverdragelse Når en virksomhet skifter eier eller driver, for eksempel gjennom fusjon, oppkjøp eller outsourcing, får de ansatte en rekke rettigheter. Denne artikkelen gir veiledning i reglene som regulerer dette

Virksomhetsoverdragelse: Ansattes lovfestede rettigheter

 1. tidligere jobb for å ta sjansen og jobbe med noen jeg hadde som hobby og var veldig interessert i. Men nå etter ca 5 år, vurderer ledelsen å gå over til outsourcing, og jeg nå risikerer all oss i avdelingen å miste jobben. Alle er svært urolige og stemning..
 2. Ved vurderingen skal det også foretas en interesseavveining mellom bedriftens og den ansattes behov. Ofte vil bedriftens behov for å være konkurransedyktig og hensynet til øvrige ansatte veie tyngre enn enkeltansattes situasjon. Vi finner ingen bestemmelser som bruker ordet «outsourcing» i arbeidsmiljøloven
 3. Ved fusjoner er det viktig å være oppmerksom på hensynet og rettighetene til de ansatte. Sammensmelting av to organisasjoner er ikke alltid like enkelt, og synergieffekten av en fusjon vil ofte avhenge av hvor vellykket samarbeidet er mellom de to ansattegrupperinger samt mellom ansatte og ledelse. Mange forhold kan spille inn i denne sammenheng
 4. Dette kapitlet regulerer arbeidstakers rettigheter ved virksomhetsoverdragelse.Sentralt er at overføringen av arbeidsavtalene fra gammel arbeidsgiver til ny arbeidsgiver gir de ansatte vern mot oppsigelse, jf § 16-4 og endring av lønnsvilkår, jf § 16-2.På lik linje med overdragelse av en hel virksomhet, får reglene også anvendelse ved overdragelse av en del av en virksomhet
 5. Arbeidstakers rettigheter og plikter etter virksomheten er blitt overført. Hovedregelen er at alle de rettigheter og plikter som følge av arbeidsavtalen og arbeidsforholdet, overføres uendret til den nye arbeidsgiveren. Dette gjelder også rettigheter opparbeidet ved praksis hos den tidligere arbeidsgiveren

Rettigheter og plikter ved virksomhetsoverdragelsen Arbeidsgivers informasjonsplikt før overdragelsen. Før virksomhetsoverdragelsen finner sted har både den overdragende og den overtakende arbeidsgiver plikt til å gi informasjon om og drøfte overdragelsen med arbeidstakernes tillitsvalgte I et arbeidsliv som stadig er i forandring, kan det av og til være behov for endringer av innholdet i en stilling. Denne artikkelen drøfter arbeidsgivers muligheter til å gjennomføre slike endringer i kraft av arbeidsgivers styringsrett og gjennom bruk av endringsoppsigelser. 1. Innledning Arbeidslivet endrer seg stadig, blant annet som følge av innføring av [ Arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og plikter Marianne Kartum 15.januar 2015. Simonsen Vogt Wiig Et av Norges største og fremste advokatfirma med 180 advokater Ved vurderingen av om arbeidstakers forhold gir saklig grunn for oppsigelse, kan vedkommendes forhold ikk Ved salg av en virksomhet kan kjøper ønske å presentere nye og endrede arbeidsavtaler for de ansatte. Oppkjøper er for eksempel en større butikkjede som ønsker like arbeidsvilkår for alle butikkansatte innenfor kjeden. Endringer kan også skje i forkant av en virksomhetsoverdragelse Arbeidstakers reservasjonsrett Et særlig forhold som reguleres i loven er arbeidstakernes reservasjonsrett, jf arbeidsmiljøloven § 16-3. Med reservasjonsrett menes retten til å motsette seg at arbeidsforholdet overføres til ny arbeidsgiver og § 16-3 fastslår uttrykkelig at en arbeidstaker har rett til å motsette seg overføring

Jobben går over til outsourcing

En arbeidsavtale innebærer en rekke plikter og rettigheter for arbeidsgiver og arbeidstaker. Styringsretten = arbeidsgiverens rett til å ansette, si opp, kontrollere og lede. Restkompetanse = arbeidsgiverens rett til å avgjøre alle spørsmål som ikke er regulert av lovverk, kollektive avtaler eller arbeidsavtalen. Arbeidsplikten = En typisk trekk ved en arbeidsavtale er at arbeidstakeren. Dine rettigheter rundt koronaviruset. Det kan være både i arbeidsgivers og arbeidstakers interesse at arbeidsforholdet ikke bringes til opphør permanent ved oppsigelse. Ved permittering består arbeidsforholdet, og dette medfører at dette må sies opp av en av partene hvis det skal avsluttes

Arbeidsmiljølovens kapittel 16 gjelder en arbeidstakers rettigheter ved overdragelse av virksomhet. Disse reglene bygger på EF-direktivet om ivaretakelse av arbeidstakernes rettigheter ved overdragelse av foretak, bedrifter eller deler av bedrifter. Det opprinnelige direktivet var Rådsdirektiv 77/187/EØF av 14. februar 1977 Permisjon er et midlertidig avbrudd i arbeidsforholdet som innebærer at arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og plikter opphører så lenge permisjonen varer. Loven har bestemmelser som gir arbeidstaker rett til permisjon. De lovfestede permisjonsbestemmelsene er, med få unntak, plassert i arbeidsmiljølovens kapittel 12 Rettigheter og plikter følger som vanlig av arbeidsmiljøloven, tariffavtaler og arbeidsavtalen, med noen praktiske modifikasjoner ved mer faste hjemmekontorordninger. Hva slags utstyr, bekostning av dette, samt sikring av fullt forsvarlig arbeidsmiljø, vil bero på et samspill mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, men det er arbeidsgiver som er ansvarlig Arbeidsmiljøloven § 15-7(2) bestemmer at oppsigelse av arbeidstaker som skyldes driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak, ikke er saklig begrunnet dersom arbeidsgiver har annet passende arbeid i virksomheten å tilby arbeidstakeren. Med andre ord er arbeidsgiver pålagt en mulig omplasseringsplikt som en del av saklighetskravet ved oppsigelser Arbeidstakers plikter. Arbeidstakerne skal medvirke til gjennomføringen av HMS-tiltak og delta i det organiserte vernearbeidet. Dersom du ikke følger instruksene - for eksempel ved å la være å bruke pålagt verneutstyr - kan det være saklig grunn for oppsigelse

Arbeidstaker har særlige rettigheter regulert i Arbeidsmiljøloven når virksomheten de jobber i blir overdratt til en annen virksomhet. Du kan oppleve at virksomheten eller en del av virksomheten du jobber i blir virksomhetsoverdratt til en annen virksomhet. Denne artikkelen tar for seg dine rettigheter i forbindelse med virksomhetsoverdragelse Arbeidstakers rettigheter ved oppsigelse. Jusshjelpa skriver om rettighetene en arbeidstaker har dersom vedkommende blir oppsagt. meninger. Publisert: 19 oktober 2020 21:38 Sist oppdatert:.

Stillingsvernet ved virksomhetsoverdragelse og outsourcing

Arbeidstakernes stilling ved fusjoner - Jusstorge

 1. Arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse (§§ 16-1 - 16-7) § 16-1.Hva kapitlet omfatter. Av: Advokat Eivind Arntsen Publisert:18/03/2015 Sist endret på: 21/03/2015 Dette kapittel kommer til anvendelse ved overdragelse av en virksomhet eller del av virksomhet til en annen arbeidsgiver. Med overdragelse.
 2. Arbeidsgiver vil fra tid til annen ha behov for å omdisponere og omorganisere arbeidstakere. Dette kan være begrunnet i virksomhetens forhold, eller på bakgrunn av arbeidstakers egne forhold. I denne artikkelen behandler advokatfullmektig Astrid Vike Øygarden fra Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund, spørsmålet om i hvilken grad arbeidsgiver kan foreta slike handlinger innenfor ramme
 3. Krav om saklig begrunnelse ved oppsigelse Vurderingen av behovet for nedbemanning, hvor mange ansatte som sies opp og hvordan de som gis oppsigelse er valgt ut, må være saklig. Det er ikke et krav at bedriften går med underskudd for at den skal kunne redusere bemanningen

Virksomhetsoverdragelse spør advokaten - Codex Advoka

(1) Med arbeidstaker menes i denne lov enhver som utfører arbeid i annens tjeneste. (2) Med arbeidsgiver menes i denne lov enhver som har ansatt arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste. Det som i denne lov er bestemt om arbeidsgiver, skal gjelde tilsvarende for den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten. Kommentarer AMU skal for eksempel medvirke ved bygningsmessige arbeider eller andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet. Det samme gjelder for verneombudet i virksomheter som ikke har AMU. Tiltak for å sikre arbeidstakers medvirkning. Arbeidsgiver kan gjøre flere tiltak for å sikre arbeidstakers medvirkning, for eksempel

Man står normalt overfor en virksomhetsoverdragelse hvis man innenfor et av selskapets forretningsområder selger ut alle rettigheter og alt utstyr (innmatssalg), hvis man slår sammen to selskaper ved en fusjon eller alternativt splitter opp selskapet i flere enheter ved en fisjon Arbeidsgivers styringsrett er et begrep alle arbeidsgivere må kjenne, siden det angir rammene for hva arbeidsgiver kan eller ikke kan gjøre i forhold til den ansatte. I denne artikkelen får du en grundig innføring i hva som menes med arbeidsgivers styringsrett. Når du har lest denne artikkelen skal du ha fått en god oversikt over hovedinnholdet i arbeidsgivers styringsrett Det antas at slik nektelse bare kan skje dersom arbeidsgiver har en rimelig grunn for det. Permisjon må som regel innvilges dersom dette betyr mye for den enkelte arbeidstaker, og arbeidsgiver ikke påføres for store ulemper med dette. Bakgrunnen for arbeidstakers ønske om permisjon vil ha mye å si ved denne vurdering Arbeidsforholdet skaper rettigheter og plikter mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som må følges og respekteres av partene. hør».3 Høyesterett la også til grunn i Rt. 2011 s. 74 at det stilles «særlig strenge krav» ved oppsigelse på grunn av arbeidstakers uakseptable opptreden utenfor tjenesten. Les også: Due Diligence ved salg av virksomhet. De ansattes rettigheter. Ved virksomhetsoverdragelse, har arbeidstaker rett til fortsatt ansettelse hos den nye arbeidsgiveren. Dette betyr at arbeidstakers ansettelsesforhold automatisk blir overført til ny arbeidsgiver

Arbeidstakers rettigheter ved virksomhetsoverdragelse

Kjennskap til dine rettigheter gjør deg tryggere i jobben din! 02.03.2019. Råd for en bedre arbeidshverdag. Du har krav på skriftlig arbeidskontrakt; Sett deg inn i arbeidslivets spilleregler og hva du har krav p men sørg for å starte arbeidsforholdet ditt på en god måte ved å sørge for at papirene er i orden Et grunnkrav ved en oppsigelse er at den må være saklig begrunnet. Dette saklighetskravet ved oppsieglser følger av arbeidsmiljøloven § 15-7. Regelen sier at en «arbeidstaker kan ikke sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold.

Denne artikkelen er skrevet for å gi deg som tilkallingsvikar litt mer innsyn i dine rettigheter. Bruken av tilkallingsvikar er ikke ulovlig, og for mange er det en veldig nyttig ansettelsesmetode. Dette kan særlig gjelde for studenter som ønsker seg en jobb ved siden av studiet, men som ikke ønsker å forplikte seg til for mye jobb Arbeidstakers rettigheter ved oppsigelse. Den vanligste måten å avslutte et arbeidsforhold på er gjennom oppsigelse. Både arbeidsgiver og arbeidstaker kan meddele oppsigelse. Å bli sagt opp av arbeidsgiver vil for de fleste ofte oppleves som svært dramatisk

I alvorligere tilfeller kan oppsigelse vurderes, og ved grovt pliktbrudd, avskjed. Vi ser nærmere på dette under. Arbeidstakers pliktbrudd og oppsigelse. For at arbeidstakers pliktbrudd skal gi grunnlag for oppsigelse, må arbeidstakers forhold gi saklig grunnlag for dette, jf. arbeidsmiljøloven § 15-7 Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter (§§ 2-1 - 2-5) § 2-1. Arbeidsgivers plikter § 2-2. Arbeidsgivers plikter overfor andre enn egne arbeidstakere § 2-3. Arbeidstakers medvirkningsplikt § 2-4. Varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten (Opphevet) § 2-5. Vern mot gjengjeldelse ved varsling (Opphevet Arbeidstakers rettigheter ved overtallighet.. 44 5.11.4. Lønns- og arbeidsvilkår Kapittel 5 presenterer ulike juridiske problemsti llinger knyttet til de tilsattes rettigheter og plikter ved statlige omstil linger

Lov om arbeidstakeroppfinnelser regulerer mange av de spørsmålene som oppstår i tilknytning til oppfinnelser gjort i arbeidsforhold. Loven gjelder bare patenterbare oppfinnelser, det vil si oppfinnelser som oppfyller patentlovens vilkår for å få meddelt patent Bobestyrer skal gi deg veiledning om hvilke rettigheter du har til lønn og feriepenger, og hvordan et slikt krav fremmes. Kravet meldes til boet ved bobestyrer på fastsatt blankett som du kan få enten av bobestyrer eller NAV Arbeidstakers medvirkningsplikt fremkommer av arbeidsmiljøloven § 2 - 3. Verneombud I utgangspunktet skal alle virksomheter ha verneombud, men dersom det er færre enn ti arbeidstakere kan partene skriftlig avtale en annen ordning, for eksempel at det ikke skal være verneombud ved virksomheten

Arbeidstakeres stilling ved virksomhetsoverdragelse - NEF

Arbeidsmiljøloven § 16-2 regulerer arbeidstakers rettighetsvern ved virksomhetsoverdra-gelse. Hovedregelen i norsk rett er at arbeidstakers rettigheter etter arbeidsavtalens innhold overdras erverver. Tariffavtale, og med det eventuelle AFP-rettigheter, skal også i utgangs-punktet overdras til erverver med virksomheten - Vi opplever daglig at folk tar kontakt med oss for å få informasjon om hvilke rettigheter de har i forbindelse med oppsigelse, det er mange som ikke har kunnskap om dette. Vi opplever også at det er mange arbeidsgivere som ikke har kjennskap til hvordan nedbemanningsprosesser skal gjennomføres Ved vesentlig mislighold av arbeidsavtalen, kan det være aktuelt med avskjed. Dette betyr i praksis at arbeidsgiver avslutter arbeidsforholdet umiddelbart. For øvrig gjelder de samme rettigheter med hensyn til forhandlinger og søksmål, se pkt 8. Det hender at arbeidsgiver sier opp arbeidsavtalen før arbeidstaker har begynt i stillingen innholdet av arbeidstakers rettigheter ved hjemreisen, e. statens plikt til å sørge for hjemreise og dekke utgiftene der arbeidsgiver unnlater å gjøre det, samt statens rett til refusjon fra arbeidsgiver for pådratte utgifter, f. unntak for arbeidstakere på fiske- og fangstfartøy har lovfestede rettigheter ved oppsigelse.9 Det er av denne grunn noe diskutert om funksjonærer kan permitteres, men rettspraksis utelukker ikke dette. Når man ser bort fra permitteringsadgangen, og arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og plikter i denne Dette kan

Advokatene Peter Hammerich og Klaus Henrik Wiese-Hansen har i en artikkel i Arbeidsrett 2004 side 90-108 gjennomgått enkelte rettslige spørsmål knyttet til arbeidstakers pensjonsrettigheter ved virksomhetsoverdragelser, herunder det såkalte pensjonsunntaket i arbeidsmiljøloven § 73 B nr. 3. Forfatteren har innvendinger mot den fortolkning av pensjonsunntaket Hammerich og Wiese- Hansen. Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Bestemmelsene i kapittel 2: Har du personalansvar? Meld deg på vårt nyhetsbrev for arbeidsgivere, ledere, HR-ansvarlige og andre som jobber med personalsaker, og få eboken ARBEIDSRETTSGUIDEN GRATIS TILSENDT + et gratis minikurs i arbeidsrett. Som abonnent på nyhetsbrevet får du tips om arbeidsrettslige temaer, oppdateringer ved. Dine rettigheter ved permittering? Under permittering opphører arbeidsplikten og lønnsplikten midlertidig, mens arbeidsforholdet består. Arbeidstaker er fortsatt ansatt, og har rett og plikt til å få tilbake arbeidet når permitteringen opphører Ved den konkrete vurderingen må flere forhold vektlegges. Forarbeidene gir her anvisning på en avveining av virksomhetens art, størrelse og økonomi mot arbeidstakers forhold. I forbindelse med NSBs oppfølging gjorde A det allerede tidlig klart at det ikke var aktuelt å gå tilbake til konduktørstillingen

Prosedyrer ved innsyn. Arbeidstaker skal så langt som mulig varsles og få anledning til å uttale seg før arbeidsgiver gjennomfører innsyn. I varselet skal arbeidsgiver begrunne hvorfor vilkårene for innsyn anses å være oppfylt og orientere om arbeidstakers rettigheter etter denne bestemmelsen Fosterforeldres arbeidsrettslige stilling og deres sosiale rettigheter. For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac) og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske Kapittel 5 A. Arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse. (3) Midlertidige arbeidsavtaler opphører ved det avtalte tidsrommets utløp eller når det bestemte arbeidet eller arbeidet av forbigående varighet er avsluttet, med mindre annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i tariffavtale. En arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn fire år etter. Koronavirus: Arbeidstakers rettigheter; Arbeidsgivers styringsrett: at både arbeidsgiver og arbeidstakere viser stor grad av fleksibilitet og bidrar til at hensyn til arbeidstaker og arbeidstakers familiesituasjon, Se om vi er til stede ved din arbeidsplass

Rettigheter ved hjemmekontor i forbindelse med koronapandemien Mange av AFAG sine medlemmer jobber i disse dager på hjemmekontor som følge av koronapandemien. I den forbindelse kan det oppstå spørsmål om hvilket ansvar arbeidsgiver har for sine ansatte på hjemmekontor og hvilke rettigheter man har som arbeidstaker Tilstøtende regelverk som ferieloven, likestillings- og diskrimineringsloven, og tjenestepensjonslov gir også viktige rammer for arbeidslivet. EU-retten spiller en større rolle enn tidligere og er gjennomført i norsk rett bl.a. gjennom regler om arbeidstakers rettigheter ved virksomhetsoverdragelse Rettigheter og plikter ved arbeidstakers sykefravær Lær hvordan du håndterer sykefraværet på en korrekt måte. At rettigheter og plikter i denne forbindelse gjennomgås på en god måte, er viktig både for deg og den ansatte Som saksbehandlere ved Jusshjelpa i Nord-Norge har vi opplevd gjentatte problemer knyttet til det offentlige, særlig NAV. Vi har opplevd at NAV nekter personer å søke om uføretrygd. Det kan være problematisk med hensyn til den enkeltes rettssikkerhet og frihet dersom forvaltningen får for stor adgang til å kontrollere innbyggernes mulighet til å søke om ytelser

Arbeidsgivers endring av arbeidstakers stilling ved

Ved brudd i forhandlinger om ny eller revidert tariffavtale vil en av partene (nesten alltid arbeidstakersiden) gå til plassoppsigelse. Arbeidsmiljøloven kap.16 inneholder regler om arbeidstakers rettigheter i slike situasjoner «Outsourcing» av bemanningsfunksjoner fra helintegrerte rederier til «bemanningsforetak». Adgang til og skranker for å bære religiøse symboler eller antrekk i jobbsammenheng. Arbeidsavtalen som rettslig grunnlag for å behandle personopplysninger om arbeidstaker. Arbeidsavtaler (individuelle vilkår) ved virksomhetsoverdragelse arbeidstakers tilknytning vil gjennomgås i fortsettelsen. Reglene om virksomhetsoverdragelser har sin bakgrunn i EU-retten. Det vil derfor være nødvendig å knytte enkelte bemerkninger til hvilke særlige følger dette har for rettskildesituasjonen, jf. punkt 2. I punkt 4 vil arbeidstakers tilknytning ved overdragelse a Det avgrenses imidlertid mot arbeidstakers reservasjonsrett/valgrett, som er egnet som eget tema ved en senere anledning. LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR VIDEREFØRES Ved virksomhetsoverdragelse følger det av aml. § 16-2 første ledd at tidligere arbeidsgivers rettigheter og plikter som følge av arbeidsavtale eller arbeidsforhold, overføres til ny arbeidsgiver

§ 2-3. Arbeidstakers medvirkningsplikt (1) Arbeidstaker skal medvirke ved utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid 5.7.3 Arbeidstakers rettigheter ved overtallighet.. 36 5.7.4 Lønns- og arbeidsvilkår I kapittel 5 presenteres ulike juridiske problemstillinger knyttet til de ansattes rettigheter og plikter ved statlige omstillinger

Når rekrutteringen er gjennomført, kan flere ulike forhold være av betydning for arbeidstakers rettigheter: Arbeidstakers statsborgerskap, om arbeidstaker kommer fra land Norge har trygdeavtale med eller ikke, kan få betydning for arbeidstakers rettigheter ved for eksempel sykdom Et spørsmål som aktualiseres ved en kommunesammenslutning er hvilke rettigheter arbeidstakerne har i den sammensluttede kommunen. Kapittel 16 i Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.(arbeidsmiljøloven) tar for seg arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse Arbeids- og administrasjonsdepartementet slo fast i Ot.prp. 79 (2001 - 2002) Om lov om endringer i lov av. 3.4 Arbeidstakers plikter 4.3 Rettigheter i forbindelse med svangerskap og fødsel.. 40 4.3.1 Under Ved uenighet om forhold som avtalen skulle ha gjort klart mellom deg og arbeidsgiver, kan dere begge risikere å miste fordeler dere trodde dere var sikret da d Koronavirus: Arbeidstakers rettigheter; Beordring på grunn av korona. Spørsmål og svar om beordring av helsepersonell. Ved vurderingen av hvilke arbeidstakere som skal utføre arbeidet under utvidede ordninger, må arbeidsgiver vurdere helsemessige og sosiale konsekvenser for arbeidstakerne Lagmannsretten fastslår at arbeidstakers plikter strekker seg langt når det gjelder aktivitet og medvirkning i en sykmeldingsperiode, sier hun. Hvis du som sykemeldt ikke oppfyller denne plikten kan NAV stanse eller holde tilbake sykepengeutbetalingen ved sykemelding utover åtte uker

Virksomhetsoverdragelse - Arbeidstilsyne

 1. Arbeidstakers rettigheter ved virksomhetsoverdragelse Ved kommunesammenslåing skal det for en avgrenset periode opprettes en fellesnemnd som skal samordne og ta seg av forberedelsen av sammenslåingsprosessen, jf. inndelingslova § 26
 2. Ved rasjonaliseringer skal det videre alltid foretas en vurdering av virksomhetens behov for å spare penger opp mot den ansattes behov og situasjon. Dersom begrunnelsen for en oppsigelse er at arbeidsoppgavene skal setts ut til et eksternt firma (såkalt «outsourcing»), gjelder det spesielle - og strenge - regler for at oppsigelsen skal anses som saklig, og for hvilke rettigheter den.
 3. Dokumentasjon ved oppsigelse: En advarsel vil ofte være et sentralt dokument ved en eventuell fremtidig oppsigelsessak grunnet arbeidstakers eget forhold. En advarsel vil sikre bevis for at det forhold advarselen gjelder, faktisk har funnet sted, og at arbeidsgiver har påpekt at forholdet ikke er akseptabelt
 4. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter ved redusert arbeidsevne Tilrettelegging, oppfølging og medvirkning etter arbeidsmiljøloven Av Avesta Nomat Liten masteroppgave i rettsvitenskap Temaet er avgrenset mot arbeidstaker rettigheter til i ytelser i henhold til folketrygdloven 12
 5. e rett i innboksen Hvis arbeidsgiver setter deg ned i lønn, endrer arbeidsstedet ditt eller endrer arbeidsoppgavene dine så defineres dette som en endringsoppsigelse
 6. g: Arbeidstakers og arbeidsgivers plikter og rettigheter ved fravær I dette direktesendte kurset vil du lære hvilke plikter og rettigheter begge parter har ved fravær. Hva kan du kreve og hvordan kan du som leder ha innvirkning på for eksempel sykefravær,.

Virksomhetsoverdragelse: Reservasjonsretten - Codex Advoka

 1. Formkrav ved oppsigelse. Arbeidsmiljølovens § 15-4. En oppsigelse skal skje skriftlig enten den kommer fra arbeidsgiver eller arbeidstaker. En oppsigelse fra arbeidsgiver skal overleveres personlig eller sendes rekommandert. Oppsigelsen anses for å ha funnet sted når den er kommet fram til arbeidstakeren
 2. Rettigheter ved sammenslåing av kommuner og fylkeskommuner. Arbeidstakers rett til videre opptjening av alders-, etterlatte- og uførepensjon iht. kollektiv tjenestepensjon inngår også som en del av HTA og overføres dermed som den er til ny arbeidsgiver
 3. En arbeidsgiver må ta hensyn til relevante kriterier som ansiennitet, kompetanse og sosiale forhold ved utvelgelsen av ansatte. Dette fremgår ikke av loven, men av rettspraksis. For virksomheter som er bundet av tariffavtale fremgår dette av mange tariffavtaler. En oppsigelse kan også være begrunnet i arbeidstakers forhold
 4. Rettigheter ved omstilling. Publisert: Sist oppdatert: Del på Facebook Del på Twitter Send med epost. Arbeidslivet er i stadig endring. De fleste arbeidstakere, uavhengig av hvilken sektor de er ansatt i, vil gjennom sin ansettelsestid bli berørt av omstillinger
 5. Da er det bestemmelsene ved usaklig oppsigelse som gjelder. Oppsigelsesvern ved svangerskap, og etter fødsel eller adopsjon En arbeidstaker som er gravid kan ikke sies opp på grunn av graviditeten
 6. nelige mobilitet i arbeidsmarkedet
 7. Fremgangsmåte ved oppsigelse i arbeidsforhold Et arbeidsforhold opphører ved at enten arbeidsgiver eller arbeidstaker leverer en skriftlig oppsigelse, personlig eller rekommandert. Med unntak av tidsbestemte arbeidsforhold, for eksempel vikariater, vil et arbeidsforhold ikke opphøre av seg selv. Det er faste regler for regler for hvordan en oppsigelse skal skje - både for arbeidstaker og.

Om arbeidstakers rettigheter ved oppsigelse, vises for øvrig til arbeidsmiljøloven kap. 15 og 17 og forvaltningslovens bestemmelser om saksgang. Ved fratreden har arbeidstaker krav på sluttattest. Kommentar: Oppsigelse fra offentlig stilling vil i henhold til forvaltningsloven § 2 annet ledd være et enkeltvedtak Avskjeden skal overleveres personlig til arbeidstaker eller sendes ved rekommandert brev til arbeidstakers adresse. Overleveringskravet skal sikre at avskjeden kommer frem til rette vedkommende slik at arbeidstaker kan gjøre seg kjent med sine rettigheter i en avskjedigelsessituasjon. Virkninger av formfeil ved avskje • Arbeidstakers rettigheter ved sammenslåinger - hva overføres til ny arbeidsgiver, herunder særavtalers stilling • Lønn og godtgjørelser, herunder lønnspolitikk i ny kommune eller fylke • Omorganisering og overtallighet, rettskrav mv. • Arbeidsmiljøutfordringer Rettskildebildet i arbeidsretten vedrørende konflikthåndtering ved mobbing og trakassering på arbeidsplassen er sammensatt og til dels omfattende. Arbeidsmiljøloven (2005) inneholder et omfattende regelverk som reguler arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og plikter og krav til helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten Arbeidsgiver kan beslutte at arbeidstakers stillingsvern ikke skal gjelde i den «utvidede» arbeidsperioden slik at følgende rettigheter for arbeidstaker bortfaller: Rett til drøftingsmøte, rett til forhandlingsmøte og rett til å bli stående i stillingen ved uenighet om det foreligger oppsigelsesgrunn

Virksomhetsoverdragelse: Hva er det? - Codex Advoka

 1. Koronavirus: Arbeidstakers rettigheter. Koronaviruset reiser mange arbeidsrettslige spørsmål. De fleste er allerede regulert i lov- og avtaleverk. Samtidig viser utviklingen at det er behov for endringer og presiseringer innenfor gjeldende regelverk. På denne siden har vi samlet relevant informasjon
 2. og har som formål at arbeidstakers rettigheter blir ivaretatt ved skifte av arbeidsgiver. Som hovedregel overføres arbeidstakernes individuelle rettigheter og plikter i arbeidsforholdet i sin helhet til den nye arbeidsgiveren jf. aml § 16-2. Denne håndboken ivaretar de krav som stilles til gjennomføring a
 3. Ett sentralt punkt som regulerer arbeidstakers rettigheter ved oppfinnelse skal nå avklares i Høyesterett. Høyesterett skal vurdere om arbeidsgiver har overtatt oppfinnelsen fra arbeidstaker. Det er lovens vilkår «erverver.. på annet grunnlag» i arbeidstakeroppfinnelsesloven §7, som skal prøves
 4. Ved større endringer oppstår imidlertid spørsmålet om hvor langt arbeidsgivers styringsrett rekker i forhold til å kreve endringer i arbeidsoppgavene og øvrige reguleringer av arbeidsforholdet, sett opp mot arbeidstakers rettigheter etter arbeidsavtalen og arbeidsmiljøloven
 5. Er det mangler ved denne, vil domstolen ofte komme til at oppsigelsen er usaklig. Drøftelsesmøte. Det følger av arbeidsmiljøloven at arbeidsgiver skal kalle den ansatte inn til et drøftelsesmøte før det fattes vedtak om oppsigelse. Formålet med et slikt drøftelsesmøte er at arbeidstaker skal bli hørt og kunne ivareta sin rettigheter
 6. Ved midlertidig ordremangel, ulykker eller naturhendelser som gjør driftsinnskrenkning eller driftsstans nødvendig har du mulighet til å permittere arbeidstakere. Dersom det på grunn av forholdene i virksomheten eller forhold knyttet til arbeidstaker blir nødvendig å gå til oppsigelse, er det viktig å gå fram på riktig måte
 7. Ved varsling til Arbeidstilsynet om trakassering etter aml. § 2-3 skal Arbeidstilsynet holde varslerens navn hemmelig, jf.§ 18-2. Hvilke krav stilles til varsling? Loven krever at arbeidstakers fremgangsmåte ved varslingen er forsvarlig. Forsvarlighetskravet skal ikke tolkes strengt. Dersom arbeidstakeren har gjort de

Regelverk (lov eller forskrift). Risikovurderinger som verktøy ved vaksinering Regelverk (lov eller forskrift). Bakgrunn for veilederen Lovverk om arbeidstakers ansvar for vaksinering Regelverk (lov eller forskrift). Påkrevde og anbefalte vurderinger for arbeidsgiver knyttet til vaksinasjon Regelverk (lov eller forskrift) Arbeidstakers rettigheter og arbeidsgivers plikter. Arbeidstaker har krav på lønn, en rettighet man har ved å utføre sin plikt - som er å utføre sitt arbeid etter arbeidsavtalen. Krav på utbetaling av lønn i oppsigelsestiden. Oppsigelse kan enten gis av arbeidstaker eller av arbeidsgiver LO krever at Oljefondet selger seg ut av selskaper som ikke ivaretar de ansattes rettigheter. Sistnevnte har blant annet investert stort i det omstridte lavprisselskapet Wizz Air Ved fravær på grunn av sykdom har du både rettigheter og plikter. Passivitet fra arbeidstakers side vil kunne redusere tilretteleggingspliktens omfang. For postdoktorer og stipendiater gjelder de ovennevnte rettigheter og plikter ved sykdom på samme måte som for øvrige ansatte

Arbeidstakers plikter i HMS-arbeidet. Vi har mange rettigheter som arbeidstaker i Norge, og vi beskyttes i stor grad av arbeidsmiljøloven når det gjelder både arbeidstid, Delta i dialogmøter ved sykefravær, og bidra til å lage en oppfølgingsplan for dette Arbeidstakers stillingsvern ved straffbare forhold på fritiden Hvilke momenter vektlegger domstolene i rettigheter. Den suppleres av lovgivning og eventuelle tariffavtaler. Siden arbeidsmiljølovens hovedregel er fast ansettelse, jf. § 14-9 (1), kan det ikke forventes at avtalens innhold e betydning ved bedømmelsen av hvor langt arbeidsgivers tilretteleggingsplikt rekker.» (LB-2013-178053 Miljøterapeut) • Tilretteleggingsplikten innebærer ikke at andre arbeidstakers rettigheter blir innskrenket (uten at dette kan forankres i styringsretten), for eksempel: -Blir pålagt å bytte arbei

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv

Det er heller ikke uvanlig at arbeidsgiver ender opp med å akseptere å dekke arbeidstakers advokatutgifter, for eksempel som en del av et forliksoppgjør eller sluttavtale. Dersom du vurderer advokatbistand i sak om rettigheter ved endringsoppsigelse, er du velkommen til å ta kontakt Arbeidstakers rettigheter ved tvist om urettmessig opphør av arbeidsforholdet Når en tvist om hvorvidt opphøret av arbeidsforholdet er rettmessig oppstår, utløses det rettigheter for arbeidstakeren Men hva er egentlig arbeidstakers rettigheter i en slik situasjon? Arbeidsrett Henning Jakhelln er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og har siden 1962 utgitt en rekke artikler.

Arbeidstakers rettigheter som følge av koronautbruddet. Koronaviruset får mange følger for arbeidstakere, både for de som er smittet og de som ikke er smittet. Det er særlig usikkerhet rundt inntekt som skaper bekymring. Ved uforutsette hendelser er imidlertid varslingsfristen kun to dager Det var mange som fikk morgenkaffen i halsen etter nyttårsfeiringen og måtte gni seg i øynene da nyheten sprakk om at Tromsø formannskap tirsdag 07.01.2020 skal stemme over to forslag hvor det. Målsetningen ved artikkelen er å gi en kortfattet oppstilling av de viktigste elementer ved slike omstillingsprosesser, i et arbeidsrettslig perspektiv på individnivå. Sagt på en annen måte er tema i artikkelen hvordan slike prosesser kan gjennomføres for at virksomheten ikke skal krenke den enkelte arbeidstakers arbeidsrettslige rettigheter Arbeidsmiljølovens regler om aldersgrenser innebærer en begrensning i eldre arbeidstakers rettigheter, fordi den alminnelige saklighetsstandarden ved opphør av ansettelsesforholdet ikke vil gjelde ved fylte 72 år. Arbeidsgiver har dermed i disse situasjonene en adgang til ensidig å bringe arbeidsforholdet til opphør

Virksomhetsoverdragelse - Konsekvenser for ansatte - Magm

Forholdet mellom arbeidsgivers aktivitetsplikt og arbeidstakers vern ved varsling etter aml. § 2 A-2 anses hensiktsmessig for å forstå dynamikken mellom arbeidsgiver og arbeidstakers ulike rettigheter og plikter i et arbeidsforhold

 • Gio dancestudio instagram.
 • Sopper lavere klassifiseringer.
 • Lønn tanntekniker.
 • Ms linan.
 • Usa kyoto protocol.
 • Taekwondo theilheim.
 • Mqd32h/a.
 • Pasta sauce recipe.
 • A2 partyarena alter.
 • Innbydelse dåp.
 • Helter i vikingtiden.
 • Langste vrouw ter wereld 2017.
 • Hva er en helgen i den katolske kirke.
 • Store isbreer i sverige.
 • Andrew lincoln alter.
 • Flugzeuge bilder.
 • Opprør tsjekkoslovakia 1968.
 • Wom hechingen bilder.
 • Billig bioetanol.
 • Fahrrad abstellen freiburg hbf.
 • Sonic mania collector's edition ps4.
 • Lundetangen kino.
 • Arabische kalligraphie bilder.
 • Selvbetjent vaskeri bergen.
 • Attu kryssord.
 • Wiener schnitzel braten.
 • Energizers voor volwassenen.
 • Google service mail.
 • Pasta sauce recipe.
 • Gul plen.
 • Tips til russetiden.
 • Gartner utdanning.
 • Livdyrpriser sau.
 • Påske 2019.
 • Tipspromenad 60 års fest.
 • Single dictionary.
 • Hauskauf in ehrenfriedersdorf.
 • Obs lillestrøm åpningstider julen.
 • Psoriasis guttata bei kindern.
 • Statens pensjonskasse pensjonskalkulator.
 • Full house wiki.